4
Inangari niloeloe Pol ghe auliaala ta Timoti
Spiriti eteva ghe aulia ngamasalikangailila va tale isaa oia nau me nau too emaemae, katoa aue la kasu vuli niaikaaiaa me la usi raroai etoa tau nikamekame ila me voto raroai etoa la ghaapasunga. Isaa o ase niapasunga emaemae ta usimaghalua atoa tau nikamekame ila. Nannaaira karika eroo tani kila voto masina me sesa. Aitiutiu 9:3; Rom 14:6; 1 Ko 10:30-31.La gheelei runga taumattu ngatoa va la rau mene lai, la ue va la rau mene nama kasina ase nginana, God ghe gheleila me pei ninama tee nikaili emasina ta lo atoa la ghaiesoaa me la kilakila llo koronna. Isaa akapa voto God ghe gheleila, masina, me karika ita mene rati righi ase nginana arova ita ghaa tee nikaili emasina. Poli God eaamangaia tale inangarina ateva me tale uneita nilooloo sae.
Nau uauliaa isaa o voto ta kapuita atoa, io aue umasi tau ngai uungu ta Karisto Iesu, nau uanginio tale voto kanna God tale inangari niaikaaiaa me tale niapasunga koronna uaimuli tee. 1 Tim 1:4.Urau mene aimuli tee kiukiu marripana me kiukiu kaluira vause namu ngatoa, karika la oneoneaa God. Ta ugheleio nonga tani ghaa gheeleiaane God. Poli niaimatoonga tale nianamisi masina, ta egheelei emasina vilikiita, me gheeleiaane God esausio tale isaa akapa voto me egheelei inangari nialokoi tale maulue ateva ghaine me auena.
Kateva inangari koronnaaili ia, erooroo va ita ghaaia. 10  1 Tim 2:3-4.Mausi isaa o voto me ita uungu tale niaanasa me niasaraka me ngita ghe atokala tuutuliita ta Goto ateva etokatoka liu. Ia tau ngai asaangi ia ta taumattu ngakapa atoa, me tani lo atoa la ghaiesoaa.
11 Uapasunga isaa o voto me uaulia ngasarasarakana etaira va la nongo usilaa. 12  Tts 2:15.Utingina asarasarakana tale voto koronna. Urau mene ghelei va taumattu ngatoa la tara aloio sio euu poli aliki taita io. Utau niaimatoonga ta tau ngaiesoa ngatoa tale inangari, tale gheeleiaam, tale niaielousi, tale niaikaaiaa me tale niraarangisana. 13 Uatoka maamauluaam tani riti Uru ngai Manga ateva tale tummatavanga, tani ppooaa me tani apasunga, me auena amae. 14  2 Tim 1:6.Urau mene rati voto God ghe nim tau aatu sio, ughe ghaala tale inangari kanna God nau elda ngatoa laghe saoaala nimaira etam.
15 Utani uungu esarasarakana tale isaa o voto. Utauo lao akapa tale isaa o voto me ila akapa aue la tara uunguaam ugheelei. 16 Utani aitokaa tee maamauluaam me tale voto uapasunga. Arova utam oghi vulu isaa o voto, aue easaangio me lo atoa tee la nongonongoio.

4:3: Aitiutiu 9:3; Rom 14:6; 1 Ko 10:30-31.

4:7: 1 Tim 1:4.

4:10: 1 Tim 2:3-4.

4:12: Tts 2:15.

4:14: 2 Tim 1:6.