2
Inangari tani apasunga tale asease taumattu
Me io uapasunga voto koronna elaolao aitauaa tee koronna niapasunga. Uauliaa ta taita namu ngatoa va la aitaraa tokatokaaira, me uunguaaira, me aippooaaira, me la nanna ngamasina. La tani ghulughuluena tale uneira niaikaaiaa, me niaielousi, me la tingina akorokorongana eghaa nau eruu.
1 Tim 3:11.Me tale ia nonga o salana atikirighi, uapasunga ta vause namu ngatoa, tani apasunga va la oneoneaa God. La rau mene kasu see tani ghelei saasakiaa ta mene katoa tale inangariira, me la rau mene toka aloanna tani toka ropiropi sesa manu, ta la apasunga ta katoa saa voto masina. Liuna avalua o me ila o vause namu ngatoa la apasunga ta llo vause aviri laghe laila, tani ailousia taitaniira atoa me natuira atoa, Ips 5:22.me la nanna ngamasina, me la raarangisana, me tani masi vause tani aitaraa paa ngale, me tani aisausiaa, me tani oneoneaa taitaniira atoa, me aue karika teva eppooaa saasakiaa tale inangarina ateva God.
Me tale ia nonga o salana atikirighi, uapasunga tee tale llo taita aviri laghe laila, tani nanna ngamasina 1 Tim 4:12.tale voto akapa. Me io uapasunga nonga masi voto. Urau mene usimaghalua nau uaapasunga, me uapasunga tale masi ninannaa me nioneoneaa, 1 Pita 2:15.me utani apasunga nonga koronna tana inangari, me karika teva aue eauliulieinio. Arova ughelei evalua o, tau ngai ssateem atoa karika aue la ghauliaa teeio righi voto, me aue la palata.
1 Tim 6:1.Uapasunga ta tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloannaaira va la nongo usilaa kapuira namu ngatoa tale isaa akapa voto. Me la tau lao nannaaira me sarasarakaniaaira tani ghelei voto erooroo tani ghelei emasimasi kapuira namu ngatoa, me la rau mene ssakeainila. 10 La tani apasunga va la rooroo tani atoka tuutuliira etaira tale isaa akapaaili voto la gheelei me karika la ainao peiira, me aue la oneoneaa inangarina God tau ngai asaangita ia.
God eaalona akapa
taumattu ngatoa
tani saanga
11 Poli maamasinaane God ang ghe kauerekatila, eaasaangi taumattu ngakapa atoa. 12  1 Jon 2:16.Eaapasunga etaita tani ue va “karika” tale voto karika ita oneoneaa God etana me sesa voto kosa ateva ealoanna, me ita nanna ngamasina, ita ghulughuluena, me ita oneoneaa God tale tokatokaaita tale nau etiulu oia, 13 nau ita toitoi esarasarakanaaili masi nau eteva nau kapuita Goto ateva me tau ngai asaangiita ateva Iesu Karisto emae tale sarasarakaniaane me mallangina ateva. 14  Gal 1:4; Eks 19:5; Diut 7:6; Esik 37:23; 1 Pita 2:9.Ghe taue mae sio etaita tani ghaa oghita tale isaa akapa sesa voto me tani ghelei eraarangisana taumattu va etani kapunaaili ila me la ghannaaili tani ghelei masi niuungu.
15  1 Tim 4:12.Me isaa toko voto utani apasunga. Uaippooaa teeila tani asarasarakanaila me ukisoila tale inangari matuutuliena. Urau mene tau velu teva va etara aloio sio euu.

2:3: 1 Tim 3:11.

2:5: Ips 5:22.

2:7: 1 Tim 4:12.

2:8: 1 Pita 2:15.

2:9: 1 Tim 6:1.

2:12: 1 Jon 2:16.

2:14: Gal 1:4; Eks 19:5; Diut 7:6; Esik 37:23; 1 Pita 2:9.

2:15: 1 Tim 4:12.