2
Iesu aisausiita ia
Hib 7:25-26; 9:24.Masi natughu etoa, apitipiti etaimim va karika am mene ghelei ssavoto. Me arova teva eghelei ssavoto, kateva taumattu aisausiita ia eaippooaa tee Tamane ta poli ita, Iesu Karisto etana ghulughuluena ia. Jon 1:29; Kol 1:20; 1 Jon 4:10.Ia ghe matela tani ghaa aipolipoli tale kaluita ssavoto, karika va kaluita ssavoto nonga, ta kaluira tee taumattu ngatoa tale kosa akapaaili eteva oia.
Ita kilakila va, arova ita nongo usilaa llo eaauliaa, angita ghe kilaiela. Lo ateva taumattu eue va, “Aghi akilakilaia,” me karika enongonongo usilaa tee llo eaauliaa, tau nikamekame ia, me voto koronna karika isaa etana. Jon 14:21, 23.Me arova kateva etaita enongo usilaa inangarina, ailousiaane ateva God etokatoka akoronna etana me ghulughuluena ia. Tale isaa o salana, aue ita kila va ita etana: lo ateva eue va etokatoka tee Iesu, etani kasu nongina Iesu ekasukasu.
Jon 13:34; 2 Jon 5-6.Masi kapughu etoa, karika amene pitipiti righi ouna voto tani usilaa, ta pokane, llo oia ngam ghe ghaala tale aitiutiu. Isaa oia voto pokane ngam ghe nongola. Rom 13:12; Jon 1:9.Arongona ta pokane, amene pitipiti tani auliaa ouna voto tani usilaa, me am roo tani tara kanna voto koronna ta Iesu me ta ngetaimim, poli saurrom ateva ange kapakapa, me koronna ateva mallanga ang ghe llaala.
1 Jon 4:20.Arova teva eue va ia tale mallanga ateva, me esessa tee tuena o nengane ateva, ia karika ghe kasu vuli saurrom ateva. 10  Rom 14:13.Lo ateva eaielousiaa tuena o nengane ateva, etokatoka tale mallanga, me karika righi voto erooroo tani gheleia va ekatuu. 11  Jon 12:35.Me lo ateva esessa tee tuena o nengane ateva, ia tale saurrom, me ekasukasu elome tale saurrom, me karika ekilakila va eaa elaolao, poli saurrom ateva eaakou runga matana me karika etaatara.
12 Apitipiti etaimim masi aliki etoa,
poli God ang ghe kkaluaala kaluimim ssavoto poli uunguaane ateva Iesu.
13 Apitipiti etaimim tamatama atoa,
poli ngam ghe kilala lo ateva ghe tokatoka tale aitiutiu.
Apitipiti etaimim aliki taita atoa,
poli ngam ghe apalala sesa taumattu ngateva.
Apitipiti etaimim masi aliki etoa,
poli ngam ghe kilala Tamaita ateva.
14 Apitipiti etaimim tamatama atoa,
poli ngam ghe kilala lo ateva ghe tokatoka tale aitiutiu.
Apitipiti etaimim aliki taita atoa,
poli am sarasarakana iem,
me inangarina ateva God, ia etaimim,
me ngam ghe apalala sesa taumattu ngateva.
Am rau mene aielousiaa kosa ateva
15  Rom 8:7.Am rau mene aielousiaa kosa ateva oia me voto etokatoka etana. Arova teva eaielousiaa kosa ateva, karika erooroo tani aielousiaa Tamaita. 16  Rom 13:14.Ta isaa akapaaili voto tale kosa ateva oia: aaloanna vilikiira taumattu ngatoa, sesa voto mataira etaatara la aloannaaili, me nitau sae nannaaira tale peiira; isaa o voto karika emaemae ta Tamaita, ta emaemae tale kosa ateva oia. 17  Mat 7:21.Kosa ateva me aaloannaane aue ekapa, me lo ateva taumattu eaimuli tee aaloannaane God, aue etoka liu.
Tau ngai ssateena atoa Karisto aue la mae
18  Mat 24:5, 24; 2 Jon 7.Masi aliki etoa, airuuruu oia nau, me ngam ghe nongola va tau ngai ssateena ateva Karisto aue emae, me tale isaa oia nau oroi tau ngai ssateena atoa Karisto angila ghe mae sio. Liuna avalua o me ita kilakila va airuuruu oia tale nau. 19  Apos 20:30.Kasina taumattu oia ghe tokatoka teeita, me isaa oia angila ghele kasu vulitala. Karika va koronna va kapuita ila, ta arova kapuita ila aue la ghele toka teeita. Kasukasuaaira eaapasunga va ila karika va ita aitauaa.
20  1 Ko 2:15; 2 Ko 1:21; 2 Jon 2.Me am, lo ateva manga ia ghe amangaiemla me am akapaaili ngam ghe kilala llo koronna. 21 Karika va apitipiti etaimim poli karika am kilakila inangari koronna. Karika, ta am kilakila. Me poli am kilakila va nikamekame karika emaemae tale voto koronna. 22  1 Jon 4:3; 2 Jon 7.See tau nikamekame ia? Lo ateva taumattu eue va Iesu karika va Mesaea ia. Ia o ase taumattu ngateva, tau ngai ssateena ia Karisto, me eliuliu vilina ta Tamaita me Natuna. 23  Jon 5:23; 1 Jon 4:15; 5:1.Lo ateva eliuliu vilina ta Natuna ateva God, Tamana karika ia etana. Me lo ateva eaulia ngaotu Natuna ateva God, Tamana ia etana.
24 Llo inangari am ghe nongola tale aitiutiu, am poso parasi. Arova am poso parasi, Natuna ateva God me Tamane aue lalu toka teeiem tale nau ekapa atoa. 25 Inangari nialokoi ia ghe auliaala, va maulue ateva tokatoka liu ia.
26 Apitipiti atu inangari toko tani aulia ngaotu kieimim tale taumattu ekamekame. 27  Jon 16:13.Karisto ghe amangaiemla, liuna avalua o me karika am tuutukuna tale alomasaanga, ta poli Spirit Manga ateva, ia etaimim, eaapasunga ngakapaaili voto etaimim me inangarina akapaaili koronna, karika righi kamena. Liuna avalua o me am tokatoka aitauaa tee Karisto, nongina Spirit Manga ateva ghe apasungaala etaimim.
Natuna atoa God
28 Me liuna avalua o, masi natughu etoa, am toka aitauaa teeia, ta nau eteva ekaurekati, aue ita tingina akorokorongana me karika aue ita palata nau eteva emae. 29  1 Jon 3:10.Arova am kilakilaia va ia ghulughuluena ia, ngam nim kilala va lo atoa la gheeghelei voto ghulughuluena laghe lutula etana.

2:1: Hib 7:25-26; 9:24.

2:2: Jon 1:29; Kol 1:20; 1 Jon 4:10.

2:5: Jon 14:21, 23.

2:7: Jon 13:34; 2 Jon 5-6.

2:8: Rom 13:12; Jon 1:9.

2:9: 1 Jon 4:20.

2:10: Rom 14:13.

2:11: Jon 12:35.

2:15: Rom 8:7.

2:16: Rom 13:14.

2:17: Mat 7:21.

2:18: Mat 24:5, 24; 2 Jon 7.

2:19: Apos 20:30.

2:20: 1 Ko 2:15; 2 Ko 1:21; 2 Jon 2.

2:22: 1 Jon 4:3; 2 Jon 7.

2:23: Jon 5:23; 1 Jon 4:15; 5:1.

2:27: Jon 16:13.

2:29: 1 Jon 3:10.