Aiaaghaluene atikirighi uru ngai Pol ghe pitiela ta
aKorint atoa
Inangari emuemua
Pol ghe pitila 1 Korint, me avirina ghe kasu tani laa tara ale manga ateva eKorint. Karika masau, katoa tau ngai aapasunga laghe mae sio eKorint, me laghe uela va ila apostolo tuungi ila, me Pol karika. Tau ngaiesoa ngatoa eKorint laghe aipolaii etokala tale isaa o voto. Pol ghe piti emuemuela mene katikirighi uru ngai, me avirina ghe suula Taetas tani lao eKorint tani tara va ale manga ateva ang ghe aikolikoliaala o karika. Emulina, ghe pitila uru ngai etikirighi ia oia, ta 2 Korint, vara me ghe lao sio eKorint, me ghe saela eJerusalem. Ia o airuuruu eteva nau ta Pol tani asa eKorint.
Ta 2 Korint, Pol ghe aulia ngakorokorongana va ia matuutuliena ia poli ia apostolo tuungi ia. Ghe pitila inangari niloeloe tale viliki veu laghe ghaaghaa aitauaa tani sausi tau ngaiesoa ngatoa la tuutukuna tale voto eJerusalem, me ghe auliaala vaalua ghe aielousiaa tau ngaiesoa ngatoa eKorint.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-11
Pol me nannaane tani lao eKorint 1:12–2:13
Uunguaane Pol va apostolo tuungi ia 2:14–7:16
Viliki veu laghe ghaaghaa tani sausi aJerusalem atoa 8:1–9:15
Pol me apostolo atoa la ue va ilaaili ila apostolo ila 10:1–13:10
Airuuruu tale inangari 13:11-13
1
Aghi, Pol, kapuna apostolo ieghi Iesu Karisto, me tale aloannaane God, me kapuita ta Timoti,
Angalu pitipiti mae ona tale alena ale manga ateva God eKorint me tale ila akapa taumattu ngatoa la aikaaiaa ta God la tokatoka akapa see tale provinsi eteva eAkaia.
Alooloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Pol ghe kaili emasinala ta God
Rom 15:5.Ita tau sae God, kapuna Goto ia me Tamane ia Vauita ateva ta Iesu Karisto. God ia Tamaita ia, pasueili ia tale nialousiusi me etautau mae sarasarakana tale sesa nau etoa. Ia etautau mae sarasarakana etaimami tale nau ekapa atoa nau ami tokatoka tale maate, liuna avalua o me ami rooroo tani mene sausi katoa la tokatoka tale sesa nau tee. Ami aisausieinila tale isaa o sarasarakana God ghe tau mae sio etaimami. Sams 34:19.Poli mausi nimmarikana Karisto ghe ghaala, ami tee ami ghaaghaa, me tale ia o salana atikirighi, Karisto etautau atu sarasarakana etaimami. Poli nau etoa ami aateateaa maate tale maamauluaaimami, isaa o voto aue etau aatu sarasarakana etaimim lomosina ta eghaa nau easaangiem. Me nau ami ghaa sarasarakana, isaa o sarasarakana aue esausi teeiem me aue etau aatu nitingina akorokorongana tale voto maate nongina ami, ami ghe ateateaala. Ami kilakila va am ghaaghaa nimmarikana nongina ami me aue am ghaa tee niaisausi nongina ami, liuna avalua o me nannaaimami etaimim sarasarakanaaili.
Apos 19:23; 1 Ko 15:32.Me tani kila amasina isaa o voto, tueghi me nengaghi etoa, ami aaloanna va am kila maate me mmarikana ami ghe ghaala tale provinsi eteva eEisia. Namungaili me maateaili voto laghe saoaala tale maamauluaaimami me karika ami ghe roola tani sau, me ami ghe annangaili teela va aue ami ghe mate. Me tee, ami ghe ateateaala va laghe uela va aue ami mate. Poli va llo ghe lutula, ami ghe tara kilala va ami rou mene atoka tuutuliimami etaimami, ta ami atoka sae nonga ta God, ia etottotu taumattu matena. 10  2 Tim 4:18.Ta elome tale salana nimate, ia nonga ghe asaangiemamila me aue emene asaangiemami nau ekapa atoa. Isaa avalua o me ami aatoka tuutuliimami etana va ia aue emene asaangiemami, 11 nongina am saasausiemami tale kaluimim nilooloo sae. Oroi ila lo atoa aue la kaili emasina poli niarangise aue ami ghaa tale ailiuliu tale kaluira nilooloo sae.
12 Tale nannaaimami ami kilakila va voto akapa ami ghe gheelei tale kosa ateva oia, ami ghe gheelei voto koronnaaili me masalikeaili ghe maemae ta God. Isaa o voto ami ghe gheleila etaimim tee, me ami saasaeaa nannaaimami. Ami ghe gheelei isaa o voto tale maamasinaane God me karika va tale aalomasaanganiaane kosa ateva. 13 Poli karika ami pitipiti voto aisulianna am tam rooroo tani riti me kila malloeana. Me aghaaiesoaa va aue am kila amasina 14  2 Ko 5:12; Plp 2:16.saa llo voto karika am ghe kila amasinala, me tale nau eteva Vau ngepona ateva Iesu aue emae etana, aue am saeaa nannaaimim nongina ami, mausiimim me ami saasaeaa nannaaimami.
Pol ghe aikolikoliaala nannaane tani lao eKorint
15 Poli aghe kilakilaaili isaa o voto, liuna avalua o me aghe nnaala tani mae taraiem mua me aue am roo tani ghaa niarangise ghaluaata. 16  1 Ko 16:5-6.Aghe nnaala tani mae taraiem me auena alao tale provinsi eteva eMesedonia me nau akiriaa, aue am sausieghi me alao tale provinsi eteva eJiudia, me karika aghe mae sio. 17 Liuna avalua o me, nau aghe nannaa llo oia me karika aghe gheleila, am annaa va karika aghe nanna ngamasinala? Karika! Nau agheelei nannaaghi, karika agheelei nongina taumattu tale kosa ateva, va eue ta paane va, “Ue, ue,” me nannaane va, “Karika, karika,” ta agheelei tale aloannaane God.
18 Me nongina God egheelei voto eue va aue eghelei, inangari ami poppooaa etaimim, karika ami ue va “Koti”. 19  Apos 18:5.Ta Iesu Karisto Natuna ia God, aghi, Saelas me Timoti angotolu ghe ppooainiela me karika va ami aakotikotia, me ta ngetana isaa akapaaili voto eaauliaa eue va “Ue” nonga. 20  Aotu 3:14.Ta ngetana isaa akapa inangari nialokoi egheelei “Ue” nonga, me ta ngetana ita ue va, “Aloannaam aue elutu,” tani tau sae God mausi voto ita gheelei. 21 Am tani nnaa va God nonga ghe gheleitala tani tingina akorokorongana ta Karisto. Me ia God ghe suitoongainitala 22  Ips 1:13-14; 2 Ko 5:5.me ghe aimatoongainitala va kapuna ita God, me ghe atokala kapuna Spiriti eteva tale urunguitaniita tani apasunga va auena emene ghelei roorooaa voto ange tiuaala.
23 God erooroo tani ue va inangarighi aghaauliaa koronna: karika aghe oghi lao sio eKorint ta poli karika aghe aloannala va aghauliaa inangari sarasarakanaaili va ghe maate tale maamauluaaimim. 24  1 Pita 5:3.Karika ami aaloanna va ami, ami sulungiem tale uneimim niaikaaiaa. Ta sarasarakana iem tale niaiesoaa me nim tau ngai uungu iemami tani uungu eitauaa teeiem tale masimasiaaimim.

1:3: Rom 15:5.

1:5: Sams 34:19.

1:8: Apos 19:23; 1 Ko 15:32.

1:10: 2 Tim 4:18.

1:14: 2 Ko 5:12; Plp 2:16.

1:16: 1 Ko 16:5-6.

1:19: Apos 18:5.

1:20: Aotu 3:14.

1:22: Ips 1:13-14; 2 Ko 5:5.

1:24: 1 Pita 5:3.