4
Ta matane God, me Karisto Iesu, aue eghelei niaisakei ta taumattu ngakapa atoa, maulue ila me matena atoa, me poli emaemae tani aitaraa kosa akapa ateva, aghaulia ngakorokorongana etam: Tani ppooaa masi kiukiu; unim aimonomonosiaa nau ekapaaili tani ppooainia tale nau la aloanna tani nongo, me nau la tam aloanna tani nongo, urau mene sio asoasoaa tani loe taumattu tani gheleila va la oghi vulu kaluira ssavoto, me uapasunga tani asarasarakanaila. 1 Tim 4:1.Poli nau too emaemae, taumattu ngatoa karika aue la aloanna tani nongo koronna niapasunga. Ta aue la usilaa aloannaaira, me aue la kolo oroieili tau ngai aapasunga ngatoa tani auliaa etaira sa ateva talingaira ealoannaaili tani nongoa. Aue la tam aloanna tani nongo inangari koronna, me aue la anna tani nongo asease kiukiu uunguaa kosa ateva. Me io, uaitarainio tale isaa akapaaili o asease voto. Usau llo voto maate me mmarikana, me ughelei uunguaa tau ngai ppooa ngateva tale masi kiukiu eteva, me ughelei ekapa ia o niuungu eteva God ghe tau aatu sio tani gheleia.
Plp 2:17.Me nau amate, raeghi eteva aue nongina uaeni opringi eteva la kaokaoa sae tale liu nighelei aiaavusuvusuena. Naughu oia tani kasu vuli ia oia maulue ateva. 1 Tim 6:12.Ngaghe kaarasila tani aiuvii tale masi niaiuvii eteae, ngaghe rekatala tale airuuruu tale niaikarati eteae. Me ngaghe poso asarasarakanala niaikaaiaa. 1 Ko 9:24-25.Me ghaine aipolipoli eteva, kou nguru ia, etoitoieghi, uneira ia lo atoa ghulughuluena ila. Vau palepale ateva ia ghulughuluena ia tani ghelei niaisakei, ia aue atokaie sae ta urughu tale ia o nau eteva emae. Me karika va aghi nonga, ta lo atoa tee la toitoia me la ailousieinia tani taraia va emae.
Airuuruu inangarina Pol
Utootoonga tani mae tara parasieghi, 10 2 Ko 8:23; Apos 15:37-39; Kol 4:14.poli Diimas ghe ailousiangailiila gheeleiaa kosa ateva, me ghe kasu vulieghila, me ia eTesalonika. Me Kreskens ghe lao sio tale provinsi eteva eGalaisia, me Taetas ia tale provinsi eteva eDalmatia. 11 Angalua nonga oia me Luk. Ukolo Mak me amalu mae, poli ia eroo tani sausieghi tani uungu. 12 Aghe sungi tau lao sio Tikikus eIpises. 13 Apos 20:6.Nau umaemae ughaa mae tee uneghi aiaasae ngeleka ateva aghe velu elokoiela eTroas, tanganue Kapus. Ughaa tee mae uneghi vuku, llo vuku aghaloannaaili laghe gheleila tale viliki ghaata kkena.*laghe gheleila tale viliki ghaata kkena Llo vuku laghe gheleila tale viliki ghaata kkena, aipolina namungaili, poli karika erooroo tani sesa parasi.
14 Ais 59:18; Rom 2:6.Aleksanda, ia o egheelei voto tale brasi me aeana, ghe ghelei teeieghila oroieili voto karika masina. Me Vau ngepona ateva aue etaula aipolipoli tale sa ateva eghe gheleila. 15 Io tee uaimonomonosiaa tee ia o taumattu ngateva poli etam aloanna poi inangariimami.
16 Karika teva ghe tiitingina tani sausieghi, tale aitiutiu eteva nau aghe tinginala tale niaisakei. Taumattu ngakapa atoa laghe kasu vulieghila. Alooloo sae va God ekkaluaa isaa o voto. 17 Me Vau eteva ghe tokatoka aitauaa teeieghi me ghe tautau mae sarasarakana etaghi. Liuna avalua o me aghe ppooa ngakapaailila masi kiukiu ta taumattu karika aJiu ila tani nongoa. Me Vau eteva ghe asaangieghila nau laghe annaala va amate.Tale inangari nge Grik, aghe saangala tale paa laeoni eteva. 18 Me Vau ngepona ateva aue easaangieghi tale voto akapaaili sesa la aloanna tani ghelei etaghi. Me aue eghaa amasinaailieghi lao tale ararimangalina ateva epona liu. Ta ngetana ita tau sae ararina ateae nau ekapa atoa. Koronna.
19 Apos 18:2; 2 Tim 1:16-17.Utau lao masimasiaaghi ta Prisila me Akuila me ta kapuna atoa Onesiporus. 20 Apos 19:22; 20:4; Rom 16:23.Erastus etokatoka eKorint, me aghe kasu vulila Tropimus eMiletus poli isikinna ia. 21 Utootoonga tani mae, me auena nau ttasi. Iubulus, Pudens, Linus me Klaudia la tau aatu sio masimasiaaira tee me ila akapa tau ngaikaaia ngatoa oia.
22 Alooloo sae va Vau ngepona ateva aue etoka aitauaa teeio. Me masimasiaane God aue etoka aitauaa teeiem akapaaili.

4:3: 1 Tim 4:1.

4:6: Plp 2:17.

4:7: 1 Tim 6:12.

4:8: 1 Ko 9:24-25.

4:10: 2 Ko 8:23; Apos 15:37-39; Kol 4:14.

4:13: Apos 20:6.

*4:13: laghe gheleila tale viliki ghaata kkena Llo vuku laghe gheleila tale viliki ghaata kkena, aipolina namungaili, poli karika erooroo tani sesa parasi.

4:14: Ais 59:18; Rom 2:6.

4:17: Tale inangari nge Grik, aghe saangala tale paa laeoni eteva.

4:19: Apos 18:2; 2 Tim 1:16-17.

4:20: Apos 19:22; 20:4; Rom 16:23.