8
Laghe sausila tau nikkaua ngatoa
Rom 15:26; 2 Ko 9:1-2.Kapughu etoa, ami anna va am kila maamasinaane ateva God, ghe taue lao sio tale ale manga atoa tale provinsi eteva eMesedonia. Nau laghe tokatoka tale nau sesaaili, laghe masimasieili, me karikaaili righi peiira, me laghe aloannaaili tani aiparruu. Poli aghi aghe tarala me aghaauliaa va laghe taula voto laghe roola tani taula me laghe saoa ngaoroi teela mene kasina voto tani taula. Karika teva ghe sungilala va la ghelei. Laghe aakorokorongana tani kolomiemami va ami tau vella tani sausi tee tau ngai kkaua ngatoa eJerusalem. Ami ghe soghiaala voto laghe tau mae sio. Laghe taula lao sio mua ta Vau ngepona ateva, vara me etaimami, nongina aloannaane God. Liuna avalua o me ami ghe aulia ngasarasarakanala ta Taetas va emene oghi mae etaimim me emae ruu masi niuungu poli ia ghe tiuaala. 1 Ko 16:1-2.Ngam ghe tue peipeinala tale isaa o voto nongina uneimim niaikaaiaa namuu, me tale poppooaaimim, me tale nialomasaanga, me aloaloannaaimim namungaili tani sausiemami me tale ailousiaaimim etaimami.* ailousiaaimim etaimami Katoa uru ngai laghe pitila, laghe ue va, ailousiaaimami etaimim. Tale ia o salana atikirighi am tani sarasarakana tale masi uunguaaimim tani sausi.
Karika va asungisungi ererrekanaaiem tani taula, ta aghauliaa nongina aMesedonia ngatoa la paaparruu, poli anim anna tani pae aotu va ailousiaaimim ta mene katoa tau ngaiesoaa koronna o karika. Mat 8:20; Plp 2:6-7.Poli ngam ghe kilala maamasinaane Vauita ateva Iesu Karisto va ia tue peipeina ia me mausiimim ghe gheleiela me ghe karikala peina, poli ghe aloannala va am aue am tue peipeina poli ia ghe karikala peina.
10 Tale nannaaghi aghanna va am ghelei evalua toko tale isaa o voto, poli aghaaiesoaa va isaa o llo masi voto tani ghelei. Poli tale lo ateae too ninamanama ang ghe lao sio, am, am ghe aitiutiula tani tau lao, me tee am ghe aitiutiula tani aloanna tani tau lao viliki veu. 11 Aghanna va am tani ruu niuungu am ghe tiuaa ngakasinala. Am ghe aaloannaaili tani tiuaa, me am tani aloanna tee tani ruu. Liuna avalua o me am taula llo voto isaa etaimim. 12  Mak 12:43-44.Marova am annaaili tani tau lao, God aue eghaa kaluimim nitau lao tale voto etaimim, me karika va tale voto karika etaimim.
13 Karika ami anna va am ghelei tokatoka katoa emasina me am tokatokaaimim emaate. Ami anna va voto emasina akapa etaimim. 14 Tale ia oia nau etiulu, nau oroi voto etaimim, isaa o voto am mene sausi katoa, me auena, voto emene oroi etaira aue la mene sausiem nau ngam tukunala tale voto, me voto aue emasina akapa etaimim. 15  Eks 16:18.Aue nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va, “Lo ateva ghe ghaala oroi karika righi ghe tokala, me lo ateva ghe ghaala malaki ghe ghaa roorooaala.”
Taetas ghe oghi lao sio eKorint
16 Ami kaakaili emasinaaili ta God poli ghe atokala niaielousi tale urunguitanina ateva Taetas nongina aghi aghannangaili tani sausiem. 17 Poli Taetas ghe nongo usilaala, voto ami ghe annaaili va ghe ghelei, ghe annaailiila va emene mae etaimim me ie tee nannaane tani mae sausiem namungaili. 18 Ngami suusuu tee kateva tau ngaiesoaa ange maemae aitauaa tee Taetas, ale manga akapa atoa la aarueinia poli masi uunguaane tale masi kiukiu. 19 Me karika va isaa nonga o, ta ale manga atoa laghe suitoongainiela va ekasu teeiemami nau ami ghe sausau viliki veu tani kkaua ararina ateae Vau ngepona ateva, me tani apasunga vaalua ami annaaili tani sausi. 20 Karika ami anna va teva ealiu teeiemami tale righi voto sesa nau ami aaitaraa isaa o viliki veu oroi. 21 Ami aainanganangaaili tani ghelei voto ghulughuluena, karika va ta matane Vau ngepona nonga ateva, ta tale matane taumattu tee.
22 Liuna avalua o me ngami mene suusuu tee kateva tani mae aitauaa tee taita alua, oroi nau ngami ghe toongainiela, me ngami ghe tarala va eannaaili tani aisausiaa, me eaatoka tuutulina etaimim me eannaaili tani sausiemami tani ghelei niuungu. 23 Me ta Taetas, ia kapughu ia angalu uungu eitauaa elome etaimim tani sausiem, me mene ghalua kapuita tau ngaiesoaa, lalu aaimatoonga ale manga atoa, me nioneoneaa elao ta Karisto. 24  2 Ko 7:13-14.Liuna avalua o me am apasunga ailousiaaimim tale isaa o taumattu, me ila akapa ale manga atoa aue la tara, me la kila va llo ami ghe aarueinam etana, koronna.

8:1: Rom 15:26; 2 Ko 9:1-2.

8:7: 1 Ko 16:1-2.

*8:7: ailousiaaimim etaimami Katoa uru ngai laghe pitila, laghe ue va, ailousiaaimami etaimim.

8:9: Mat 8:20; Plp 2:6-7.

8:12: Mak 12:43-44.

8:15: Eks 16:18.

8:24: 2 Ko 7:13-14.