16
Tani ghaa viliki veu uneira kapuna atoa God eJerusalem
Rom 15:25-26; 2 Ko 8:1-9.Me tale viliki veu am ghaaghaa aitauaa uneira kapuna taumattu ngatoa God eJerusalem, am aimuli tee sa ateva aghe aulieinie lao sio tale ale manga atoa tale provinsi eteva eGalaisia va la gheleia. Tale aitiutiu eteva nau, tale uiki ekapaaili, kateva kateva etaimim ealokoi ppae righi viliki veu tale sa ateva eghaaghaaia, me ealokoi eitauaa. Me nau amae, karika aue am mene toka paepae viliki veu. Me nau arekata, am suitoongaa righi taumattu la sau kaluimim viliki veu me la saea eJerusalem. Me aue asungi taula lao tee me uru ngai etikirighi tani apasunga va am, am ghe sungilala. Marova emaamasina va aghi tee alao eJerusalem, aue la kasu eitauaa teeieghi.
Nannaane Pol tani kasu
Apos 19:21.Aue alao mua tale provinsi eteva eMesedonia, me auena amae taraiem, poli aghanna tani lao mua eMesedonia. Rom 15:24.Nau akasu eMesedonia me amae taraiem, koti aue atoka teeiem mua lomosi ta eghaa nau kuukuu eteva* nau kuukuu eteva Nau kuukuu eteva eghaaghaa kotolu ulana, taumattu ngatoa karika laghe aikasuaa tale paamanu eteva, poli ttasi kuukuu eteva ghe naanamuu. ekapa, ta aue eaa aghanna tani lao aue am roo tani sausieghi tale viliki veu me ghinna. Arova amae taraiem me auena alao eMesedonia, aue nau tani toka teeiem etukunaaili, me karika aghanna tani toka teeiem tale tukuna nau. Aghanna tani mae toka teeiem tale oroi nau, marova Vau ngepona ateva ealoanna. Me aue atoka oia eIpises lomosina ta nau Pentikos eruu, Apos 19:8-10; 2 Ko 2:12.poli salana tani uunguaa masi niuungu ang ghe otila etaghi, arongona ta oroieili taumattu ngatoa la tootoonga tani ghelei rungainieghi.
10  1 Ko 4:17.Me marova Timoti emae, am aitarainia me erau mene matauta righi voto nau etokatoka teeiem, poli egheelei uunguaane Vau ngepona ateva, nongina aghi. 11  1 Tim 4:12.Liuna avalua o me karika toa la mene ratia. Am sausia va ekasu tale luei me emene mae taraieghi. Atoitoia va emae tee mene katoa tau ngaiesoaa.
12  1 Ko 3:6.Me kapuita ta Apolos, aghe aippooaa teeia tani asarasarakanaia va emae taraiem me mene katoa kapuita la mae aitauaa teeia. Me ghe tam aloannala tani mae tale isaa oia nau. Aue emae tale nau eannaa va masi nau tani mae.
13 Am paniem me am tingina akorokorongana tale niaiesoaa. Am rau mene matautu me am korokorongana. 14 Am ghelei voto akapaaili tale niaielousi.
15  1 Ko 1:16.Am kilakila va Stepanas me kapuna atoa tanganuena, ila akasina laghe aitiutiula tani aiesoaa tale provinsi eteva eAkaia me laghe taula maamauluaaira tani sausi kapuna taumattu ngatoa God. Aghaaulia ngakorokorongana etaimim, kapughu etoa, 16 tani nongo usilaa isaa o ase taumattu nongina ila me am ghelei evalua o ta mene katoa la uungu aanasa teeila. 17 Aghe masimasila nau Stepanas me Potunatus me Akaiakus laghe kasula ona eKorint me laghe rekatala oia eIpises, poli karika iem me ila laghe ghaala liuimim tani sausieghi. 18 Poli laghe akorokoronganala maamauluaaghi nongina laghe gheleila etaimim. Ia o ase taumattu ngateva am rooroo tani oneoneainia.
19  Apos 18:2, 18, 26.Ale manga atoa elome tale provinsi eteva eEisia, laghe suula masimasiaaira etaimim. Akuila me vausenna ta Prisila tee me taumattu ngatoa tale ale manga atoa la veluvelu eitauaa tanganueirarua, laghe suula masimasiaaira tale ararina ateae Vau ngepona ateva. 20 Ila akapaaili kapuita atoa oia, laghe suula masimasiaaira etaimim. Am sou kateva kateva etaimim tale niaielousi. Tale inangari nge Grik, tale niaingusu eteva manga ia.
21 Airuuruu tale uru ngai etikirighi oia, aghi Pol, tale nimaghi tuunga atelange aghe pitila isaa oia masimasiaaghi.
22  Gal 1:8-9; Aotu 22:20.Marova teva etam ailousiaa Vau ngepona ateva, nikasikiena aue etoka etana. Mae sio o, Vau ngepona ateva! Pol ghe pitila tale inangari nge Aramaik, Marana tha, malloeana va “Mae sio o, Vau ngepona ateva.”
23 Alooloo sae va maamasinaane Vau ngepona ateva ta Iesu aue etoka aitauaa teeiem.
24 Asuusuu aatu aielousiaaghi ta lo atoa etaimim am elome ta Iesu Karisto. Koronna.

16:1: Rom 15:25-26; 2 Ko 8:1-9.

16:5: Apos 19:21.

16:6: Rom 15:24.

*16:6: nau kuukuu eteva Nau kuukuu eteva eghaaghaa kotolu ulana, taumattu ngatoa karika laghe aikasuaa tale paamanu eteva, poli ttasi kuukuu eteva ghe naanamuu.

16:9: Apos 19:8-10; 2 Ko 2:12.

16:10: 1 Ko 4:17.

16:11: 1 Tim 4:12.

16:12: 1 Ko 3:6.

16:15: 1 Ko 1:16.

16:19: Apos 18:2, 18, 26.

16:20: Tale inangari nge Grik, tale niaingusu eteva manga ia.

16:22: Gal 1:8-9; Aotu 22:20.

16:22: Pol ghe pitila tale inangari nge Aramaik, Marana tha, malloeana va “Mae sio o, Vau ngepona ateva.”