Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta
aGalaisia ngatoa
Inangari emuemua
Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta aGalaisia ngatoa, tau ngalomasaanga atoa la nannaa va aitiutiu ia tale uru ngai Pol ghe pitila. Galaisia kateva provins tale patunganua ateva namuu ia ghaine ita aseasea va Teki, me Pol ghe kasu seela tani atoka ale manga tale aitiutiu eteae unna nikasu. Pol ghe lao sio okae eGalaisia tani tara isaa o ale manga tale aiaaghaluene me aiaakotonna ateae nikasu.
Aitiutiu etoa taumattu laghe aiesoaala ta Iesu, aJiu ila, me kinatama niaissa ghe lutula va tau ngeleka atoa la tani aJiu, me auena la rooroo tani saanga. Pol ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi tani aulia ngaotu nannaane tale isaa o voto. Ghe apasungaala va ta niaikaaiaa ta Iesu nonga ita saanga, me karika va ita aaimuli usi tee inangari nipaopao kanna Moses. Me tee, ghe apasungaala va, nau ita aiesoaa ta Iesu, malloeana karika va ita rooroo tani ghelei voto akapa ita aloanna, ta ita ghelei voto masina, ita sausi kateva kateva etaita tale niaielousi, tee niaisausi kanna Spirit Manga.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-5
Pol ghe apasungaala va ia apostolo ia 1:6–2:21
God easaangita mausi kaluita niaiesoaa, me karika poli ita aimuli usi tee inangari nipaopao 3:1–4:31
Karisto egheeleita ita rooroo tani ghelei masina me tee niaisausi kanna ia Spirit Manga 5:1–6:10
Airuuruu tale inangari 6:11-18
1
Aghi Pol, apostolo ieghi karika toa taumattu laghe sungieghila, me karika tee nim teva taumattu ghe suimatoongainaghila, ta Iesu Karisto me God Tamaita ia, ia ghe totula Iesu tale nimate. Aghi me kapughu tau ngai kkaua ngakapa atoa la tokatoka teeieghi ami pitipiti aatu etaimim tale ale manga atoa tale provinsi eteva eGalaisia.
Alooloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem. Gal 2:20.Ghe tau mae sio maamauluaane tale kaluita ssavoto tani ghaa oghita tale nau etiulu oia sesaaili ia, nongina aloaloannaane Tamaita ateva ta God. Ta ngetana nikkauaa aue etoka nau ekapa atoa, koronnaaili.
Karika mene teva masi kiukiu
Aghe soghieinamla va arovaea ta am ghe kasu vulila God ghe koloamla tale maamasinaane Karisto me ngam aaimuli tee kasina ppae masi kiukiu, Apos 15:1, 24.llo karikaaili va masi kiukiu. Taataraane va katoa taumattu la ghe gheleila nannaaimim ang ghe aisavisavilaala me la tootoonga tani aikolikoliaa masi kiukiuna Karisto. 1 Ko 16:22.Me arova ami o teva ensolo ngepona liu ghele ppooaa masi kiukiu me karika elaolao aitauaa tee llo ami ghe ppooaala etaimim, nikasikiena kanna God aue etoka etana. Nongina ngami auliaala me ngamene aauliaa va, arova teva epoppooaa masi kiukiu me karika elaolao aitauaa tee llo ngam ghe ghaala, nikasikiena kanna God aue etoka etana.
10  1 Tes 2:4.Ia oia see aue eue va masi taumattu ieghi, taumattu ngatoa o God? Arova anim anna tani amasimasi taumattu ngatoa, karika arooroo tani kapuna tau ngai nongonongo anna Karisto.
Kiukiu vaalua God ghe kolola Pol
11  Mat 16:17.Aghanna, kapughu etoa, va am kila va masi kiukiu apoppooaa karika va nim kiukiu taumattu ngatoa laghe gheleila, 12 me karika aghe ghaala ta nim teva taumattu, me karika toa laghe apasungaala etaghi, ta Iesu Karisto ghe apasungaala isaa o voto etaghi. 13  Apos 8:3.Ngam ghe nongola gheeleiaaghi tale nau too ang ghe lao sio tani usilaa gheeleiaaira aJiu etoa. Aghe uviuvi saasakiaa alena ale manga ateva God me aghe anna tani turungia. 14  Apos 22:3.Ngaghe muumuennaaili me kilakilaaili vaalua tani aimuli tee kakkauaaimami aJiu etoa. Gheeleiaaghi ghe laulau lo atoa aneimami ninamanama isaa aitauaa me aghe sarasarakanaaili tani aimuli tee gheeleiaaira tuvuimami etoa. 15  Ais 49:1; Gal 2:7.Me nau Goto ateva, ghe suitoongainaghila nau aghe lutula me ghe koloaghila poli maamasinaane, ghe masimasila 16 tani apasunga Natuna etaghi me aue appooainia ta lo atoa karika aJiu ila. Isaa o voto karika aghe kolomila teva taumattu, 17 me karika aghe sae teela eJerusalem tani kolomi lo atoa tee taumattu laghe apostolo akasinala etaghi. Karika, ta gharovaeaa nonga ta aghe ssola eArabia vara me aghe mene lao sio eDamaskas.
18  Apos 9:26-27.Vara kotoluae ninamanama ghe ruula me aghe saela eJerusalem tani kila amasina Pita* Pita Pol ghe pitila va Kepas. Tale inangari nge Aramaik, Kepas malloeana va atu. Tale inangari nge Grik, Pita tee malloeana va atu. me aghe toka teeiela kasangaulu ghalima (15) nau. 19 Karika aghe mene tarala teva apostolo nim Jeimis nonga, tue me nenga ilalua me Vau eteva. 20 Aghaaulia ngakoronna etaimim tale taataraane God va voto apitipiti aatu etaimim karika va kamena. 21  Apos 9:30.Emulina aghe lao sio tale provinsi elua eSiria me eSilisia. 22 Oroieili ale manga eJiudia laghe aaimuli tee Karisto karika laghe tara poila mataghi. 23 Laghe nim nongonongo kiukiu va, “Taumattu ngateva ghe tuuturungita, nau ghaine ange poppooaa niaikaaia ngateva emua arau ghe anna tani turungia.” 24 Me laghe tau saela God poli mausighi.

1:4: Gal 2:20.

1:7: Apos 15:1, 24.

1:8: 1 Ko 16:22.

1:10: 1 Tes 2:4.

1:11: Mat 16:17.

1:13: Apos 8:3.

1:14: Apos 22:3.

1:15: Ais 49:1; Gal 2:7.

1:18: Apos 9:26-27.

*1:18: Pita Pol ghe pitila va Kepas. Tale inangari nge Aramaik, Kepas malloeana va atu. Tale inangari nge Grik, Pita tee malloeana va atu.

1:21: Apos 9:30.