16
Laghe tani anna tani tara teva niaimatoongana
(Mak 8:11-13; Luk 12:24-56)
Mat 12:38; Luk 11:16.Paresi etoa me Sadiusi etoa laghe lao sio ta Iesu, me laghe kolomiela va eapasunga teva niaimatoongana ngepona liu. Laghe auliaa llo tani nim tootoongainia.
Ghe liula me ghe uela va, “Nau ange elo alai am ue va, ‘Aue masi nau poli karaane ateva eraeraeana,’ me elue talaua am ue va, ‘Ghaine ettasi poli karaane ateva ange raeraeanala me ange aavoo.’ Am taatara kila kookoo ngateva me karika am taatara kila niaimatoonga tale nau. Mat 12:39; Luk 11:29.Sesa taumattu ngam me karika am uusilaa aloannaane God, am anna tani tara niaimatoonga. Saa ghe lutu teela Jona, ie nonga o niaimatootoongana ateva aue elutu.” Vara me Iesu ghe kasu vulilala me ghe lao ppae sio.
Uneira isti Paresi me Sadiusi etoa
(Mak 8:14-21)
Nau laghe lao sio ta pai kativilau tale ateo talia ngateae me disaepolo atoa laghe tarala va laghe aikkaluaala verete. Luk 12:1.Iesu ghe uela etaira va, “Am aikinikinitaa tani tara amasina uneira isti Paresi me Sadiusi etoa.”
Laghe aikolomieinila tani ue va, “Koti eaauliaa llo oia poli karika ita ghaala righi verete.”
Iesu ghe kilala sa ateva laghe aissakeana teeia me ghe uela etaira va, “Uneimim niaikaaiaa ghaunaaili, vaalua me am aissakeana va poli karika righi verete? Mat 14:17-21.Vaalua, aloimim karika ghe masaanga? Karika am annaa ghalima verete ghe roola ta ghalima airari (5,000) me ghaisae keru am ghe kaaila? 10  Mat 15:34-38.Me karika am annaa ghaitu verete ghe roola ta ghaata airari (4,000) taumattu me ghe roola ghaisae laka am ghe kaaila? 11 Vaalua, me karika am kilakila va karika va aghaauliaa verete? Am aikinikinitaa tani tara amasina uneira isti Paresi me Sadiusi etoa.” 12 Vara me laghe vira mene kilala va ghe aauliaa llo Paresi me Sadiusi etoa laghe aapasunga, me karika va la taatara amasina tale isti la ghelei tale verete.
Pita ghe auliaala va Iesu see ia
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Nau Iesu ghe lao sio tale voto ateva kalakalangina ia eSiisaria Pilipae, ghe kolomila kapuna disaepolo atoa va, “Taumattu ngatoa la ue va see ta Natuna ateva Taumattu ngateva?”
14  Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8.Laghe liula me laghe uela va, “Katoa la ue va Jon tau ngai aasuu ia, me katoa la ue va Elaija, me katoa la ue va Jerimaea o mene katoa tani propete.”
15 Me ghe kolomilala va, “Me am, am ue va aghi see?”
16  Jon 6:69.Saemon Pita ghe liula me ghe uela va, “Io Mesaea io, Natuna io God ateva tokatoka liu ia.”
17  Gal 1:15-16.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Niarangise etam Saemon natuna io Jona, poli karika teva taumattu eauliaa tau aatu llo ona ta Tamaghi etokatoka epona liu. 18  Jon 1:42; Ips 2:20.Me aghaauliaa etam va io Pita, me tale ia o atu eteva* Tale inangari nge Grik, Pita la ue va Petros, malloeanina ta “atu”. aue aghatulu aleghi ale manga ateva etana, me atamana ateae tale voto ateva aleira ia matena atoa karika erooroo tani apalaia. 19  Mat 18:18; Jon 20:23.Aue atau aatu kii eteva tale ararimangali ngepona liu eteva; saa llo ugheelei runga tale kosa ateva, aue la ghelei runga tee epona liu, me llo utautau velu tale kosa ateva aue la tau velu tee epona liu.” 20 Me ghe paola kapuna disaepolo atoa va la rau mene laa ghauliaa see va ia Mesaea ia.
Iesu ghe auliaala va aue emate
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21 Isaa o nau Iesu ghe tiuaala tani aulia ngamasalika ta kapuna disaepolo atoa va aue etani sae eJerusalem me aue esae ghaa oroieili mmarikana, ta namu ngatoa, me namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, me aue la uvi ematea, me aue kotonna ateva nau, emene totu.
22 Pita ghe koloala me lalu ghe laa tingina ppae sio, me ghe tiuaala tani kisoia, ghe ue va, “Karika, Vau eteva! Isaa o voto karika erooroo tani lutu ta ngetam.”
23 Iesu ghe kiriela me ghe uela ta Pita va, “Kasu vulieghila, Satana! Ugheelei rungarunga salaghi. Nannaam karika eannaa voto kanna God ta voto kaluira taumattu ngatoa.”
24  Mat 10:38; Luk 14:27.Vara me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Lo ateva eanna tani usieghi, etani sioaa nannaane me erau mene nnainia nonga me esunuki unna aikotoo ateva, me eaimuli teeieghi. 25  Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25.Poli see eanna tani asaangi maamauluaane aue eraua, me lo ateva maamauluaane eraua ta poli mausighi aue emene ghaa. 26  Mat 4:8-9.Saa righi masi voto aue elutu arova taumattu ngateva ghele ghaa voto akapaaili tale kosa ateva me ghele rau maamauluaane? O sa ateva aue ghele tauela tani aikolikolieinia tani mene ghaa maamauluaane? 27  Mat 25:31; Sams 62:12; Nitoka 24:12; Rom 2:6; Aotu 22:12.Poli Natuna ateva Taumattu ngateva aue emae tee mallangina ateva Tamane me kapuna ensolo atoa me aue etaula aipoliira kateva kateva taumattu tale voto laghe gheleila. 28 Aghaaulia ngakoronna etaimim va katoa oia am tiitingina, karika aue am mate me aue am tara Natuna ateva Taumattu ngateva emae tee ararimangalina ateva.”

16:1: Mat 12:38; Luk 11:16.

16:4: Mat 12:39; Luk 11:29.

16:6: Luk 12:1.

16:9: Mat 14:17-21.

16:10: Mat 15:34-38.

16:14: Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8.

16:16: Jon 6:69.

16:17: Gal 1:15-16.

16:18: Jon 1:42; Ips 2:20.

*16:18: Tale inangari nge Grik, Pita la ue va Petros, malloeanina ta “atu”.

16:19: Mat 18:18; Jon 20:23.

16:24: Mat 10:38; Luk 14:27.

16:25: Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25.

16:26: Mat 4:8-9.

16:27: Mat 25:31; Sams 62:12; Nitoka 24:12; Rom 2:6; Aotu 22:12.