15
Nivelu eitaua ngateae eJerusalem
Gal 5:2.Katoa taumattu laghe kasula eJiudia me laghe sio mae eAntiok tani mene apasunga ta tau ngaiesoa ngatoa. Laghe ue va, “Karika am rooroo tani saanga marova am tam aimuli tee inangari nipaopao kanna Moses va la iso taita atoa.” Gal 2:1.Isaa oia inangari ghe gheleila kinatama niaisamaaii tee Pol me Banabas. Elda ngatoa laghe suitoongaala Pol me Banabas tee mene katoa tana tau ngaiesoaa tani sae eJerusalem tani sae tara apostolo atoa tee elda ngatoa tale isaa o inangari. Tau ngaiesoa ngatoa tale ale manga ateva laghe sungilala tani sae eJerusalem me nau laghe laa saesae, laghe sso teela ePoenisia me eSameria me laghe kiukiuaala vaalua taumattu ngeleka atoa laghe aikolikoliaala. Nau laghe nongola isaa o inangari, laghe masimasieiliila. Apos 14:27.Nau laghe rekatala eJerusalem, tau ngaiesoa ngatoa, apostolo atoa me elda ngatoa laghe masimasieiliila tani soula, me Pol me Banabas lalu ghe auliaala vaalua God esaasausilalua tale uunguaairarua.
Katoa tana tau ngaikaaiaa laghe aimuli usi tee katoa tana Paresi, laghe tingina saela me laghe uela va, “Am tani iso taumattu ngeleka atoa me la tani usilaa inangari nipaopao kanna Moses.”
Apostolo atoa me elda ngatoa laghe toka siola tani aisakeiaa isaa o inangari. Apos 10:1-43.Oroieili niaippooaa ghe lange sio me Pita ghe tingina saela me ghe uela va, “Kapughu etoa, am kilakila kasina nau ang ghe lao sio God ghe suitoongainaghila elome etaimim va aghaulia ngaotu lo ateva oia masi kiukiu ta taumattu ngeleka atoa me ila tee aue la roo tani nongo me la aikaaiaa. Apos 10:44; 11:15.God ekilakila akapa urunguitaniira taumattu ngatoa, liuna avalua o me tani apasunga va eaaloanna tee taumattu ngeleka atoa, me etautau lao Spirit Manga ateva, nongina ghe taue mae sio ta ngetaita. God etaatara taumattu ngeleka atoa me ita aJiu etoa va kateva nonga ita. Poli ang ghe kkaluaala kaluira ssavoto nau laghe aiesoaala. 10  Mat 11:30; Gal 3:10.Vaalua me am aaloanna tani tootoonga God me am tautau lao maamatana ta mene katoa tau ngaiesoaa me emua arau ita me tuvuita atoa ita ghe tam rooroo tani sau? 11  Gal 2:16; Ips 2:5-8.Karika emene isaa avalua o! Ita aiesoaa va ita me ila aue ita saanga tale maamasinaane ateva Vau eteva Iesu.”
12 Ila akapa taumattu ngatoa laghe matua ngatokala me laghe nongola Banabas me Pol lalu ghe auliaala llo aimatootoongana me mirikolo God ghe sausilaluela tani ghelei nau lalu ghe uungu ta taumattu ngeleka atoa. 13  Gal 2:9.Nau lalu ghe ruula tani aippooaa, Jeimis ghe liula me ghe uela va, “Kapughu etoa, am nongoaghi. 14 Saemon Pita ghe auliaala etaita vaalua God ghe apasunga ngakasinala ailousiaane ateva ta taumattu ngeleka atoa me ghe gheleila katoa etaira va kapuna tuungi ila. 15 Inangariira propete atoa elaolao aitauaa tee isaa oia inangari va taumattu ngeleka atoa la aiesoaa, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
16  Eimos 9:11-12.“ ‘Emuli tale isaa oia voto aue aoghi
me alaa ghatulu alena ateva Deivit* Alena ateva Deivit eaimatoonga kingi etoa tuvuna ila Deivit. ghe katuula
me voto ghe sesala, aue amene atulu
me aue aghelei nongina arau.
17 Poli aghaloanna va mene kasina taumattu aue la mene pae Vau ngepona ateva,
tee ila o taumattu ngeleka atoa aghe kololala va ekapughu ila,’
ghe uela Vau eteva ia egheelei isaa oia voto.
18 Ngila ghe kilala oroi ninamanama ang ghe lange sio.”
19 Jeimis ghe uela va, “Nannaaghi va ita rau mene ghelei voto eaanasaaili ta ngetaira taumattu ngeleka atoa la maemae ta God. 20  Eks 34:15-17; Lev 17:10-16.Ita roo tani piti tikirighi uru ngai elao etaira me ita auliaa isaa oia voto va la rau mene nama inana la tautau lao tale kapuira tootoo goto atoa, me la rau mene ghelei uunguaa niailai salosaloaa see ateae, me la rau mene nama ghaata kkena la kiikii pule aloira, me la rau mene nama malatau rae ta ngetana. 21 Ta emua arau inangari nipaopao kanna Moses laghe aaulia ngaotu tale isaa akapaaili masaliki taatara, me laghe ritiriti tale ale nivelu eitaua ngatoa tale isaa akapaaili nau manga.”
Uru ngai etikirighi laghe pitiela ta tau ngaikaaia ngeleka atoa
22 Vara me apostolo atoa me elda ngatoa me ila akapa tale ale manga ateva laghe uela va la suitoongaa righi taumattu me la sungila sio eAntiok tee Pol me Banabas. Laghe asela Jiudas (la aseasea va Barsabas) me Saelas. Taita alua oia lalu ghe muemuaa tau ngaiesoa ngatoa. 23 Laghe pitila uru ngai etikirighi eue va,
Ami apostolo atoa me elda ngatoa, ita aiesoa ngaitauaa,
Ami tautau aatu masimasiaaimami etaimim akapa taumattu ngeleka atoa am ghe aiesoaala isaa ona tale masaliki taatara ateae eAntiok me tale provinsi elua eSiria me eSilisia.
24 Ami ghe nongola va katoa ta ngetaimami laghe sio atu ta ngetaimim me laghe aauliaa inangari egheelei saasakiaa tokatokaaimim me egheelei saasakiaa nannaaimim me karika ami ghe sungilala. 25 Ami masimasi eitauaala tani suu katoa ta ngetaimami tani kasu eitauaa tee masi kapuita alua ta Banabas me Pol tani sio taraiem. 26 Taumattu ngalua oia angilalu ghe tau lao sio maamauluaairarua tale ararina ateae kapuita Vau eteva Iesu Karisto. 27 Liuna avalua o ngami sungisungi tee Jiudas me Saelas tani akorokorongana inangari ami ghe pitila. 28  Mat 23:4.Ngami mae aitauaa sio nonga tale kateva nonga ninannaa me Spirit Manga ateva va emaamasina va karika ami mene saoaa sae mene righi inangari maate tee isaa toko inangari nipaopao: 29 Karika am mene nama malatau la gheelei sae aiaavusuvusuena tale tootoo atoa, me am rau mene nama llo ghaata kkena la kiikii pule aloira, me malatau rae ta ngetana, me am rau mene ghelei uunguaa niailai salosaloaa see ateae. Aue am toka amasina marova am usilaa isaa oia inangari.
Masinaaili.
30 Apostolo atoa me elda ngatoa laghe sungila isaa oia taumattu tani sio eAntiok, me laghe kolo aitauaala taumattu ngatoa laghe aiesoaa me laghe taula uru ngai etikirighi. 31 Nau laghe nongola uru ngai etikirighi, laghe pasula tale nimasimasi poli laghe nongola inangari niaisausiaa. 32 Jiudas me Saelas ilalua tee propete ilalua me lalu ghe kaarasila tani aippooaa teeila me tani asarasarakanaila tale masi inangari. 33-34 Laghe tokala kasina nau me ghe ghaala nauirarua taita alua tani mene oghiaa sae nongina laghe sungilaluela. Laghe sungilaluela tee kaluira niarangise me luei. Kasina uru ngai laghe pitila laghe mene piti teela va, 34 Me Saelas ghe anna tani toka, me Jiudas nonga ghe oghi sae eJerusalem. 35 Pol me Banabas lalu ghe tokala eAntiok tee mene katoa me laghe aapasunga me laghe aaulia ngaotu inangarina ateva Vau eteva.
Pol me Banabas lalu ghe aitiuaala
36 Oroi nau ghe lange sio me Pol ghe uela ta Banabas va, “Italu mene oghi lao ta kapuitalua atoa tale masaliki taatara atoa nongina italu ghe ppooaala inangarina ateva Vau eteva, me ita laa taraila va vaalua aikaaiaaira.” 37  Apos 12:12, 25.Banabas ghe aloanna va Jon Mak eusilalua, 38  Apos 13:13; Kol 4:10.me Pol karika ghe aaloanna poli eghe oghi vululaluela ePampilia me karika ghe usilaluela tani laa ghelei niuungu. 39 Taita alua lalu ghe aisavalaa teela tuku ninanna ngateva o me lalu ghe aitiuaala. Banabas ghe kolola Jon Mak me lalu ghe aikaaila me lalu ghe lao sio eSaeprasi. 40 Me Pol ghe kolola Saelas me tau ngaiesoa ngatoa laghe taulalue lao sio tale maamasinaane Vau ngepona ateva, me lalu ghe kasula. 41 Lalu ghe lao sio eSiria, eSilisia me lalu ghe aasarasarakana taumattu ngatoa tale ale manga atoa.

15:1: Gal 5:2.

15:2: Gal 2:1.

15:4: Apos 14:27.

15:7: Apos 10:1-43.

15:8: Apos 10:44; 11:15.

15:10: Mat 11:30; Gal 3:10.

15:11: Gal 2:16; Ips 2:5-8.

15:13: Gal 2:9.

15:16: Eimos 9:11-12.

*15:16: Alena ateva Deivit eaimatoonga kingi etoa tuvuna ila Deivit.

15:20: Eks 34:15-17; Lev 17:10-16.

15:28: Mat 23:4.

15:33-34: Kasina uru ngai laghe pitila laghe mene piti teela va, 34 Me Saelas ghe anna tani toka, me Jiudas nonga ghe oghi sae eJerusalem.

15:37: Apos 12:12, 25.

15:38: Apos 13:13; Kol 4:10.