2
Mene katoa apostolo laghe masimasiaala Pol
Apos 15:2.Kasangaulu ghaatiae (14) ninamanama ghe ruula me angalua me Banabas angalu ghe mene saela eJerusalem, me aghe kolo teela Taetas tani kasu teeiengalua. Aghe saela poli aghe aaimuli tee voto aghe tarala. Aghe sou eisuliaala lo atoa marova namuu ila, me aghe auliaala etaira masi kiukiu aghe poppooaa ta taumattu ngeleka atoa. Aghe gheelei llo va voto aghe gheleila me voto ghaine agheelei oia ghe rau nim peisaane. Arongo ta Taetas aGriki ia ghe usieghila, me karika poi laghe asarasarakanala tani ue va la isoia. Gal 1:7; 5:1, 13.Voto ateva o ghe lutula poli katoa taumattu tau nikamekame ila laghe sosso ainao tani tara rungainamami tale masi nitoka ngami ghe ghaala ta Karisto Iesu. Me laghe anna tani gheleiemami va ami, ami nongina tau ngai uungu eteva euungu me karika etokatoka tale aloaloannaane. Karika poi ami ghe annaala tani nongo usilainila, poli ami anna va koronna voto tale masi kiukiu etani toka etaimim.
Me lo atoa namuu ila me matarane ila, karika laghe auliaa saoaala righi inangariira tale voto aghe auliaala. (Saa taumattu ila, karika aghannainila; God karika egheelei niaisakei tale voto eleka tale taumattu.) Apos 22:21.Tale isaa o voto, laghe tara kilala va aghi God ghe tau mae sio ia oia niuungu eteva tani ppooaa tale taumattu ngeleka atoa nongina Pita ta aJiu etoa. Nongina God euungu ta Pita tale uunguaane va apostolo ia ta aJiu etoa, God tee euungu etaghi tale uunguaaghi va apostolo ieghi ta taumattu ngeleka atoa. Jeimis, Pita* Pita Tale inangari nge Grik, Kepas. Me tee tale vesi 11 me 14. me Jon, nau laghe tara kilala maamasinaane God ghe tau mae sio etaghi, la taatara sae etaira va namuu ila, laghe ssuuaala nimaira muenna tani sighaa etaingalua me Banabas. Laghe mae sio nonga tale kateva nonga ninannaa va ami lao ta taumattu ngeleka atoa me ila ta aJiu etoa. 10  Apos 11:29-30.Kateva nonga voto laghe kolomiemamila etana, va ami rau mene ruu tani sausi lo atoa karika tue peipeina ila. Lo ateva o voto aghe annaaili tani gheleia, poli emua arau aghe gheeleia.
Pol ghe tam masimasiaala Pita
11 Nau Pita ghe sio mae eAntiok aghe sama anamuu teeiela ta mataira taumattu ngatoa poli llo ghe gheelei karika masina. 12  Apos 11:3.Auena Jeimis ghe suu katoa taumattu tani sio, Pita ghe namanama akasina tee taumattu ngeleka atoa me nau laghe rekatala, ghe kasu vulilala me ghe ruula tani usi taumattu ngeleka atoa poli ghe maamatauta lo atoa taumattu ila elome ta lo atoa isoiso ila. 13 AJiu ekapa atoa laghe usila nannaane kamena, liuna avalua o me Banabas tee ghe usila voto kamena laghe gheelei.
14 Nau eteva aghe tarala va karika laghe kasukasu eghulughuluena nongina koronna voto tale masi kiukiu, aghe uela ta Pita emua ta mataira akapa va, “Io aJiu io me utokatoka nongina taumattu ngeleka ateva, karika va nongina aJiu eteva. Vaalua me uasarasarakana va taumattu ngeleka atoa la aJiu?
15 “Italua italu ghe lutula va aJiu italua karika nongina lo atoa la ue va taumattu ngeleka atoa tau ssavoto ila. 16  Apos 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11.Ita kilakila va taumattu karika eghulughuluena nau eaaimuli tee inangari nipaopao ta tale niaikaaiaa nonga ateva ta Iesu Karisto. Liuna avalua o me ita tee ita atoka aikaaiaaita ta Karisto ateva Iesu, tani ghulughuluena tale niaiesoaa ta Karisto, karika va tani aimuli tee inangari nipaopao. Poli tani aimuli tee inangari nipaopao, karika teva erooroo tani ghulughuluena.
17 “Nau ita paepae salana tani ghulughuluena ta God tale niaikaaiaa ta Karisto, aue ita pae aotu va sesa gheegheleiaaita. Vaalua, ia o Karisto egheegheleita va ita ghelei ssavoto? Karika poi! 18 Arova amene atulu voto aghe rrutila, voto o eaapasunga va karika aghaaimuli tee inangari nipaopao. 19 Me mausi inangari nipaopao me aghe matela tale inangari nipaopao me aue amaulue ta God. 20  Gal 1:4.Aghi aghe mate teela Karisto tale aikotoo, karika va aghi va atokatoka nau ghaine ta Karisto etokatoka etaghi. Maulue ateva ghaine atokatoka etana, atokatoka tale niaikaaiaa tale Natuna ateva God, ghe ailousieinaghila me ghe tau mae sio maamauluaane etaghi. 21 Karika aghanna tani velu maamasinaane God me arova ita rooroo tani ghaa nighulughuluena mausi inangari nipaopao, karika righi malloeane matemateaane Karisto.”

2:1: Apos 15:2.

2:4: Gal 1:7; 5:1, 13.

2:7: Apos 22:21.

*2:9: Pita Tale inangari nge Grik, Kepas. Me tee tale vesi 11 me 14.

2:10: Apos 11:29-30.

2:12: Apos 11:3.

2:16: Apos 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11.

2:20: Gal 1:4.