4
Ips 6:9.Vau etoa am aitoiaa tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloannaaira, me am ghelei emasina me ghulughuluena lao ta kapuimim tau ngai uungu etoa, ta am kilakila va am tee kapuimim Vau eteva ia epona liu.
Niailoe tale nikokkolomi sae
Ips 6:18; Plp 4:6.Am rau mene amaomao tani kokkolomi sae, me nau am kokkolomi sae, nannaaimim eoti, me am kaili emasina sae ta God. Rom 15:30; Ips 6:19.Me am kokkolomi sae mausiimami tee va God aue etau mae salana tani laa ppooaa masi kiukiu, me aue ami aulia ngaotu voto aisulianna isaa ta Karisto, poli aghe poppooaa masi kiukiu eteva, laghe atokaieghi ssola tale ale mata voovoo. Atani mene ppooa ngaotu masi kiukiu ta taumattu ngatoa. Ia avalua o me am kokkolomi sae ta God me aue esausieghi tani kila tani ppooa ngamasinaaili.
Ips 5:15-16.Nau am tokatoka tee taumattu karika la aikaaiaa ta Iesu, am tani aitoka tee llo voto am gheelei me am rau mene tau velu kasina voto va enim peisaane. Ips 4:29; 1 Pita 3:15.Nau etoa am sama amasina etaira, nongina uela ateva eaamasikkana anem inana, ia avalua o me aue am kila tani asokoi kaluira nikokkolomi.
Airuuruu tale inangari niloeloe me nimasimasi
Ips 6:21.Tikikus aue eaulia ngakapa voto ghe ailutuaala etaghi. Ia nengaghi tuungia aghailousieinia. Ia kapuna tau ngai uungu ia Vau ngepona ateva nongina aghi, me egheelei emasinaaili uunguaane. Ips 6:22.Aghe sungiela tani mae taraiem tale masi voto am kila etana va sa ateva elutulutu etaimami, me ia aue eakorokorongana urunguitaniimim. Plm 10-12.Aue emae aitauaa tee Onesimas, am kilakilaia ghe kasula ona tale masalikiimim ateae, egheelei emasinaaili uunguaane me ami aaielousiangailiia. Ilalua aue lalu auliaa etaimim isaa akapaaili voto elutulutu oia.
10 Apos 12:12; 15:37-39; 13:13; 2 Tim 4:11.Aristakus esuula masimasiaane etaimim. Etokatoka teeieghi tale ale mata voovoo. Me Mak, aloana ta Banabas ia tee esuula masimasiaane etaimim. Am nnaa inangari aghe auliaala tale uunguaane Mak; arova emae etaimim, am aikoloainia. 11 Me Iesu, la kolokoloa va Jastas, ie tee esuula masimasiaane tee etaimim. Ilotolu o taita kotolu ilotolu nonga aJiu ilotolu. Ilotolu lotolu kakkauaa, me lotolu uungu teeieghi tale ararimangalina ateva God. Lotolu kaakaarasi tani aisausieinaghi. 12 Kol 1:7; Plm 23-24.Epapras tee ghe kasula ona tanganueimim ie tee etautau aatu masimasiaane etaimim. Ia kapuna tau ngai uungu ia Karisto Iesu. Karika enim aaitoka ta ekokkolomi sae nau ekapa atoa poli am, va am tingina akorokorongana me am matuenna me aue am kilaaili saa voto God ealona va am ghelei. 13 Aghaloanna tani aulia ngakorokorongana etaimim va ia euungu ekorokoronganaaili tani sausiem, me lo atoa tee eLaodesia me Ierapolis. 14 Luk dokta ia ami ailousiangailiia etautau aatu masimasiaane etaimim me tee Diimas.
15 Me am auliaa tee masimasiaaghi ta tuemami me nengamami etoa eLaodesia, me ta vause ateva la kolokoloa va Nimpa me tee ta lo atoa la kakkauaa tale alena ateva. 16 Nau eteva lo atoa am tokatoka eKolosae am ruu tani nongo uru ngai etikirighi oia am mene laoainia me la ritia tale ale manga ateva eLaodesia. Me am tani riti ia oia uru ngai etikirighi aghe pitiela ta aLaodesia ngatoa. 17 Plm 2.Me am auliaa ta Akippus va, “Utani ghelei ekapa llo voto Vau eteva ghe tau aatu sio va ughelei.”
18 1 Ko 16:21.Aghi Pol, aghe pitila isaa oia masimasiaaghi. Am annaa tokatokaaghi tale ale mata voovoo. Alooloo sae va maamasinaane God aue etoka teeiem.

4:1: Ips 6:9.

4:2: Ips 6:18; Plp 4:6.

4:3: Rom 15:30; Ips 6:19.

4:5: Ips 5:15-16.

4:6: Ips 4:29; 1 Pita 3:15.

4:7: Ips 6:21.

4:8: Ips 6:22.

4:9: Plm 10-12.

4:10: Apos 12:12; 15:37-39; 13:13; 2 Tim 4:11.

4:12: Kol 1:7; Plm 23-24.

4:17: Plm 2.

4:18: 1 Ko 16:21.