4
1 Tes 2:19-20.Liuna avalua o, kapughu etoa, me aghailousieinam me aghannangailiiem, am arova aipolipolighi iem tale uunguaaghi me tale masimasiaaghi, liuna avalua o me am tingina akorokorongana ta Vau ngepona ateva, masi kapughu etoa.
Inangari niloeloe me niakorokorongana
Alooloo luei ta Iuodia me Sintike tani mae aitauaa tale ninannaa ta Vau ngepona ateva. Luk 10:20.Me tee akookolomio, lo ateva ughe uungu teeieghi, tani sausi ilalua o vause alua laghe uungu aanasa teeieghi mausi masi kiukiu, tee me Klemen me ila akapa lo atoa la uungu teeieghi, me arariira isaa tale vuku maulue ateva.
Nau ekapa atoa am masimasi ta Vau ngepona ateva, me amene ue va am masimasi. Hib 10:25; Jms 5:8-9.Am tau velu va taumattu ngakapa atoa la tara va karika am saasavalaa inangari, poli Vau ngepona ateva ange aakalakalaa. Mat 6:25-34; Kol 4:2.Am rau mene annangaili asease voto atoa. Tale voto akapa, am kokkolomi sae ta God tani auliaa sae aloaloannaaimim tee nikaili emasina. Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15.Me luei eteva kanna ia God elaulau ekapaaili ninannaa, aue eaitaraa urunguitaniimim me nannaaimim ta Iesu Karisto.
Liuna avalua o, kapughu etoa, me saa voto koronna, me llo voto pei nioneoneaa, me llo ghulughuluena, me saa llo raarangisana, me saa llo eaalutu nimasimasi, me saa llo voto taataraane masikkanaaili, me arova righi voto masinaaili o am aruaa etana, am annaa isaa o voto. Rom 16:20.Saa llo voto ngam ghe kilala o ngam ghe ghaala, o am ghe nongola o tarala etaghi, am tootoonga tani ghelei me God, etautau luei, aue etoka aitauaa teeiem.
Nikaili emasina tale uneira nitaula
10 Namungaili masimasiaaghi ta Vau ngepona ateva poli ngam ghe mene nnainaghila. Akilakila va am ghe nannainaghi erau me poli karika righi salana va am ghe apasunga. 11 Karika aghauliaa llo poli aghanna righi niaisausi, poli ngaghe kilala tani toka tale nimasimasi tale asease nitoka. 12 Ngaghe kilala vaalua tani toka arova karika righi voto etaghi o arova oroi voto etaghi. Ngaghe kilala vaalua tani toka tale isaa o ase nau, arova pasu kovaghi o maloona aghi o oroi peighi o karika oroi. 13  2 Ko 12:10.Arooroo tani ghelei voto akapa ta lo ateva eaasarasarakanaieghi.
14 Me masinaaili etaimim ta am ghe sausieghila tani sau maate tale maamauluaaghi. 15  2 Ko 11:9.Am aPilipae atoa am kilakila va nau masi kiukiu ghe tiuaala etaimim, me ngaghe anna tani kasu eMesedonia, am nonga am ghe tau mae sio, me ita ghe ailiuaala voto. Karika mene teva ale manga ghe gheleila isaa o voto. 16 Me nau aghe tokatoka eTesalonika am ghe aasaoki mae voto tani sausieghi, karika va katengaata nonga. 17 Karika va poli aghe annaa va am ghe tau mae voto, ta aghe annaa va am ghe ghaa aipolipoli ta poli masi gheeleiaaimim. 18 Ngaghe ghaala voto aghannaa me oroieili. Aghe pasueilila poli am ghe tau lao sio ta Epaproditus va emaeaa voto am ghe asaoki mae sio, nonginaaili nitau lao tale aiaavusuvusuena masi ngusungusuaane, me God eghaaghaa me emasimasia. 19 Me aue kapughu Goto ateva aue etau aatu isaa akapaaili aloaloannaaimim tale oroiaa ngepona liu ta Iesu Karisto.
20 Ta God Tamaita ia aue ita taue sae tale nau oia, me nau ekapa atoa. Koronna.
Airuuruu tale inangarina Pol
21 Am auliaa masimasiaaghi ta isaa akapa taumattu manga ta Iesu Karisto. Kapughu tee atoa la tokatoka teeieghi laghe suula masimasiaaira etaimim. 22 Ila akapa taumattu ngatoa manga ila, la suu teela masimasiaaira ta lo atoa la uungu ta Siisa.
23 Alooloo sae va maamasinaane Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka tee lo ateva spiriti etaimim. Koronna.

4:1: 1 Tes 2:19-20.

4:3: Luk 10:20.

4:5: Hib 10:25; Jms 5:8-9.

4:6: Mat 6:25-34; Kol 4:2.

4:7: Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15.

4:9: Rom 16:20.

4:13: 2 Ko 12:10.

4:15: 2 Ko 11:9.