13
Airuuruu tale inangari tani auliaa kieira
Diut 19:15; Mat 18:16; 1 Tim 5:19.Kotonna oia ngamaemae tani taraiem. Aue nongina Uru ngai Manga ateva eue va, “Nau niaisakei, erooroo va ghalua o kotolu la ghasokoi voto laghe tarala.” Ngaghe auliaala kieimim nau aghe toka teeiemla tale aiaaghaluene ateae uneghi niatu etaimim, me ghaine, nau karika ieghi, nga ghaauliaa ta lo atoa laghe ghelei ekasinala ssavoto, me ta ngetaim akapa, nau amene mae rekataa karika aue agharrasaiem, poli am anna tani kila va koronna va inangari apoppooaa ekasukasu ta Karisto, o karika. Karisto, ia karika saghuighuina ia tani uungu teeiem, ta ia sarasarakanaaili ia elome etaimim. Plp 2:7-8.Me koronna va laghe avukalaie saela tale aikotoo tale nisaghuighuina, me karika ta emaamaulue tale sarasarakaniaane God. Isaa avalua o me arongona ta ami saghuighuiena iemami etana, me tale sarasarakaniaane God aue ami toka teeia tani uungu etaimim.
1 Ko 11:28.Am taraiem mua tani tara va am tale niaikaaiaa o karika; am tootoongainam mua. Karika am kilakila va Iesu Karisto ia etaimim? Me arova karika ia etaimim, karika am ghe tani aikaaia ngakoronna. Me aghaaiesoaa va, aue am pae me kila va ami apostolo tuungi iemami. Isaa oia ami kokkolomi sae ta God va karika am mene ghelei voto sesa. Karika va poli taumattu ngatoa la tara va ami apostolo tuungi iemami, ta poli am aue am ghelei voto ghulughuluena, arongona ta katoa la nannaa va karika va apostolo tuungi iemami. Poli karika ami rooroo tani ghelei righi voto tani ghelei runga llo voto koronna, ta ami ghelei nonga llo voto masina elaolao aitauaa tee koronna. Aghaauliaa isaa o voto poli ami masimasi nau ami saasaghuighuina me am sarasarakana am, me kaluimami nikokkolomi etaimim va am rooroo tani mene tingina asarasarakana. 10  2 Ko 10:8.Liuna avalua o me apitipiti isaa oia voto nau karika aghi ona, me nau amae, karika aue amene sorriena tani aulia ngasarasarakanaaili nau aghelei llo matuutuliena. Isaa o niuungu matuutuliena Vau ngepona ateva ghe tau mae sio etaghi tani asarasarakanaiem, karika va tani ghelei ekatungiem.
Airuuruu tale inangarina Pol
11 Airuuruu, kapughu etoa, am masimasi, me am tootoonga tani toka tale masi nitoka, me am ppooa ngaisausia tani asarasarakana kateva kateva etaimim, me ekateva nonga iem tale ninannaa, me am toka tale luei, me Goto ateva etautau niaielousi me luei aue etoka teeiem.
12 Am sou kateva kateva etaimim tale niaielousi.* tale niaielousi Tale inangari nge Grik, eue va, tale niaingusu eteva manga ia. 13 Ila akapa kapuna taumattu ngatoa God la sungi atu sio masimasiaaira etaimim.
14 Alooloo sae va aue maamasinaane Vau ngepona ateva Iesu Karisto me aielousiaane ateva God me niaighui eitauaa ta Spirit Manga aue etoka aitauaa tee akapaiem.

13:1: Diut 19:15; Mat 18:16; 1 Tim 5:19.

13:4: Plp 2:7-8.

13:5: 1 Ko 11:28.

13:10: 2 Ko 10:8.

*13:12: tale niaielousi Tale inangari nge Grik, eue va, tale niaingusu eteva manga ia.