9
Sol ghe aikolikoliaala
Apos 8:3.Tale isaa o nau Sol ghe kakkalui tani uvi emate lo atoa laghe aaimuli tee Vau eteva. Liuna avalua o me ghe lao sio tani tara namu ngateva ta pristi etoa, me ghe kolomiela va epiti uru ngai me Sol esau sio ta namu ngatoa tale ale nivelu eitaua ngakapaaili eDamaskas. Me uru ngai eauliaa va arova Sol etara lo atoa, taita me vause, la uusilaa salane Iesu, aue ekuneila me esaeainila tale ale mata voovoo ateva eJerusalem. Nau Sol ghe kasu vulila eJerusalem me ang ghe kalakalaa eDamaskas me arovaeaata nonga ta mallanga ateva ghe sio mae epona liu me ghe akouela. Me Sol ghe katuu siola tapaa kosa me ghe nongola lingi ngalo ateva ghe uela va, “Sol, Sol, vaalua me ugheelei saasakieinaghi?”
Me Sol ghe kolomila va, “Namu ngateva, io see?”
Lingi ngalo ateva ghe liula me ghe uela va, “Aghi Iesu ugheelei saasakieinaghi. Totula me usso tale masaliki taatara ateae me aue uso kila sa ateva aue ugheleia.”
Taita atoa laghe kasukasu tee Sol laghe matautu etinginala me karika righi nisama etaira. Laghe nongola lingi ngalo ateva me karika laghe taatara teva taumattu. Sol ghe totu saela tapaa kosa me nau ghe otila matane karika ghe roola tani tara teva voto. Liuna avalua o me laghe kunela nimane me laghe katulainie ssola eDamaskas. Kotolu nau ghe mata salusalula me karika ghe namanamala me karika ghe ropi poila.
10 Kateva disaepolo eDamaskas, ararina ateae ta Ananaeas, Iesu ghe sama teeiela tale nitaatara ateae, ghe uela etana va, “Ananaeas!”
Ananaeas ghe liula me ghe uela va, “Ue Vau eteva, aghi toko.”
11 Me Vau eteva ghe uela etana va, “Aimanomanosiaala me ukasu lao tale salana atikirighi la kolokoloa va Ghulughuluena etana, me tanganuena Jiudas ukolomi taumattu ngateva atala nge Tases ia, ararina ateae ta Sol. Ia okae esso looloo sae, 12 me tale nitaatara ateae Sol ghe tarala taita ateva ararina ateae ta Ananaeas ghe kupi ssola me ghe saoaala nimane etana me matana ghe mene taatarala.”
13 Ananaeas ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, oroi taumattu ghe auliaala etaghi kiukiuna Sol me voto sesa ghe gheleila ta kapum taumattu ngatoa eJerusalem. 14 Me ghe sio mae oia eDamaskas ta ghe ghaala matuutuliena ta namu ngatoa ta pristi etoa tani kune lo atoa la kolokolo tau ararim ateae.”
15  Apos 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.Vau eteva ghe uela ta Ananaeas va, “Lao sio poli ngaghe suitoongainiela va ia aue eghelei uunguaaghi tani aulia ngaotu ararighi eteae ta taumattu ngeleka atoa me kingi etoa me taumattu nge Israeli tee atoa. 16  2 Ko 11:23-28.Aue aghapasunga etana va aue etani ghaa oroi nimmarikana ta poli ararighi eteae.”
17 Vara me Ananaeas ghe lao sio me ghe ssola tale ale ateva Sol ghe tokatoka etana me ghe saoaala nimane ta Sol me ghe uela va, “Nengaghi Sol, Vau eteva esungieghila, ia o Iesu etana ghe aotuotula etam etapaa salana nau ughe mae siosio. Esungieghi mae sio etam va io urooroo tani mene taatara, me aue upasu tale Spirit Manga ateva.” 18 Arovaeaata nonga ta llo arova vaka kko ghe kao vella ta matane Sol me ghe mene taatarala. Ghe totu saela me ghe ghaala niaasuu. 19 Me nau eteva ghe namanamala me ghe mene sarasarakanala.
Sol ghe poppooaa eDamaskas
Sol ghe mene tokala kasina nau tee disaepolo atoa eDamaskas. 20 Arovaeaata ta ghe tiuaala tani ppooaa Iesu tale aleira ale nivelu eitauaa, ghe aaulia ngaotu va Iesu Natuna ia God. 21  Apos 8:3.Taumattu ngakapa atoa laghe nongola me laghe soghieiniela me laghe aippooaa elome etaira va, “Ia oia taumattu ngateva ghe uviuvi lo atoa eJerusalem la kolokolo tau ararina ateae Iesu. Me ghe sio mae oia tani kune tau ngaiesoa ngatoa va esaeainila ta namu ngatoa ta pristi etoa.” 22  Apos 18:28.Me nau eteva Sol ghe poppooaa inangarina ateva Iesu, ghe tuttukueili aJiu etoa laghe tokatoka eDamaskas, me laghe soghiaala me karika laghe roola tani kaili ekamena va Iesu Mesaea ia.
23 Oroi nau ghe lange sio me aJiu etoa laghe velu eitauaala me ngila ghe loeloe Sol tani uvi ematea. 24 Me karika, ta Sol ghe kilala voto laghe loela. Ellaa me eleivoo laghe lollosainia tale isaa akapa paa ngatamana elome tale masaliki taatara ateae tani uvi ematea. 25  2 Ko 11:32-33.Kateva eleivoo, kapuna disaepolo atoa Sol laghe ghaala kinatama keru eteva me laghe kaaila Sol me laghe rekatila uasa eluekirighi, me laghe taue siola eleka tale valata me ghe kasula.
Sol ghe saela eJerusalem
26  Gal 1:17-19.Nau eteva Sol ghe rekatala eJerusalem ghe tootoonga tani lao aitauaa tee disaepolo atoa, me ila akapa laghe maamatautainia ta karika laghe aaiesoaa va Sol ang ghe disaepolola. 27  1 Ko 9:1.Vara me Banabas ghe mae sio tani sausia. Ghe ghaala Sol me ghe laoainie sio ta apostolo atoa tani aulia ngamasalika etaira vaalua Sol ghe tarala Vau eteva etapaa salana me Vau eteva ghe sama teeiela, me ghe mene lao tee sio tani auliaa vaalua Sol karika ghe maamatautu tani ppooaa tale ararina ateae Iesu eDamaskas. 28 Liuna avalua o me Sol ghe toka aitauaa teeilala me ghe kasukasu ekapa see eJerusalem me karika ghe maamatautu tani ppooaa tale ararina ateae Vau eteva. 29 Sol me lo atoa aJiu ila la samasama nge Grik laghe aissakeanaala me ngila ghe loeloe tani uvi ematea. 30 Nau katoa disaepolo laghe kilala, laghe sioaala Sol eSiisaria me laghe sungie lao sio eTases.
31 Liuna avalua o me ale manga akapaaili eJiudia, eGalilii me eSameria laghe tokala tale luei me Spirit Manga ateva ghe akorokoronganailala tani toka me tani tau sae Vau eteva, me ghe aisausieinilala me laghe oroieili ila.
Aenias me Dokas
32 Nau Pita ghe kasu ekapa seela ghe lao tee sio eLida tani tara katoa kapuna taumattu God laghe tokatoka okae. 33 Isaa eLida me ghe tarala taumattu ngateva ararina ateae ta Aenias tangorengorena ia me ghe asola tale komo ghaoaluae (8) ninamanama. 34 Pita ghe uela etana va, “Aenias, Iesu Karisto aue eghelei emasinaio. Totu saela me ughou komom.” Arovaeangaili ta Aenias ghe totu saela. 35 Taumattu ngakapa atoa laghe tokatoka eLida me eSeron laghe taraiela me laghe tiuaala tani aiesoaa ta Vau ngepona ateva.
36 Isaa eJopa kateva disaepolo vause ia ararina ateae ta Tabita (tale aseasea nge Grik, Dokas, malloeana va, kateva ghaata kkena la aseasea va dia). Tale nau ekapaaili ghe gheelei masi niuungu me ghe saasausi taumattu karika righi peiira. 37 Tale isaa o nau Pita ghe tokatoka eLida, me Tabita ghe isikila me ghe matela. Laghe suusiela me laghe saeainiela tale ale ngepona atiulu. 38 EJopa kalakalangina ia eLida, liuna avalua o me nau disaepolo atoa laghe nongola va Pita eLida, laghe suula taumattu ngalua tani laa kolo Pita va emae parasi.
39 Isaa arau o Pita ghe usilaluela. Nau lotolu ghe rekatala eJopa lotolu ghe saela epona tale ale ngepona atiulu me ghe tarala vause atoa raue vulu ila pasueili ila tale ale atiulu, me laghe tiitingina emua ta Pita me laghe ngangngala, me laghe aapasunga ghinna Dokas ghe gheleila nau maulue ia.
40 Pita ghe sungi vella ghoala eleka me ghe suuiaala tani looloo sae. Vara me ghe taatara lao sio tale vause ateva matena ia me ghe uela va, “Tabita, totu saela.” Tabita ghe otila matane, me nau ghe tarala Pita me ghe totu etokala. 41 Pita ghe posola nimane atelange me ghe sausiela tani tingina sae. Vara me ghe kolola vause atoa raue vulu ila tee mene katoa tau ngaiesoaa me ghe tau lao sio Tabita etaira maulue ia. 42 Kiukiu ghe rooaala eJopa me oroieili taumattu ghe aikaaiaala ta Vau ngepona ateva. 43 Pita ghe mene tokala oroi nau eJopa tee taumattu ngateva ararina ateae ta Saemon uunguaane tani kuluki viliki ghaata kkena tani ghelei mene kasina asease voto.* Voto atoa nongina aikasukasu, aikaai ghinna, kou nguru, paisi, me mene kasina ase voto.

9:1: Apos 8:3.

9:15: Apos 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.

9:16: 2 Ko 11:23-28.

9:21: Apos 8:3.

9:22: Apos 18:28.

9:25: 2 Ko 11:32-33.

9:26: Gal 1:17-19.

9:27: 1 Ko 9:1.

*9:43: Voto atoa nongina aikasukasu, aikaai ghinna, kou nguru, paisi, me mene kasina ase voto.