Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta
Taetas
Inangari emuemua
Taetas kateva namuu tale ale manga atoa tale patunganua ateva eKrit. Nongina Pol ghe pitipitila ta Timoti, ghe mene piti teela inangari niloeloe ta Taetas tale voto tale ale manga, nongina elda ngatoa me rikina atoa. Me tee, ghe auliaala va Taetas eposo parasi inangari koronna, me ghe aakorokorongana Taetas tale niaiesoaa ghulughuluena tale ale manga, niuungu, me taumattu tale kosa ateva oia.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-4
Namu ngatoa tale ale manga 1:5-9
Lo atoa la apasunga voto kamena eKrit 1:10-16
Nitoka manga 2:1-10
Liue nitoka tani manga 2:11-15
Vaalua tani toka tee mene katoa taumattu 3:1-11
Nimasimasi me airuuruu 3:12-15
1
Aghi, Pol, kapuna tau ngai uungu ieghi God, me kapuna apostolo ieghi Iesu Karisto:
Ghe sungieghila tani laa ghasarasarakana uneira niaikaaiaa kapuna taumattu ngatoa God ghe suitoongainilala, tani apasunga salana koronna, eaapasunga vaalua tani toka tale aaloannaane God. Kol 1:27.Ia oia inangari eteva koronna ia, egheeleita ita aatoka tuutuliita tale maulue ateva tokatoka liu ia. God ghe aulia ngalokoiela etaira tale inangari nialokoi emua arau, me auena kosa ateva ghe lutula. Ia karika erooroo tani kamekame. God, ia tau ngai asaangiita ia, ghe apasunga ngaotula ia oia inangari eteva koronna ia tale nauna tuunga ateva ghe suitoongainiela, me ghe taue mae sio etaghi me ghe aulia ngasarasarakanala etaghi tani ppooainia.
2 Ko 8:23; Gal 2:3; Rom 1:7.Apitipiti atu etam Taetas, io natughu tuungi io elome tale niaikaaiaa italu uunusi. Alooloo sae va maamasinaane me luei kanna God Tamaita ia, me Karisto Iesu, tau ngai asaangiita ia, aue etoka etam.
Uunguaa Taetas eKrit
Aghe kasu vuliola eKrit va ughelei kasina voto karika ita ghe ruula, me usui elda ngatoa tale ale manga, tale kateva kateva masaliki taatara, nongina aghe auliaa tau aatu sio. 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26.Elda ngatoa gheeleiaaira etani masinaaili, karika mene righi sesa gheeleiaaira, me vauseniira ekateva nonga, me natuira atoa la nongo usilainila, la rau mene amakatakata me la tau nissakeaa ila. Ta lo ateva eaitaraa uunguaane God tale ale manga karika mene righi sesa gheeleiaane. Erau mene ue va ia nonga namuu ia, me etau nisessa ia. Erau mene tau niropi sesa manu, me ealona tani aiuvii, erau mene kuruetu tale viliki veu. Me ia o taumattu ngateva eaikoloa taumattu me eaitarainila nau la lao tanganuena. Me eailousiaa saa voto masina, me enanna ngamasina, me eghulughuluena, me eraarangisana, me eaitaraa nannaane me gheeleiaane. Eposo parasi inangari koronna, nongina ami ghe apasungaala me erooroo tani aisausiaa mene katoa tale koronna niapasunga, me erooroo tani kiso lo atoa la sessa tee inangari koronna.
10  1 Tim 4:7.Poli aue eoroieili taumattu ngatoa aue la tau nissakeaa me tau ni-nim sama ila me tau nikamekame ila, tani ila o lo atoa la aasarasarakana uunguaa ni-isoiso. 11  1 Pita 5:2; 2 Tim 3:5-6.Uauliaa etaira va karika la mene apasunga, poli ngila ghe gheleila katoa taumattu me tee natuira atoa tale kateva kateva ale, ngila ghe oghi vulula inangari koronna, laghe nim gheelei isaa o niapasunga tani ghaa uneira viliki veu. 12 Kateva taumattu eKrit la ghe kolokoloa va propete ia ghe uela va, “Taumattu nge Krit atoa, tau nikamekame ila. Ila nongina sesa ghaata kkena atoa, mangoona ila, me tau ninamanama ila.” 13  2 Tim 4:2.Isaa o inangari koronna. Liuna avalua o me uppooaa inangari sarasarakana etaira, me aue la roo tani sarasarakana tale uneira niaikaaiaa. 14  1 Tim 4:7.Me la rau mene tau lao nannaaira tale kaluira kiukiu marripana aJiu etoa, me inangari lo atoa la liuliu viliira tale inangari koronna la poppooa ngasarasarakana. 15 Lo atoa urunguitaniira raarangisana, voto akapa etaira raarangisana, me ta lo atoa urunguitaniira karika raarangisana me karika la aikaaiaa, karika righi voto etaira raarangisana, tale isaa akapa ninannaa karika la kilakila eaa sesa me eaa masina. 16  1 Jon 1:6; 2:4.La ue va la kilakila God, me gheeleiaaira eaapasunga va karika la kilakilaia, ila mauuna ila, karika la roo tani nongo usilaa, me karika muenna ila tani ghelei niuungu masina.

1:2: Kol 1:27.

1:4: 2 Ko 8:23; Gal 2:3; Rom 1:7.

1:6: 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26.

1:10: 1 Tim 4:7.

1:11: 1 Pita 5:2; 2 Tim 3:5-6.

1:13: 2 Tim 4:2.

1:14: 1 Tim 4:7.

1:16: 1 Jon 1:6; 2:4.