2
Masi tau ngai uvii eteva kapuna ia Karisto Iesu
Masi natughu eteva Timoti, ukorokorongana tale maamasinaane ateva Karisto Iesu etautaua etam. Me voto ughe nongola aghe apasungaala tale tummatavanga, isaa o voto utau lao ta lo atoa taumattu urooroo tani atoka tuutulim etaira, me aue la roo tani mene apasunga tale mene katoa taumattu. 2 Tim 1:8.Ughusi tani ghaa maamatana, nonginaaili masi tau ngai uvii eteva kapuna ia Karisto Iesu. Karika teva taumattu tau ngai uvii ia erooroo tani ghelei mene kasina ase niuungu me etam ghelei emasina uunguaane, karika. Egheelei emasina uunguaane tani amasimasi kapuna namu ngateva. 2 Tim 4:8.Nonginaaili arova teva ealoanna tani aikarati tale niaikarati eteae, arova karika eusila ngakapaaili asease salana tani usilaa tale ia o niaikarati eteae, arongona ta eilou vuli ekapaila, karika aue eghaa aipolipoli. 1 Ko 9:7.Tau ngai pasa utana ateva karika mangoona ia, ia etani mata ngemua tani ghaa inana emaamatue akasina eutana. Uannaa parasi sa ateva aghaaulieinia, poli Vau ngepona ateva aue etau aatu alomasaanga tani kila isaa akapaaili voto.
1 Ko 15:4; Rom 1:3.Utani annaa Iesu Karisto, ia tuvuna ia Deivit, God ghe totuela tale nimate. Tani iaaili o masi kiukiu apoppooa ngaotu. Ips 3:1, 13; Plp 1:12-14.Me poli apoppooaa masi kiukiu eteva oia, sesa nitoka eghaaghaaieghi, me laghe irieghila tale sene nonginaaili ssa taumattu ngateva. Me karika teva taumattu erooroo tani akaravusu inangarina ateva God. 10 Liuna avalua o me arooroo tani ghaa isaa akapa o maamatana tani sausi lo atoa God ghe suitoongainilala, arova erooroo va la saanga, me aue etau mae nioneoneaa tokatoka liu isaa ta Karisto Iesu.
11  2 Ko 4:11.Kateva inangari koronnaaili ia,
Arova ita mate teeia,
aue ita maulue teeia.
12  Mat 10:33.Arova ita tam oghi vulu maamatana,
aue ita toka teeia me aue ita aitara ngakapa voto.
Arova ita ue va ita tam kilakilaia,
ie tee aue eue va etam kilakilaita.
13  Rom 3:3-4; Tts 1:2.Arova ita tam ghelei voto ita ue va ita ghelei,
ia aue eghelei voto eue va aue eghelei,
poli karika erooroo tani aikolikoliaa saa voto ghe uela va aue eghelei.
Kapuna tau ngai uungu eteva Vau eteva
14  1 Tim 6:4; Tts 3:9.Nau etoa, uauliaa va la rau mene kkaluaa isaa oia voto. Uaulia ngakorokorongana etaira, poli God* God Katoa uru ngai laghe pitila, laghe uela va Vau ngepona ateva. etaatara sa ateva la gheeleia, va la rau mene aissakeana tee malloeana inangari, poli isaa o ase niaissakeana karika erooroo tani sausi teva taumattu. Ta enim gheelei saasakiaa lo atoa taumattu la nongonongo. 15  1 Tim 4:6.Ughelei emasina akapa voto, nongina taumattu ngateva karika epaapalataa masi uunguaane, tani apasunga ta God va ia erooroo tani masieinio, me eapasunga inangari koronna tale salana ghulughuluena. 16  1 Tim 4:7.Uamasalikainio tale nisama kamena me karika eaulia ngamasalikaa God, poli isaa o inangari aue ekatulaa taumattu ngatoa me aue la masaueili ta God. 17  1 Tim 1:20.Inangariira la ghauliaa me la ghaapasunga, karika masina, nonginaaili sesa usai eteva ange uusai enamuu. Elome etaira Aemenaeas me Piletus ilalua avaluaaili o, 18 lalu ghe kasu vulila voto koronna. Lalu ghe uela va, “Angita ghe totula tale nimate nau ita ghe ghaala niasuu, me auena karika mene teae nitotu.” Lalu gheelei saasakiaa uneira niaikaaiaa kasina tana tau ngaiesoaa. 19  Nam 16:5; Jon 10:14; 1 Ko 8:3; Ais 52:11.Inangarina ateva God koronna ia, etiitingina nonginaaili suena atiulu karika erooroo tani aisiisia me la gheelei ale ateva epona etana. Me laghe piti elokoila kasina mata nginangari tale ia o suena atiulu laghe uela va, “Vau palepale ekilakila llo taumattu kapuna,” me, “Lo atoa la ue va kapuna ila God, la tani kiri vulu isaa akapaaili voto karika masina.”
20 Elome tale alena ateva tau peipeiena ateva, kasina tana aikaai inana laghe gheleila tale gol me silva me kasina laghe gheleila tale kosa me tale tuku ngai, kasina la namanamaa tale nau namu ngatoa la veluvelu eitauaa, me kasina la namanamaa tale nau ekapa atoa. 21 Lo atoa la gheelei eraarangisanaila, aue la nongina aikaai inana ateva la namanamaa nau namu ngatoa la veluvelu eitauaa. Aue la manga, me la tau ngai uungu ta Vau eteva, me aue la aimonomonosiaa tani ghelei isaa akapa ase masi niuungu.
22  1 Tim 6:11.Me uakekkelio tale sesa niuungu aliki taita me vause atoa la aloanna tani ghelei, me ukasu tee voto ghulughuluena me niaikaaiaa, niaielousi, luei, tee lo atoa la ghaatoka tuutuliira ta Vau ngepona ateva, me tee urunguitaniira raarangisana. 23  1 Tim 4:7.Uamasalikaa tee ase niaissakeana kaluira alokapakapa atoa taumattu, poli ukilakila va isaa o voto, aue ealakuti niaikiso. 24 Kapuna tau ngai uungu eteva Vau ngepona ateva, karika emene aikiso ta samasamaane esaghuighuina tee isaa akapaaili taumattu. Etani roo tani apasunga, me erau mene sessai parasia. 25 Esioaa nannaane nau eloeloe taumattu ngatoa la ghaapasunga llo voto etam lao aitauaa tee Uru ngai Manga ateva, me koti God aue ekatulainila tani nna ngaioghioghi me la kila voto koronna, 26 me aue nannaaira emasalike me la kasu vuli unna airrekati eteva Satana, poli ia ghe gheleilala laghe karavusula tani ghelei ssavoto, ealoanna va la ghelei.

2:3: 2 Tim 1:8.

2:5: 2 Tim 4:8.

2:6: 1 Ko 9:7.

2:8: 1 Ko 15:4; Rom 1:3.

2:9: Ips 3:1, 13; Plp 1:12-14.

2:11: 2 Ko 4:11.

2:12: Mat 10:33.

2:13: Rom 3:3-4; Tts 1:2.

2:14: 1 Tim 6:4; Tts 3:9.

*2:14: God Katoa uru ngai laghe pitila, laghe uela va Vau ngepona ateva.

2:15: 1 Tim 4:6.

2:16: 1 Tim 4:7.

2:17: 1 Tim 1:20.

2:19: Nam 16:5; Jon 10:14; 1 Ko 8:3; Ais 52:11.

2:22: 1 Tim 6:11.

2:23: 1 Tim 4:7.