3
Gheegheleiaaira sesa
taumattu ngatoa tale airuuruu
1 Tim 4:1.Ukila llo oia va: Airuuruu tale nau, taumattu ngatoa aue la ghaa mmarikana. Taumattu ngatoa aue la ghailousieinila nonga, me aue la ghailousiaa viliki veu me la ghaasakeainila me aue la saeaa nannaaira, me aue la ghauliaa saasakiaa ta mene katoa, la tam nongo usilaa tamaira me kinaira, karika aue la kaili emasina, me karika aue la oneoneaa God, karika aue la ghaielousiaa mene katoa, karika aue la ghanna tani aikkaluaa tee mene katoa, aue la ghelei saasakiaa taumattu tale inangariira, karika aue la rooroo tani apala sesa aloannaaira, karika aue la nna ngaitootoonga tee mene katoa, aue la ratirati voto ghulughuluena, aue la tau kapuira atoa ta tau ngaissaniira atoa, aue la ailuilui tani ghelei voto sesa, aue la saeaa nannaaira, aue la ghaielousiaa gheeleiaa kosa ateva me karika aue la ghaielousiaa God. Mat 7:15, 21; Tts 1:16.La aapasunga vara la mene aaimuli usi tee God, me karika ta la ratirati sarasarakaniaane God tani gheleila la ghulughuluena. Uakekkelio tale isaa o taumattu.
Katoa etaira la aikamea tani sso aleira katoa, me la kamekame lo atoa vause karika marekate nannaaira me maate ila tale ninannaa tale sesa gheegheleiaaira, me la kaakatulainila lao tale voto sesaaili. Ila o vause atoa la aaloanna tani kila ouna voto, me karika la rooroo tani kila amasina voto koronna. Eks 7:11.Emua arau Jannes me Jambres karika lalu ghe tiitingina aitauaa tee nannaane Moses,* AJiu etoa la ghe uue va taita alua oia tau nialaala ilalua, kapuna ilalua Peroo ta nau Moses. Utara Eksodis 7:11-22. me tale ia o salana atikirighi, ila o taumattu ngatoa karika la tiitingina aitauaa tee inangari koronna. Sesaaili nannaaira me peisaane ila tale niaikaaiaa. Nauira karika aue aluse poli taumattu ngakapa atoa aue la tara kila alokapakapaaira, nongina taita alua o.
Inangari niloeloe ta Timoti
10 Me io, ukilakilaaili voto aghe apasungaala, tokatokaaghi, voto aghanna tani ghelei, aikaaiaaghi, nongina karika esessai parasieghi, ailousiaaghi, karika aghe sio asoasoaa tale uunguaaghi, 11  Apos 13:14-52; 14:5, 8-20.maamatana me nimmarikana, voto laghe gheelei teeieghi tale masaliki taatara eAntiok, eIkoniam me eListra. Ukilakila va aghe ghaala oroi nimmarikana oia, me Vau ngepona ateva ghe asaangieghila tale isaa o nimmarikana aghe ghaaghaa. 12  Mat 16:24; Jon 15:20; Apos 14:22.Koronna, lo akapa atoa la aikaaiaa ta Karisto Iesu me la aloanna tani toka nongina God, aue la ghaa nimmarikana, 13 me sesa taumattu ngatoa me tau nikamekame atoa karika aue la ruu poi tani ghelei ssavoto me kaluira ssavoto aue oroieili. Aue la kame taumattu ngatoa, me Satana aue ekamela tee. 14 Me io, unnaa parasi voto koronna ami ghe apasungaala etam, me ukilakila va koronna, poli uatoka tuutulim ta lo atoa laghe apasungaala etam, 15 me ta nau aliki io, ughe kilala Uru ngai Manga ateva. Uru ngai Manga ateva egheelei alomasaangaita tani kila va God ghe asaangitala nau ita ghe aiesoaala ta Karisto Iesu. 16  Rom 15:4.Ia akapa Uru ngai Manga ateva ghe mae sio ta paane ateva God, eaaisausieinita tani apasunga, tani pao voto karika masina, tani loeta tale voto karika masina, me tani apasunga salana tani ghelei voto ghulughuluena. 17 Tale ia o salana atikirighi, kapuna tau ngai uungu eteva God aue eaimonomonosiaa me erooroo tani ghelei asease masi niuungu etoa.

3:1: 1 Tim 4:1.

3:5: Mat 7:15, 21; Tts 1:16.

3:8: Eks 7:11.

*3:8: AJiu etoa la ghe uue va taita alua oia tau nialaala ilalua, kapuna ilalua Peroo ta nau Moses. Utara Eksodis 7:11-22.

3:11: Apos 13:14-52; 14:5, 8-20.

3:12: Mat 16:24; Jon 15:20; Apos 14:22.

3:16: Rom 15:4.