3
Pol ghe uungu ta taumattu ngeleka atoa
Plp 1:7, 13.Liuna avalua o aghi, Pol, tau karavusu ieghi mausi Iesu Karisto, me poli mausiimim taumattu ngeleka atoa, alooloo sae ta God.
Kol 1:25.Aghaaiesoaa va ngam ghe nongola va tale maamasinaane God ghe tau mae sio etaghi uunguaa nippooaa mausiimim. Ips 1:9-10; Kol 1:26.Nongina ngapiti ekasinala tale ia oio uru ngai etikirighi, karika apiti aaoroila vaalua voto aisulianna God ghe apasungaala etaghi. Nau am riti isaa o voto aghe pitila, aue am kila vaalua kilakilaaghi tale voto aisuliaane eauliaa Karisto. God karika ghe apasungaala ta llo akasina atoa vituu emua arau, me ghaine tale kapuna Spirit Manga ateva ange aapasunga ta kapuna apostolo atoa manga ila me tee propete atoa. Ips 2:13, 16-19.Voto ateva aisulianna ia, ia avalua toko: va poli taumattu ngeleka atoa la aikaaiaa tale masi kiukiu eteae, la rooroo tani ghaa aitauaa masi voto kanna God tee Israeli etoa, me tee ekateva nonga ita tale vaulaniita me ita akapa aue ita ghaa llo voto ghe auliaala tale inangari nialokoi ta Iesu Karisto.
Kol 1:25.Tale maamasinaane, God ghe tau mae sio ia oia niuungu eteva tani ppooaa masi kiukiu eteae. Ghe ghelei evalua o tale uunguaane sarasarakanaaili. 1 Ko 15:9-10.Arongona ta aghieili euu ta kapuna taumattu ngakapa atoa God, ia oia maamasinaane ateva God ghe nim taue mae sio etaghi: tani aulia ngaotu ta taumattu ngeleka atoa isaa o masi voto ta Karisto karika ita rooroo tani kila akapa. God, ia o ghe ghelei ekapaailiila voto, ghe suimatoongainaghila tani aulia ngamasalikangaili ta ila akapa taumattu ngatoa ia oia voto ateva aisuliaane ia. God karika ghe apasungaala voto aisuliaane lomosina ta ghaine. 10 God ghe nnaala va tale isaa oia nau ensolo akapa atoa me spiriti etoa elomarase aue la tara kinatama aalomasaanganiaane God tale kapuna taumattu ngatoa. 11 God ghe nnaala va aue eghelei evalua o ta Karisto Iesu kapuita Vau ia me avirina ghe vira gheleila kosa ateva. 12  Jon 14:6; Rom 5:2.Ita rooroo tani lao ta God me ita rau mene matautu tani lao etana, poli ita aaiesoaa ta Karisto me ita tokatoka aitauaa teeia. 13 Liuna avalua o, akookolomiem va am rau mene sio asoasoaa tale voto maate aghaaghaa mausiimim, poli isaa o nonga voto me aue am roo tani aasake.
14 Mausina avalua o me asuusuuiaa sio ta Tamaita ateva, 15 ia ghe gheleila pamili ekapa atoa epona liu me tale kosa ateva. Liuna avalua o me la ghaaghaa maulue ta God. 16 Alooloo sae va tale aarangiseaane namungaili, ia aue eakorokorongana urunguitaniimim tale sarasarakaniaane kapuna Spiriti eteva. 17  Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7.Me alooloo sae va aue Karisto erooroo tani toka tale urunguitaniimim tale niaikaaiaa. Me aue am tingina akorokorongana tale niaielousi nongina ai eteae oane eaakorokoronganaia, 18 me am me kapuna taumattu ngakapa atoa God aue am ghaa sarasarakana tani kila nongina vaalua naanamungaane, aaluseaane, maamasauaane sae me siosio liuaane, aielousiaane ateva Karisto. 19 Me alooloo sae va aue am kila ia o aielousiaane ateva Karisto elaulau isaa akapa alomasaanga, me gheeleiaaimim aue elao aitauaa tee gheeleiaane God.
20 Ita tau sae God tale sarasarakaniaane, erooroo tani ghelei oroieili asease voto elaulau voto ita rooroo tani kolomi me nnaa. Ia o sarasarakana ateva euungu elome etaita. 21 Liuna avalua o me ita tau sae God elome tale ale manga me tee Karisto Iesu tale ila akapaaili vituu etoa tale nau ekapaaili etoa. Koronna.

3:1: Plp 1:7, 13.

3:2: Kol 1:25.

3:3: Ips 1:9-10; Kol 1:26.

3:6: Ips 2:13, 16-19.

3:7: Kol 1:25.

3:8: 1 Ko 15:9-10.

3:12: Jon 14:6; Rom 5:2.

3:17: Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7.