Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta
aPilipae atoa
Inangari emuemua
Pilipae masaliki taatara namuu ia tale provinsi eteva eMesedonia, tale pai not tale namuu patunganua ateva ghaine ita aseasea va Gris. Pol ghe lao sio ePilipae tale aiaaghaluene ateva nikasu, me ghe atokala ale manga ateva etana (Apostolo 16). Masi niaikapukapuaa ghe tokatoka elome Pol me tau ngaiesoa ngatoa ePilipae. Laghe tau lao sio niaisausi etana oroiaata nau ghe kasu ekapa seela tani ppooaa masi kiukiu.
Nau Pol ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi, arongona ta ghe tokatoka tale ale mata voovoo, ghe masimasi, poli ghe tarala va masi kiukiu kanna ia God ghe mene laolao ta mene katoa taumattu. Pol ghe aloannala va tau ngaiesoa ngatoa la aimuli tee isaa o voto laghe tarala ta Iesu, me la rati lo atoa laghe ue va tau ngeleka atoa la tani aJiu mua, me auena la rooroo tani saanga. Ghe auliaala va aPilipae atoa la rooroo tani masimasi, me la rau mene nnangaili tale voto.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari me nikaili emasina 1:1-11
Masi kiukiu elaulau maamauluaane Pol 1:12-26
Am toka me am kasu nonga tale masi kiukiu kanna Karisto 1:27–2:18
Taita alua laghe uungu eitauaa tee Pol, Timoti me Epaproditus 2:19-30
Lo atoa la apasunga voto kamena 3:1-21
Inangari niloeloe 4:1-9
Pol ghe kaili emasinala tale niaisausi kaluira aPilipae atoa 4:10-20
Airuuruu tale inangari 4:21-23
1
Apos 16:12-40.Angalua Pol me Timoti, kapuna tau ngai uungu iengalua Iesu Karisto,
Angalu pitipiti atu etaimim akapa lo atoa taumattu manga am ta Iesu Karisto ePilipae tee elda me rikina atoa.
Angalu looloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Nikaili emasinaaili me nilooloo sae
Akaakaili emasina ta kapughu Goto ateva nau ekapa atoa nau aghannainam. Tale isaa akapa uneghi nilooloo sae mausiimim akapa, alooloo sae tee nimasimasi poli niaighui me niuungu am gheelei tale masi kiukiu ghe tiuaala tale aitiutiu eteva nau me ange mae ghaa sio nau oia. 1 Ko 1:8.Aghaatoka tuutulighi va, lo ateva ghe tiuaala masi niuungu etaimim aue eghelei isaa o niuungu lomosina ta elaa ruu ta nauna ateva Iesu Karisto.
Karika sesa etaghi tani ateateaa ia o salana atikirighi mausiim akapa, poli aghaielousieinam tale urunguitanighi eteva. Arova la iriiri etokaieghi tale sene o agheelei kotokotoo me aghaauliaa va koronna masi kiukiu, am akapaaili me aghi, ita ghaaghaa niparruu tale maamasinaane God. God erooroo tani aulia ngaotu vaalua aghannaaili ekapaiem tee ailousiaane ateva Iesu Karisto.
Me uneghi nilooloo sae mausiimim isaa avalua toko, va aielousiaaimim aue epinosa me eoroi tale nialomasaanga, me tale ninannaa masalike tale niaielousi etaimim, 10  1 Tes 5:23.va am tara kila saa llo voto masina me raarangisana me karika mene righi voto sesa etaimim lomosina ta nauna ateva Karisto, 11 me aue am pasu tale uene voto ghulughuluena ekasukasu ta Iesu Karisto, tale niasaesae me nikkauaa ta God.
Unna sene Pol ghe akasukasula masi kiukiu
12 Isaa oia aghanna, kapughu etoa, va am kila va saa llo ghe lutula etaghi ghe aisausiaala tani akasukasu masi kiukiu. 13  Apos 28:30.Tale isaa o voto me soldia ngakapa atoa la aitoiaa tanganue Siisa me mene katoa taumattu la kilakila va atokatoka tee sene mausi Karisto. 14 Me poli isaa o sene etaghi, me oroi ila lo atoa kapuita laghe asarasarakanailala ta Vau ngepona ateva laghe tam matautula tani ppooaa inangari.
15 Koronna va katoa la poppooaa Karisto tale nisessaia tani tau sio ararighi eteae me uunguaa niaittaraaii. Mene katoa la gheelei tale masi ninannaa. 16 Kateva uta taumattu laghe gheelei tale niaielousi poli la kilakila va atokatoka oia mausi tani aippooaa kotokotoo tee masi kiukiu. 17 Mene kateva uta taumattu la poppooa Karisto ta la nnainila nonga, karika va tale masi ninannaa. La nim anna tani ghelei teeieghi voto sesa nau atokatoka tale sene.* Katoa uru ngai laghe pitila, laghe piti emuemuela ves 17, me emulina ves 16. 18 Me isaa o voto vaalua malloeane? Tani voto ateva masinaaili ia, ia avalua toko: va tale saa ase salana arova kamena o koronna me la poppooaa Karisto. Tale isaa o voto me amasimasi.
Ue, anim toka masimasi 19  2 Ko 1:11.poli akilakila va tale kaluimim nilooloo sae, me tale nisausi kanna kapuna Spiriti eteva Iesu Karisto, saa llo voto ghe lutula etaghi, aue egheleieghi me asaanga. 20 Tale nannaaghi aghaloannaaili va tale saa ase salana, erau mene ghelei epalataieghi, me anim sarasarakana tani apasunga Karisto tale vilikighi, arova amaulue o amate. 21  Gal 2:20.Ta ngetaghi, tani toka aue atoka ta Karisto, me tani mate aue aghaa masi voto. 22 Arova maamauluaaghi emene toka tee lao, malloeanina va aue uunguaaghi etue uene manee, me ta ngetaghi tani ue va ea alao karika akilakila. 23  2 Ko 5:8.Aghainanga teeilalua ilalua o salana aluekiri. Aghanna tani kasu, me alaa toka tee Karisto, poli emaamasinaaili evalua o. 24 Me mausiimim me emaamasina va atoka. 25 Liuna avalua o me aghaiesoa ngasarasarakanaaili va aue amene toka aitaua ngakapa teeiem me aikaaiaaimim me masimasiaaimim aue enamuu. 26 Liuna avalua o me nau amene toka teeiem, masimasiaaimim ta Iesu Karisto aue epasu esassanga mausighi.
27  Ips 4:1; 1 Tes 2:12.Marova sa ateva elutu, am toka me am kasu nonga tale masi kiukiu kanna Karisto. Arova amae taraiem o anim nongoam, aue akila va am tiitingina akorokorongana tale kateva nonga spiriti, me ekaakateva iem tale ninannaa me niuungu va mene katoa la aikaaiaa tale masi kiukiu. 28 Me karika aue am matauta lo atoa la sessa teeiem tale voto la gheelei. Eaimatootoongana etaira va aue la turungila me am, aue am saanga. Isaa o voto God aue eghelei. 29  Apos 16:19-40.Poli God ghe nim tau aatu sio etaimim mausi Karisto, karika va tani aiesoaa nonga etana, ta tani sau maate aitauaa teeia. 30 Am tee ngam laolao tale isaa o ase maamatana me am ghe taraieghila ta aghe ghaala, me isaa oia am nongonongo va aghaaghaa.

1:1: Apos 16:12-40.

1:6: 1 Ko 1:8.

1:10: 1 Tes 5:23.

1:13: Apos 28:30.

*1:17: Katoa uru ngai laghe pitila, laghe piti emuemuela ves 17, me emulina ves 16.

1:19: 2 Ko 1:11.

1:21: Gal 2:20.

1:23: 2 Ko 5:8.

1:27: Ips 4:1; 1 Tes 2:12.

1:29: Apos 16:19-40.