Aiaaghaluene atikirighi uru ngai Pol ghe pitiela ta
Timoti
Inangari emuemua
Pol ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi tale airuuruu nau tale maamaulueaane, me eaauliaa niaikapukapuaa elome ta Pol me Timoti. Pol ghe auliaala kiena va niapasunga kamena enaanamuu, me taumattu ngatoa aue la aikaaiaa tale ia o nikamekame. Ghe auliaala ta Timoti va etani tingina akorokorongana tale voto koronna, me aue eghaa masi aipolipoli ta God.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-2
Niaulia ngakorokorongana tale maamaulueaane Pol 1:3-18
Inangari niloeloe ta Timoti 2:1-26
Airuuruu etoa nau 3:1-9
Mene katoa niloeloe 3:10–4:8
Airuuruu inangarina Pol 4:9-18
Nimasimasi me airuuruu 4:19-22
1
Aghi Pol, kapuna apostolo ieghi Karisto Iesu me tale aloannaane God, ghe sungieghila tani ppooaa inangari nialokoi maulue tokatoka liu, isaa ta Karisto Iesu.
Apos 16:1; 1 Tim 1:2.Ta Timoti, masi natughu eteva:
Alooloo sae va God Tamaita ia me Karisto Iesu kapuita Vau ngepona ia lalu tau aatu maamasinaane God me alousiusiaane me luei.
Niasarasarakana tani tingina akorokorongana
Apos 23:1.Akaakaili emasinaaili ta Goto ateva ia o akaakaueinia, tale nannaaghi masalikeaili, nongina tuvughu etoa laghe gheelei. Nau ekapaaili, tale llaa me voo, akaakaili emasina ta God me anannainio tale kalughu nilooloo sae. Aghaloannaaili tani mene taraio, poli aghannaa rarum matam nau italu ghe aitiuaala, me aue amasimasi marova italu mene aitara. Apos 16:1.Akilakila va kalum niaikaaiaa koronna ghe tokatoka ta kinam ta Iunis me tuvum ta Lois, me aghaiesoaa va ia o niaikaaia ngateva ia tee etam. 1 Tim 4:14.Liuna avalua o me aghanna tani mene arava etam va, nongina ita palepale va kura ateae erame, ughelei evalua o uunguaam tale sarasarakana God ghe nim tau aatu sio nau aghe saoaala nimaghi etam. Rom 8:15.Poli God karika eaaloannaita va ita matautu, ta ghe tau mae sio spiriti eteva va ita pasu tale sarasarakana, niaielousi, me masi ninannaa.
Liuna avalua o, urau mene palata tani aulia ngaotu masi kiukiuna kapuita Vau eteva, me urau mene palatainaghi ta karavusu ieghi poli aghe poppooaa Karisto. Me uaimonomonosiaa tani ghaa maamatana nongina aghi mausi masi kiukiu, tale sarasarakaniaane God. Ips 2:8-9; Tts 3:5.God ghe asaangitala me ghe kolotala va ita toka tale maulue ateva manga ia tani amasimasi God. Karika ghe kolotala poli righi masi gheegheleiaaita. Karika, ta poli tale aloannaane me maamasinaane ateva, ia oia maamasinaane ateva ghe taue mae sio etaita ia ta Iesu Karisto, me auena ghe ghelei kosa ateva. 10  Hib 2:14.Me isaa oia ang ghe apasunga ngaotula nau eteva Karisto Iesu ghe mae sio, tau ngai asaangiita ia, ghe apalala nimate, me tale masi kiukiu, ghe apasunga ngaotula etaita maulue ateva tokatoka liu ia. 11  1 Tim 2:7.God ghe suitoongainaghila va atau ngai ppooaa me aghapostolo, me atau ngai aapasunga tale ia oia masi inangarina ateva. 12 Me liuna avalua o, aghaaghaa maamatana ghaine me karika apaapalata, poli akilakila see aghe aatoka tuutulighi etana, me akilakilaaili va ia erooroo tani aitaraa voto aghe taula etana* voto aghe taula etana o isaa oia niuunguaa ghe tau mae sio etaghi tani ghelei. lomosi ta nau eteva eoghi mae.
13 Uposo parasi niapasunga tale salana koronna ughe nongola etaghi, tale niaikaaiaa me niaielousi isaa ta Karisto Iesu. 14  1 Tim 6:20.Tale saasausiaane Spirit Manga ateva etokatoka elome etaita, utani aitara ngamasinaaili masi kiukiu God ghe tau sio mae etam.
15 Ukilakila va isaa akapaaili taumattu tale provinsi eteva eEisia angila ghe ratieghila tani aisausieinaghi, tee me kapughu elua ta Pigelus me Emogenis.
16 Alooloo sae va aue Vau ngepona ateva eapasunga alousiusiaane ta lo atoa la tokatoka tee Onesiporus, poli nau ekapa atoa ghe mae taataraieghi tani asarasarakanaieghi, me karika ghe paapalatainieghi nau iriirina ieghi tale sene. 17 Karika, ta nau ghe mae sio eRom, ghe pae akapaieghi seela lomosi ta ghe taraieghila. 18 Alooloo sae va aue Vau ngepona ateva eapasunga nialousiusi etana tale ia o nau niaisakei eteva. Me ukilakilaaili vaalua ghe saasausieghi eIpises tale asease salana atoa.

1:2: Apos 16:1; 1 Tim 1:2.

1:3: Apos 23:1.

1:5: Apos 16:1.

1:6: 1 Tim 4:14.

1:7: Rom 8:15.

1:9: Ips 2:8-9; Tts 3:5.

1:10: Hib 2:14.

1:11: 1 Tim 2:7.

*1:12: voto aghe taula etana o isaa oia niuunguaa ghe tau mae sio etaghi tani ghelei.

1:14: 1 Tim 6:20.