Aitiutiu etikirighi uru ngai Pol ghe pitiela ta
Timoti
Inangari emuemua
Pol ghe soula Timoti tale unna aiaaghaluene ateva nikasu, me ghe koloala tani mae aitauaa me euungu eitauaa teeia (Apostolo 16:1-3). Timoti ghe usila Pol, me lalu ghe uungu eitauaala oroi ninamanama. Tale nau eteva Pol ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi, Timoti ghe tokatoka eIpises, me ghe muemueaa ale manga ateva okae.
Pol ghe aloannala tani akorokorongana Timoti me tee tani tau lao kasina niloeloe tale voto atoa laghe lutula tale ale manga eIpises. Ghe pitila voto tale nilooloo sae, vaalua tani aimatoonga elda ngatoa me rikina atoa, nisausi ta vause raue vulu etoa, vaalua tani nnaa ta lo atoa karika la tokatoka tale aloannaaira, me vaalua tani nnaa tale viliki veu.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-2
Pol me Timoti 1:3-20
Vaalua tani kkaua ngakoronna tale ale manga 2:1–4:16
Vaalua taumattu ngatoa la tani toka 5:1–6:2
Inangari niloeloe ta Timoti 6:3-20
1
Aghi Pol, kapuna apostolo ieghi Karisto Iesu ta niaulia ngasarasarakana ta God tau ngai asaangiita ia me Karisto Iesu ita aatoka tuutuliita etana.
Apos 16:1-3; Tts 1:4.Ta Timoti natughu koronna io, ta poli unem niaikaaiaa.
Alooloo sae va God Tamaita ia me Karisto Iesu kapuita Vau ngepona ia lalu tau aatu maamasinaane God me alousiusiaane me luei.
Upanio tale lo atoa la aapasunga kamena inangari
Nongina aghe auliaala etam nau aghe anna tani lao eMesedonia, va utoka eIpises me uaulia ngasarasarakana ta kasina taumattu va la rau mene apasunga kamena inangari, karika va inangarina God. 1 Tim 4:7; Tts 1:14.La rau mene tau vella va la lao tale uunguaa kiukiu marripana me tani kila lao tuvuira atoa emua arau. Isaa o voto eaalakuti uunguaa niaikiso me karika egheelei uunguaane God tale niaikaaiaa. Malloeana isaa o niaulia ngasarasarakana va niaielousi ekasukasu tale lo ateva urunguita raarangisana ia, me ninannaa masalike me niaikaaiaa koronna. Katoa taumattu ngila ghe kasu vulila isaa o voto me ngila ghe kirila tani laa usilaa inangari karika righi malloeane. La ghanna tani tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao, me karikaaili la kilakila sa ateva la ghaulieinia.
Rom 7:12, 16.Ita kilakila va inangari nipaopao masina arova teva taumattu eapasunga ngamasina voto etana. Ita kilakila tee va, karika God ghe tau mae sio inangari nipaopao mausi ghulughuluena atoa taumattu. Ghe tau mae sio mausi lo atoa la gheelei saasakiaa inangari nipaopao me lo atoa la ghaamakatakata, me lo atoa karika la oneoneaa God me tau ssavoto ila, me karika manga ila, me karika la kakkauaa, me uneira lo atoa la uviuvi emate tamaira me kinaira atoa, me lo atoa la ghaiuuvi emate, 10 me lo atoa la ailai salosaloaa, me lo atoa taita la asoaso tee mene katoa taita, me lo atoa la ainao taumattu, me tau nikamekame atoa me lo atoa la kamekame tale niaisakei, me mene saa righi llo etam laolao aitauaa tee inangari koronna. 11 Isaa o voto eaasokoi tale masi kiukiuna God ghe tau mae sio etaghi. Ia o masi kiukiu ghe mae sio ta masi God ateva taumattu ngatoa la tautaue sae.
Maamasinaane Vau ngepona ateva ta Pol
12  Apos 9:15; Gal 1:15-16; 1 Ko 15:9-10.Akaakaili emasina ta Karisto ateva Iesu, kapuita Vau ngepona ia, ghe tau mae sio sarasarakana me ghe taraieghila va arooroo tani ghelei emasina uunguaane, me ghe suitoongainaghila va aghelei. 13  Apos 8:3; 9:1-5.Arongona ta emua arau aghi aghe poppooaa saasakiaa tee God, me aghe uviuvi tau ngaiesoa ngatoa, me ssa taumattu ngaghi, Karisto ghe apasungaala alousiusiaane etaghi poli aghe gheelei voto karika aghe kilakila va sesa, me karika aghe aiesoaa. 14 Maamasinaane kapuita Vau ngepona ateva ghe arangise amasinaailieghila, oroieili tee niaikaaiaa me niaielousi isaa ta Karisto Iesu.
15  Luk 19:10.Kateva inangari koronnaaili ia, erooroo va ita ghaaia, eue va, Karisto Iesu ghe mae sio tale kosa ateva oia tani asaangi tau ssavoto atoa, me ta ila o sesa taumattu ngatoa aghi tani sesaaili ieghi etaira akapa. 16 Poli aghi sesaaili ieghi, liuna avalua o me God ghe apasungaala alousiusiaane etaghi, me ta ngetaghi ssa taumattu ngaghi, Karisto Iesu ghe apasungaala vaalua toitoiaane aluse karika airuuruu etana, tani aimatoonga ta lo atoa aue la ghaiesoaa etana, me la ghaa maulue ateva tokatoka liu ia. 17 Tale kingi eteva tokatoka liu ia, karika ematemate me karika ita taataraia, ie nongaaili Goto ia, ita oneoneainia me ita taue sae nau ekapa atoa. Koronna.
18 Timoti, natughu, aloeloeo tale isaa oia inangari elaolao aitauaa tee niaulia ngamuemue laghe gheleila etam. Me nau uaimuli tee aue uaiuvii emasina tale unna niaiuvii eteae Vau ngepona ateva. 19 Uposo parasi tale niaikaaiaa me tale masalike ninannaa. Katoa laghe ratila isaa o voto me aikaaiaaira ang ghe sesala. 20  2 Tim 4:14-15; 1 Ko 5:5.Tale ia o ase taumattu ngateva, Aemenaeas me Aleksanda elome etaira. Ngaghe taulalue lao sio ta Satana tani apasunga etairarua va lalu rau mene ppooaa saasakiaa ta Vau ngepona ateva.

1:2: Apos 16:1-3; Tts 1:4.

1:4: 1 Tim 4:7; Tts 1:14.

1:8: Rom 7:12, 16.

1:12: Apos 9:15; Gal 1:15-16; 1 Ko 15:9-10.

1:13: Apos 8:3; 9:1-5.

1:15: Luk 19:10.

1:20: 2 Tim 4:14-15; 1 Ko 5:5.