5
Tani aitaraa kiena sipsipi etoa God
Me isaa oia, inangari niaisausi eatuetu etaimim namu ngatoa am muemueaa ale manga atoa, aghi tee namu ngaghi. Aghe tarala ta mataghi vaalua Karisto ghe ghaala mmarikana, me am me aghi aue ita ghaaitauaa sarasarakana me nioneoneaa tee Karisto nau ekauerekati. Jon 21:15-17; Apos 20:28.Am aitara ngamasina sipsipi etoa God ghe tau aatu sio etaimim tani aitaraa. Am aitarainila poli aloaloannaaimim tani aitarainila me tale nimasimasi, nongina aloannaane God, me karika va la suusulungiem. Me karika va mausi viliki veu, ta poli am aloannaaili tani sausi. 2 Ko 1:24; Plp 3:17; Tts 2:7.Am rau mene ghelei nongina va lo atoa arariira, ta am tau ngaimatootoonga etaira. Me nau namuu tale tau ngaitoi sipsipi etoa ekauerekati, aue am ghaa kou nguru eteva mallangina karika aue ekapa.
Nitoka 3:34; Ips 5:21; Jms 4:6.Aliki taita atoa, tale ia nonga o salana atikirighi, am nongo usilaa kapuimim taita namu ngatoa. Me am akapanaaili am ghaa uunguaa nisioaa ninannaa tee mene kateva kateva, poli Uru ngai Manga ateva eue va,
“God karika poi ealoanna lo atoa la tautau sae nannaaira,
me eaapasunga maamasinaane ta lo atoa la siosioaa nannaaira.”
Mat 23:12; Luk 14:11; Jms 4:10.Liuna avalua o me am sioaa nannaaimim ta God sarasarakanaaili ia tani sausiem, me God aue easaesaeam tale ia o nau eteva ealoannaia. Mat 6:25-30.Isaa akapaaili uneimim nimoia me maate am taula ta ngetana poli ia eaaitarainam.
1 Tes 5:6.Am nanna ngamasina me am taatara amasina poli Satana aissateeimim ia ekasukasu ekapa see arova laeoni eteva engoongoo atingina me epaepae teva tani nama. Ips 6:11-13; Jms 4:7.Am tiu velua me am tingina akorokorongana tale uneimim niaikaaiaa, poli am kilakila va lo akapa atoa tale kosa ateva la ghaiesoaa ta Iesu la ghaaghaa ie nonga o ase nimmarikana ateva.
10 Tale kinatama maamasinaane God, ghe koloamla va am ghaa aitauaa nioneonea ngateva tokatoka liu ia ta Karisto. Me nau am ghaa nimmarikana tale nau karika aluse, aue emene ghelei roorooaa me aue eghelei emasinaaili uunguaane etaimim tani atingina akorokoronganaiem, me easarasarakanaiem. 11 Alooloo sae va ta ngetana sarasarakana tale isaa akapaaili nau. Koronna.
Airuuruu tale inangarina Pita
12  Apos 15:22, 37-40; 12:2, 25; 13:13.Tale saasausiaane Saelas,* Tale inangari nge Grik, Silvanus. akolokoloa va kapuita ia, me arooroo tani atoka tuutulighi etana, aghi aghe piti atu sio etaimim ia oia uru ngai etikirighi karika aluse ia, tani asarasarakanaiem me tani aulia ngaotu va ia oia maamasinaane ateva God koronna ia. Am tani tingina akorokorongana etana.
13  2 Tim 4:11; Apos 12:2.Tau ngaiesoa ngatoa tale ale manga atoa eBabilon, eBabilon Malloeana va Rom, ta Rom ghe aitoiaa kosa ateva tale isaa o nau. God ghe suimatoongainilala teeiem, laghe suula masimasiaaira etaimim, me tee natughu eteva ta Mak ghe suula masimasiaane etaimim. 14 Am sou kateva kateva tale niaielousi. tale niaielousi Tale inangari nge Grik, tale niaingusu eteva tale niaielousi.
Alooloo sae va luei aue etoka ta ngetaimim akapa, lo atoa am ta Karisto.

5:2: Jon 21:15-17; Apos 20:28.

5:3: 2 Ko 1:24; Plp 3:17; Tts 2:7.

5:5: Nitoka 3:34; Ips 5:21; Jms 4:6.

5:6: Mat 23:12; Luk 14:11; Jms 4:10.

5:7: Mat 6:25-30.

5:8: 1 Tes 5:6.

5:9: Ips 6:11-13; Jms 4:7.

5:12: Apos 15:22, 37-40; 12:2, 25; 13:13.

*5:12: Tale inangari nge Grik, Silvanus.

5:13: 2 Tim 4:11; Apos 12:2.

5:13: eBabilon Malloeana va Rom, ta Rom ghe aitoiaa kosa ateva tale isaa o nau.

5:14: tale niaielousi Tale inangari nge Grik, tale niaingusu eteva tale niaielousi.