Aiaaghaluene atikirighi uru ngai
Pita
ghe pitiela
Inangari emuemua
Aiaaghaluene atikirighi uru ngai Pita ghe pitiela eaauliaa tee gheeleiaaita tau ngaiesoa ngatoa tale kosa ateva oia. Ghe aulia ngakorokorongana ta tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila, va aue God eturungila. Ghe auliaala tee maemaeaane Iesu.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-2
Tokatokaaira kapuna atoa God 1:3-21
Niaulia ngatootoonga tale tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila 2:1-22
Maemaeaane Iesu 3:1-16
1
Aghi Saemon* Tale inangari nge Grik, Simion. Pita, tau ngai uungu me apostolo ieghi ta Iesu Karisto,
Apitipiti atu etaimim lo atoa aikaaiaaimim nonginaaili aikaaiaaimami. Am ghe ghaala ia o niaikaaia ngateva tale ghulughulueniaane Iesu Karisto, kapuita Goto ia me tau ngai asaangiita ia.
Alooloo sae va God aue etau aatu maamasinaane me luei epasu etaimim poli ngam ghe kila amasinaailiila God me Iesu kapuita Vau eteva.
Tani pinosa tale aalomasaanganiaane God
God ghe kolotala tale kinatama sarasarakaniaane ateva me maamasinaane, me ita kilakilaia. Tale sarasarakaniaane ghe tau mae sio isaa akapaaili voto ita tuutukuna etana tani asarasarakana maamauluaaita me ita rooroo tani usilaa salane God. Tale ia o salana atikirighi ghe tau mae sio kinatama inangari nialokoi etoa tani nim tau mae masi voto etaita. Isaa oia inangari nialokoi erooroo tani gheleiem me am toka tale gheeleiaane God me am apala sesa voto emaemae tale nannaa taumattu tale kosa ateva oia me egheelei saasakiaa urunguitaniira.
Mausina avalua o aghaauliaa etaimim va, poli ngam ghe aiesoaala ta Karisto, am uungu esarasarakana tani masi taumattu, me tee am uungu esarasarakana tani kila God me sa ateva ealoanna va am gheleia, Gal 5:22-23.me tani apala sesa aloannaaimim, me am toka akorokorongana tale sesa nau, me tani usilaa salane God, me am aielousi nongina tue me nenga atoa, me tani aielousiaa tee taumattu ngakapa atoa. Me arova am ghaa isaa o masi voto me la pinosa aoroi etaimim, aue la gheleiem va alomasaanganiaaimim ta Vauita ateva Iesu Karisto karika aue nim peisaane, ta aue ealutu masi uene. Me arova isaa o voto karika ta teva taumattu, ia o taumattu ngateva nongina llo taumattu taataraane tukuna, o nongina mata salusalu eteva ang ghe aikkaluaala va God ang ghe ghelei eraarangisanaiela tale kanna ssavoto. 10 Liuna avalua o me, kapughu etoa, am tani aitokaa tani kilaaili va God ghe koloamla me ghe suimatoongainamla. Poli arova am ghelei isaa o voto, karika aue am katuu. 11 Me aue la masimasi tani souem tani kupi sso tale ararimangalina ateva Iesu Karisto, Vauita ia me tau ngai asaangiita ia, ia aue kingi nau ekapa atoa.
Inangari niaulia ngamuemue tale Uru ngai Manga ateva
12 Mausina avalua o me, arongona ta am kilakila isaa o voto me am tiitingina akorokorongana tale voto koronna ghaine isaa etaimim, aue amene toka auliaa kieimim tale isaa o voto. 13 Aghannaa va masina tani mene aravaiem nau maulue ieghi, 14  2 Ko 5:1; Jon 21:18-19.poli akilakila va ghaisa ngarighi amate, nongina Vauita ateva Iesu Karisto ghe aulia ngamasalikaala etaghi. 15 Me aue atootoonga tani uungu esarasarakana tani tara va nau eteva karika ieghi, aue am roo tani nnaa isaa oia voto.
16  Mat 17:1-5.Nau ami ghe auliaala etaimim sarasarakaniaane Vauita ateva ta Iesu Karisto aue emene oghi mae, karika ami ghe aimulisi teela isaa o kiukiu laghe nim gheleila. Ta ami, ami ghe tarala ta mataimami isaa o naanamungaane me sarasarakaniaane Karisto. 17  Mat 17:5.Ta ia ghe ghaala nioneoneaa me nianamunamungaane ta God Tamane nau eteva lingi ngalo ateva ghe mae sio tale maamallangiaane urukookoo ateva, me ghe uela va, “Ia o natughu eteva, aghaailousiangailiia, ta ngetana amasimasiangailiia.” 18 Ami, ami ghe nongoala ia o lingi ngalo ateva ghe mae sio epona liu, nau ami ghe tokatoka aitauaa tee Karisto tale motouru eteva manga ia.
19 Me ita kilakila va inangariira propete atoa koronnaaili, me am tani aimuli teeila, poli nongina mallanga ateva emaamallanga tale voto saurrom, isaa o inangariira aue eapasunga voto koronna ta Karisto, lomosina ta Iesu ekiri sio, nongina ange paipai me katto pai eteva katto pai eteva Utara Nambas 24:17; Niaulia ngaotu 22:16. esaesae tale urunguitaniimim. 20 Tale voto akapaaili, am rou mene kkaluaa va karika righi inangari niaulia ngamuemue tale Uru ngai Manga ateva ghe nim mae sio tale nim nannaaira propete atoa. 21  2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12.Ta inangari niaulia ngamuemue karika ghe nim tiuaala tale nim aloaloanna taumattu, ta taumattu ghe aippooaa tale inangari ghe maemae ta God nau eteva Spirit Manga ateva ghe kaakatulainila.

*1:1: Tale inangari nge Grik, Simion.

1:6: Gal 5:22-23.

1:14: 2 Ko 5:1; Jon 21:18-19.

1:16: Mat 17:1-5.

1:17: Mat 17:5.

1:19: katto pai eteva Utara Nambas 24:17; Niaulia ngaotu 22:16.

1:21: 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12.