Aitiutiu etikirighi uru ngai
Pita
ghe pitiela
Inangari emuemua
Apostolo ateva Pita ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi ta tau ngaiesoa ngatoa laghe tokatoka tale pai not me pai nge sinaka esuu tale patunganua namu ngateva ghaine ita aseasea va Teki. Laghe ghaaghaa nimmarikana mausi inangarina ateva God. Pita ghe auliaala etaira va la rau mene soghiaa nau eteva la ghaaghaa nimmarikana, poli Iesu tee ghe ghaala nimmarikana, me lo atoa la aimuli teeia aue la tani ghaa nimmarikana tee. Pita ghe auliaala va la tani masimasi me toi Iesu nau la ghaa nimmarikana, me la rooroo tani ppooaa masi kiukiu ta mene katoa. Me tee, ghe auliaala oroi inangari niloeloe tale maamauluaaira lo atoa la aiesoaa.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-2
Kapuna atoa God: la saanga, manga, me la uungu nongina pristi etoa 1:3–2:10
Tokatokaaira kapuna atoa God tale kosa ateva oia 2:11–4:11
Ale manga ateva me elda ngatoa 4:12–5:11
Nimasimasi me airuuruu 5:12-14
1
Aghi Pita, kapuna apostolo ieghi Iesu Karisto, apitipiti uru ngai etikirighi oia etaimim kapuna taumattu ngatoa God, ghe suimatoongainamla, me ngam tokatoka see nongina va ativuu etoa tale provinsi etoa ePontus, eGalaisia, eKapadosia, eEisia me eBitinia. Rom 8:29; 2 Tes 2:13.God Tamaita ia emua arau ghe kilaiemla me ghe suimatoongainamla, me kapuna Spiriti eteva ghe gheleiemla am ghe mangala. Liuna avalua o me am ghe nongo usilainiela me raena ateva Iesu Karisto ghe ghelei eraarangisanaiemla.
Alooloo sae va God aue etau aatu maamasinaane me luei eoroi etaimim nau ekapaaili.
Kinatama niasaangi eteva
Ita kaili emasina ta God Tamana ia kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto. God ghe totula Iesu Karisto tale nimate. Tale ia o nitotu eteva, me mausi kinatama alousiusiaane ateva, ghe tau mae sio nilutu ppae me ita rooroo tani taatara lao emua Kol 1:12.tale masi voto pasu tale niarangise God ghe aimonomonosiaala etaita. Isaa o voto isaa epona liu, karika erooroo tani mauu, karika erooroo tani poka, me karika erooroo tani kapa. Jon 10:28; 17:11.Poli tale kaluimim niaiesoaa, God eaaitarainam tale sarasarakaniaane lomosina ta am ghaa ia o niasaangi eteva, eaaimonomonosiaa tani apasungainia tale airuuruu tale nau. 1 Pita 5:10; Jms 1:2.Tale isaa oia voto masimasiaaimim enamungaili, arongona ta karika tani aluse nau am ghe soula nimmarikana tale asease nitootoonga. Nitoka 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jms 1:3.Golo ateva la tootoongia tale kura tani tara va golo nonga ia. Tale isaa o salana nitootoonga etootoonga uneimim niaikaaiaa, maamasinaane elaulau maamasinaane golo, ta poli golo ateva aue ekapa. Liuna avalua o me poli am aaiesoaa ta God, aue God etau aatu nitau sae, ninamuu me nioneoneaa nau Iesu Karisto aue ekauerekati. Jon 20:29; 2 Ko 5:7.Arongona ta karika am ghe taraiela, am aaielousieinia, me arongona ta karika am taataraia nau oia, am aiesoaa ta ngetana me pasu iem tale lo ateva o kinatama nimasimasi mata nginangari karika erooroo tani aulieinia. Poli God aue easaangiem, liuna avalua o me am ghe aiesoaala ta Karisto.
10-11  Mat 13:16-17; Sams 22:1-31; Ais 53:1-12; Luk 24:26-27.Propete atoa laghe aulia ngamuemuela maamasinaane God tani asaangiem. Spiriti eteva ta Karisto elome etaira ghe poppooa ngaotu ase nimmarikana Mesaea aue eghaa, me kinatama voto evira mene lutu, me propete atoa laghe paepae aanasaaili tani kila va eaauliaa see me lovisa. 12 God ghe apasungaala ta propete atoa va isaa o voto laghe ppooaala karika mausiira ta mausiimim. Me God ghe tau sio mae Spirit Manga ateva epona liu, me tale sarasarakaniaane Spirit Manga ateva, tau ngai ppooa ngatoa tale masi kiukiu ngila ghe auliaala etaimim isaa oia voto God ghe gheleila. Ensolo tee atoa la aloannaaili tani ghaa alomasaanga tale masi voto God ghe gheleila etaita.
Am manga
13 Isaa avalua o me am aipanipaniaa nannaaimim me am aikinikinitaa tee poppooaaimim me tokatokaaimim. Am aiesoa ngasarasarakanaaili tale isaa o voto God ealoanna tani tau aatu nau eteva Iesu Karisto emae. 14  Rom 12:2; Ips 2:3; 4:17-18.Am tani nongo usilaa God. Emua arau nau ta am ghe tam kila amasina salane God, am ghe uusilaa sesa ninannaa. Karika am mene aimuli tee isaa o sesa voto. 15 God ghe koloamla, ia manga ia. Liuna avalua o me am manga. Am ghulughuluena tale gheleiaaimim me tokatokaaimim. 16  Lev 11:44-45; Mat 5:48.Ta Uru ngai Manga ateva eauliaa va, “Am manga, poli aghi manga aghi.”
17  Rom 2:11; Aotu 2:23.Ta poli am koloa va Tamaimmi ia me egheelei niaisakei ghulughuluena ta kateva kateva taumattu tale uunguaaira, am oneoneaa tee God tale tokatokaaimim, nau am toka tale tokatokaaimim va am nongina lo atoa ativuu ila tale kosa ateva oia. 18 Am ghe kasukasu tale salana karika righi malloeana ghe tiuaala ta tuvuimim atoa, me God ghe asaangiemla tale isaa o salana. Me am kilakila va karika ghe poliemla tale isaa tee o voto esesa nongina silva o golo, 19  Apos 20:28; Hib 9:12-14.ta ghe poliemla tale raena ateva Karisto, aipolina namungaili, nongina sipsipi erighi karika vereverena ia me karika righi kulukulutana etana. 20  2 Tim 1:9-10; Ips 1:4.God ghe suimatoongainiela mua, me auena aitiutiu tale kosa ateva, me tale airuuruu oia nau God ghe apasunga ngaotuela mausiimim. 21  Jon 14:6; Rom 5:1-2.Ta ngetana am ghe aiesoaala ta God, ia ghe totuela tale nimate me ghe asaesaela ararina ateae, liuna avalua o kaluimim niaikaaiaa me tuutuliimim am ghe atokala ta God.
22  Jon 13:34; Rom 12:10.Nau am ghe nongo usilaala voto koronna, am ghe ghelei eraarangisanaiemla tale kaluimim ssavoto ta matana God, me am apasunga koronna niaielousi ta mene katoa kapuimim nonginaaili va tue me nenga am. Liuna avalua o me am aielousi ekoronna tale urunguitaniimim nau ekapaaili etoa. 23 Poli tale inangarina ateva God maulue ia me tokatoka liu ia, am ghe lutu ppaela, karika va nongina katu ue ngai eteva emammate, ta nongina lo ateva katu ue ngai karika emammate. 24  Ais 40:6-8.Nongina Uru ngai Manga ateva eue va,
“Taumattu ngakapa atoa nim nonginaaili rarrasa ateva,
masi taataraaira nongina pusi ngai eteva;
rarrasa ateva emaamalle me pusi ngai eteva ekaakatuu,
25 me inangarina ateva Vau ngepona ateva etokatoka nau ekapaaili etoa.”
Isaa o inangari, masi kiukiu laghe auliaala etaimim.

1:2: Rom 8:29; 2 Tes 2:13.

1:4: Kol 1:12.

1:5: Jon 10:28; 17:11.

1:6: 1 Pita 5:10; Jms 1:2.

1:7: Nitoka 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jms 1:3.

1:8: Jon 20:29; 2 Ko 5:7.

1:10-11: Mat 13:16-17; Sams 22:1-31; Ais 53:1-12; Luk 24:26-27.

1:14: Rom 12:2; Ips 2:3; 4:17-18.

1:16: Lev 11:44-45; Mat 5:48.

1:17: Rom 2:11; Aotu 2:23.

1:19: Apos 20:28; Hib 9:12-14.

1:20: 2 Tim 1:9-10; Ips 1:4.

1:21: Jon 14:6; Rom 5:1-2.

1:22: Jon 13:34; Rom 12:10.

1:24: Ais 40:6-8.