Uru ngai etikirighi
Jeimis
ghe pitiela
Inangari emuemua
Oroi ila tau ngalomasaanga atoa la nannaa va Jeimis kateva tana nengane Iesu. Ia namuu ia elome ta tau ngaiesoa ngatoa eJerusalem (Apostolo 15; Galaisia 2:9). Uru ngai etikirighi oia ghe pitiela eaauliaa oroi voto tale tokatokaaita nau ita aimuli tee Karisto.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari, me niapasunga tale nitootoonga 1:1-27
Lo atoa karika righi peiira, me niparruu 2:1-26
Nisama raarangisana 3:1–4:12
Nitootoonga tale viliki veu 4:13–5:6
Nitingina akorokorongana, nilooloo sae, me airuuruu tale uru ngai etikirighi 5:7-20
1
Mat 13:55; Gal 1:19; Apos 15:13; 1 Pita 1:1.Aghi Jeimis, kapuna tau ngai nongonongo anna ieghi God me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.
Apitipiti atu etaimim kasangaulu ghalua (12) ararimangali nge Israeli am tokatoka reerekataa see tale mene kasina patunganua.
Masi nau eteva etaimim.
Nitootoonga eaasarasarakanaita
Rom 5:3-5.Kapughu etoa, nimasimasi eteva namungaili ia epasu etaimim nau am ghaa ase nitootoonga, 1 Pita 1:7.poli am kilakila va nau ita apala nitootoonga tale aikaaiaaita egheelei nitingina akorokorongana ateva. Tani tam ruu tani tingina akorokorongana etani ruu uunguaane etaimim me aue am matuenna me am ghulughuluena me karika aue am tukuna tale righi ase voto. Nitoka 2:3-6.Arova teva etaimim etuutukuna tale masi alomasaanga kanna God, ekolomi God. God emasimasieili tani tau lao me karika etautau mae tale nisessaia me tani ului gheeleiaaita sesa, me aue etau lao masi alomasaanga etana. Me nau eteva ukolomi, uaiesoaa me karika emene ghalua nannaam, poli lo ateva eghaaghalua nannaane nonginaaili kotoo ateva elamana kuukuu eteva ekuukuueinie see. Ia o ase taumattu ngateva karika emene nnaa va aue eghaa righi voto ta Vau ngepona ateva, poli nannaane ase taumattu ngateva o eghaaghalua me karika eaatoka tuu nannaane tale voto egheelei.
Lo atoa kapuna iem God me karika peiimim, am masimasi poli tale taataraane God, ararim ateae iaaili epona. 10  Ais 40:6-7.Me lo atoa tue peipeiena iem, am masimasi poli am tokatoka euu, poli aue am kapa nongina ueli palaoa ngateva emammate. 11 Nau sinaka ateva esaesae, mallangina ateva elallangia me palaoa ngateva ekaakatuu me masi taataraane esessa. Tue peipeiena ateva aue ekapa avalua o nau eteva egheelei uunguaane.
12 Aue emasinaaili ta taumattu ngateva etiitingina akorokorongana tale nitootoonga, poli nau nitootoonga eruu, aue eghaa kou nguru maulue ateva tokatoka liu ia, God ghe auliaala inangari nialokoi ta lo atoa la aielousieinia.
13 Arova nitootoonga eghaaiem, karika teva emene ue va, “God etootoongainieghi.” Ta voto sesa karika etootoonga God, me ia karika egheelei nitootoonga ta teva. 14 Ta ninannaa sesa etaita egheelei nitootoonga me eghaaghaaita lao tale voto sesa arova ivia ateva. 15 Nau eteva sesa ninannaa ange tokala, eaalutu sesa voto, me nau sesa voto epiipinosa anamuu, eluulutuaa nimate ateae.
16 Kapughu etoa, isaa o voto erau kameam. 17 Isaa akapaaili masi voto me voto ghulughuluena ekasukasu epona liu. Ekasukasu me esiosio etaita ta Tamaita ngepona liu eteva ghe gheleila mallanga atoa me karika eaikolikoliaa nongina tootoo ateva. 18  Jon 1:13.Tale aloaloannaane ghe alututala tale inangari koronna me aue ita rooroo tani taumattu niaitiutiu tale isaa akapaaili voto ghe gheleila.
Tani nongo me ghelei
19 Masi kapughu etoa, am nnaa parasi inangari toko va, am akapaaili am kila tani oti parasi talingaimim tani nongonongo me am rau mene ailuilui tani sama me tani sessai. 20  Alomasaanga 7:9.Ta sessaiaa taumattu karika aue ghelei righi voto va eghulughuluena ta matane God. 21  Kol 3:8; 1 Pita 2:1.Liuna avalua o me am ruu tani ghelei sesa me tani annaa saasakiaa ta mene kateva, me am siuaa nannaaimim me am ghaa inangari laghe auliaala etaimim erooroo tani asaangiem.
22  Mat 7:26; Rom 2:13.Am rau nim mene nongo inangari me karika am ghelei voto eaauliaa. Arova am ghelei evalua o, am nim kamekameam. 23 Lo ateva enongonongo inangari me etam gheelei, nonginaaili taumattu ngateva etaatara taataraane tale ghalasi eteva, 24 me nau eruuruu tani taatara, me ekasukasu, arovaea ta eaikkaluaa taataraane. 25  Rom 8:2; Jms 2:12.Me lo ateva etam ghaaghaa velu matane tale isaa o inangari nipaopao ghulughuluena egheeleia karika ekaakaravusu tale ssavoto me nimate, me karika eoghioghi vulu isaa o voto, me karika eaaikkaluaa voto ghe nongola me ghe tarala, ta egheelei, niarangise aue etoka tale voto egheelei.
26  Sams 141:3.Arova teva eue va tau nikkauaa ia me karika eaitara ngamasina ramuramuti paana ateva, enim kamekamea me unna nikkauaa egheelei nim peisaane. 27 Llo nikkauaa God Tamaita ia ealoanna me eghaaghaa va raarangisana me masina isaa avalua toko: tani sausi aliki raue vulu etoa me vause raue vulu etoa nau nialousiusi eghaaghaaila, me am rau mene tau velu gheeleiaa kosa ateva va eghelei saasakieinam.

1:1: Mat 13:55; Gal 1:19; Apos 15:13; 1 Pita 1:1.

1:2: Rom 5:3-5.

1:3: 1 Pita 1:7.

1:5: Nitoka 2:3-6.

1:10: Ais 40:6-7.

1:18: Jon 1:13.

1:20: Alomasaanga 7:9.

1:21: Kol 3:8; 1 Pita 2:1.

1:22: Mat 7:26; Rom 2:13.

1:25: Rom 8:2; Jms 2:12.

1:26: Sams 141:3.