3
Apos 20:28.Kateva inangari koronnaaili ia, lo ateva ange annaala tale urunguitanina ateva va e-elda, ange nnaala niuungu eteva nioneoneaa etana. Tts 1:6-9.Ia o elda ngateva karika mene sesa gheeleiaane, me ekateva nonga vausenna ateva, me aue eapasunga va eaitaraa tokatokaane, taumattu ngatoa la oneoneainia, me eaaitaraa taumattu nau la laolao tanganuena, me tau ngai aapasunga ia, karika tau niropi ia, me karika tau nisessai ia, ta ennaa mene kateva, me karika eaaikiso me karika eaielousiaa viliki veu. Etani aaitara ngamasina vausenna ateva me natuna atoa, me etara va natuna atoa la nongonongo usilainia me la gheelei masi nioneoneaa etana. Arova teva taumattu karika ekilakila vaalua tani aitaraa vausenna ateva me natuna atoa, vaalua aue eaitaraa alena ale manga ateva God? Karika va evira mene aikolikoliaa, ta erau tau sae nannaane, va ekatuu va eghaa niaisakei nongina raroai eteva. 2 Ko 8:21.Tau ngeleka atoa la tani oneoneainia me erau mene katuu lao tale voto karika masina me tale unna airrekati eteae raroai eteva.
Rikina atoa ila tee taumattu ngatoa la oneoneainila, me karika tau nikamekame ila, me karika la ropiropi sesa manu, me la rau mene kuruetu tale viliki veu. La poso parasi voto eaaisulia tale niaikaaiaa, tee tale ninannaa masalike. 10 La toongila mua me arova karika righi voto sesa la tara etaira, erooroo va la rikina. 11  Tts 2:3.Tale isaa o salana, vauseniira* vauseniira o rikinesi etoa. tee atoa, taumattu ngatoa la oneoneainila. Karika va tau nighelei saasakiaa taumattu ila tale inangariira, ta la aitaraa tokatokaaira me tale isaa akapa voto ita rooroo tani atoka tuutuliita etaira. 12 Rikina ateva evausenna nonga kateva me etani aitara ngamasina natuna atoa me lo atoa la tokatoka tanganuena. 13 Lo atoa la uungu emasina, la ghaaghaa nioneoneaa me la sarasarakanaaili tani auliaa aikaaiaaira ta Karisto ateva Iesu.
14 Arongona ta aghaaiesoaa va ghaisa ngarighi amae taraiem, apitipiti isaa oia inangari niloeloe 15 me arova atam mae parasi, aue ukila vaalua taumattu ekasu me euungu tale tau ngaiesoa ngatoa, kapuna ila Goto ateva etokatoka liu. Ale manga ateva suena ia me voto koronna etokatoka saoaa etana. 16  Jon 1:14; Kol 1:23; Mak 16:19.Koronnaaili, voto aisuliaane emua arau tale salane God namungaili:
Ghe rekataala taumattu ia
me Spiriti eteva ghe apasunga ngamasalikala va ia Natuna ia God.
Ensolo atoa laghe taraiela
me apostolo atoa laghe ppooainiela tale anue namu ngatoa.
Taumattu tale kosa ateva laghe aikaaiaala etana,
me God ghe ghaaie saela epona liu.

3:1: Apos 20:28.

3:2: Tts 1:6-9.

3:7: 2 Ko 8:21.

3:11: Tts 2:3.

*3:11: vauseniira o rikinesi etoa.

3:16: Jon 1:14; Kol 1:23; Mak 16:19.