Aitiutiu etikirighi uru ngai
Jon
ghe pitiela
Inangari emuemua
Oroi tau ngalomasaanga la nannaa va lo ateva ghe pitila 1 Jon, 2 Jon me 3 Jon, Jon apostolo ia, me tee ghe pitila Masi kiukiu me Aulia ngaotu.
Tale ia oia uru ngai etikirighi, Jon ghe pitila voto tani sausi ale manga ateva tani kila va see ila tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila. Katoa laghe ue va Iesu karika taumattu tuungi ia, me mene katoa laghe ue va la kilakilaaili voto tale spirit, me karika poi la gheelei ssavoto. Jon ghe aulia ngasarasarakanala voto ita kilakila, me tee vaalua ita rooroo tani kila va taumattu eaiesoa ngakoronna arova eaielousiaa mene katoa tau ngaiesoaa. Ghe piti teela mene ghalua nitoonga tani kila va see ia tau ngaiesoaa tuungi: la nongonongo usilaa God, me la aiesoaa voto koronna. Jon ghe aielousiaa lo atoa ghe pitipitila etaira, me ghe aselala va natuna ila.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-4
Tani toka tale mallanga ateva 1:5–2:29
Tani toka nongina natuna atoa God 3:1–5:12
Voto ita atoka tuutuliita etana 5:13-21
1
Inangari maulue
Jon 1:1.Inangari eteva maulue ia ghe tokatoka tale aitiutiu, me ami ghe nongoala, me ami ghe taraiela ta mataimami, me ami ghe posoala ta nimaimami, ia o inangari eteva ami aulia ngaotua. Jon 1:14.Lo ateva etautau maulue ateva ghe kaurekatila, ami ghe taraiela me ami aaulieinia me ami poppooainia etaimim. Ia o maulue ateva tokatoka liu ia me ghe tokatoka tee Tamana, me ang ghe kaurekatila etaimami. Ami poppooa ngaotu sa ateva ami ghe taraiela me ami ghe nongoala, mausina avalua o me am rooroo tani mae aitauaa teeiemami me ita aighui eitauaa, me kaluimami niaighui eitauaa ta Tamaita me Natuna ta Iesu Karisto. Jon 16:24.Ami pitipiti voto tani ghelei va masimasiaaita enamungaili.
Tani kasu tale mallanga
1 Tim 6:16; Jms 1:17.Inangari eteva oia ami ghe nongoala etana me ami aulia ngaotua etaimim va God mallanga ia, me ta ngetana karika poi righi saurrom. 1 Jon 2:4.Arova ita ue va ita aaighui eitauaa teeia me karika, ta ita kasukasu tale gheeleiaa saurrom, ita nim kamekame me karika ita uusilaa voto koronna. Me arova ita kasukasu tale mallanga nongina ia elome tale mallanga, aue ita aighui eitauaa tee mene kateva kateva etaita, me raena ateva Iesu Natuna ia egheeghelei eraarangisanaita tale kaluita ssavoto akapa.
Sams 32:5; Nitoka 28:13.Arova ita ue va ita karika righi kaluita ssavoto, ita nim kamekameta, me voto koronna karika isaa elome etaita. Arova ita aulia ngaotu kaluita ssavoto, ia egheelei voto ghe uela va eghelei, me ia aue etani kkalua ngakapaaili sesa gheeleiaaita me eghelei eraarangisanaita tale isaa akapaaili gheegheleiaaita karika ghulughuluena. 10 Arova ita ue va ami karika ami ghe gheleila righi ssavoto, ita gheleia va ia tau nikamekame ia, me inangarina ateva karika ia tale urunguitaniita.

1:1: Jon 1:1.

1:2: Jon 1:14.

1:4: Jon 16:24.

1:5: 1 Tim 6:16; Jms 1:17.

1:6: 1 Jon 2:4.

1:8: Sams 32:5; Nitoka 28:13.