Aiaaghaluene atikirighi uru ngai
Jon
ghe pitiela
Inangari emuemua
Jon ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi tale kateva ale manga, me easeasea va “masi kapughu vause ateva, God ghe suiematoongainiola, me natum atoa.” Ghe auliaala va la aielousiaa God, me malloeana va la aimuli usi etana me la aielousiaa mene katoa. Ghe auliaala kieira tale tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1-3
Tani usilaa God me aielousiaa mene katoa 4-6
Niaulia ngatootoonga ta tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila 7-11
Airuuruu 12-13
1
Aghi Jon, namu ngateva,
Apitipiti uru ngai etikirighi eatuetu etam, masi kapughu vause ateva, God ghe suiematoongainiola, me natum atoa. Aghaielousieinam tale voto akapa koronna, me karika va aghi nonga ta lo atoa tee la kilakila voto koronna. Aghaielousieinam poli voto koronna etokatoka etaita me aue etoka etaita nau ekapa atoa.
Alooloo sae va maamasinaane, alousiusiaane, me luei kanna God Tamaita ia me Iesu Karisto Natuna ia God, aue etoka aitauaa teeita poli am ghe aiesoaala me am aielousiaa voto koronna ghe auliaala.
3 Jon 3.Etautau mae kinatama nimasimasi etaghi tani kila va katoa natum la kasukasu tale salana koronna nongina Tamaita ateva ghe auliaala va ita ghelei. 1 Jon 2:7.Me ia oia, masi kapughu vause ateva, karika apitipiti etam tani auliaa righi ouna voto tani ghelei, ta anim auliaa voto ita ghe ghaala tale aitiutiu, va God ekookolomi va ita aielousiaa kateva kateva. Me niaielousi eteva ia avalua toko, va ita kasu tale ninongo usilaa tale voto ghe auliaala va ita ghelei, nongina am ghe nongola tale aitiutiu. Voto ghe auliaala isaa avalua toko va am kasu tale niaielousi.
Tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila
1 Jon 4:1-3.Oroieili tau nikamekame atoa, karika la aulia ngaotu va Iesu Karisto ghe taumattula. Ngila ghe kasu ekapa seela tale kosa ateva, me isaa o ase taumattu, tau nikamekame ila, me tau ngai ssateena ila Karisto. Am paniem ta tau nikamekame atoa ta am rau velu voto ita ghe uunguaala, ta aue am ghaa akapaaili aipolipoli. Lo ateva eilou emuemue me eruu tani kasu tale niapasunga kanna Karisto, God karika ia etana, me lo ateva ekorokorongana tani kasu tale isaa o niapasunga, Iesu me Tamane lalu tokatoka etana. 10 Arova teva emae etaimim me karika eatuaa isaa oia niapasunga, am rau mene ghaaia va esso tanganueimim me am rau mene aikoloainia. 11 Lo ateva eaikoloainia, ie tee egheelei isaa o uunguaane sesa.
Airuuruu
12 Oroieili voto aghanna tani piti tau aatu etaimim, me karika aghalona tani piti tale uru ngai me aipitipiti etiulu, poli aghaiesoaa tale ninannaa va aue amae taraiem, me ita aippooaa. Nau ita aitara, aue masimasiaaita enamungaili.
13 Natuna atoa nengam vause ateva God ghe suimatoongainiela la suula masimasiaaira etam.

1:4: 3 Jon 3.

1:5: 1 Jon 2:7.

1:7: 1 Jon 4:1-3.