Aiaakotonna atikirighi uru ngai
Jon
ghe pitiela
Inangari emuemua
Jon ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi ta kateva taita, ararina ateae ta Gaeas. Ghe auliaala masimasiaane tani nongo va Gaeas etiitingina akorokorongana tale voto koronna. Ghe auliaala kiena tale kateva namuu tale ale manga, ararina ateae ta Diotrepes, ghe gheelei erunga tau ngai aapasunga ngatoa koronna ila tani mae apasunga tale ale manga.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari, me inangari nimasimasi 1-8
Niaulia ngatootoonga ta Diotrepes 9-10
Niaulia ngamasina ta Demetrius 11-12
Airuuruu 12-14
1
Apos 19:29; Rom 16:23.Aghi Jon, namu ngateva,
Apitipiti etam, masi kapughu eteva Gaeas, aghailousieinio tale voto koronna.
Masi kapughu eteva, alooloo sae va umasimasi tale masi nitoka me isaa akapa voto aue emasina etam, nongina akilakila va maamauluaam ta Vau ngepona masina. 2 Jon 4.Nimasimasi eteva namungaili ia ghe ghaaieghila nau katoa kapuita ita aikaaia ngaitauaa laghe mae sio me laghe auliaala vaalua karika ughe kasu vulila voto koronna. Nau eteva anongonongo va natughu etoa la kasukasu tale salana koronna, masimasiaaghi namungaili.
Masi kapughu eteva, ugheelei emasina uunguaam ta tau ngai kasuaa inangari etoa arongona ta utam kilakila katoa etaira. Tts 3:13.Ailousiaam laghe auliaala tale ale manga. Urau mene ruu tani sausila tale aloannaaira, poli ia o ase salana atikirighi eaamasimasi God. 1 Ko 9:11-12.Ta poli ararina ateae Iesu me laghe kasula, karika laghe annala tani ghaa righi niaisausi ta lo atoa karika la kilakila God. Liuna avalua o me ita tani sausi isaa o ase taumattu tani uungu eitauaa teeila tale voto koronna.
Aghe pitipiti lao sio ta taumattu ngatoa tale ale manga ateva, me Diotrepes, eaanna nonga tani muemueinila, karika aue eanna tani nongo usilaa voto aghaauliaa. 10 Liuna avalua o me marova amae, aue aghapasunga ngamasina voto egheelei me voto eauliaa teeieghi karika masina. Me karika va egheelei nonga llo, ta etam aikoloaa tee lo atoa la ghaaikaaiaa me epaopao lo atoa vara la ghelei isaa o voto, me etiutiu vella tale ale manga.
11  1 Jon 3:6-10.Masi kapughu eteva, urau mene aimuli tee taumattu sesa, ta uaimuli tee taumattu masina. Lo ateva egheelei voto masina kapuna ia God, me lo ateva egheelei voto sesa, karika ghe kila God. 12 Ila akapa taumattu ngatoa la ghaauliaa masi gheeleiaane Demetrius, me gheeleiaane elaolao aitauaa tee inangarina God koronna. Aghi tee aghauliaa masi gheeleiaane me am kilakila va kiukiu aghauliaa koronna.
13  2 Jon 12.Oroi voto aghanna tani auliaa etam, me karika aghanna tani piti tale uru ngai, 14 poli aghaiesoaa tale ninanna va ghaisa ngarighi amae me italu aitara me italu aippooaa.
15 Alooloo sae va luei aue etoka etam, me kapum atoa oia la suula masimasiaaira ta ngetam, me uauliaa masimasiaaghi ta kateva kateva ta kapuitalua atoa ona.

1:1: Apos 19:29; Rom 16:23.

1:3: 2 Jon 4.

1:6: Tts 3:13.

1:7: 1 Ko 9:11-12.

1:11: 1 Jon 3:6-10.

1:13: 2 Jon 12.