Uru ngai etikirighi
Jiud
ghe pitiela
Inangari emuemua
Oroi tau ngalomasaanga atoa la nannaa va Jiud nengane ia Jeimis, ia o nengane ia Iesu. Tale inangari nongina llo Pita ghe pitila (2 Pita 2), eaaulia ngatootoonga ta tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila, me aipolipoliira. Ealoanna va lo atoa la ritiriti la tingina akorokorongana tale voto koronna laghe ghaala tale nau laghe aiesoaala masi kiukiu eteva.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1-2
Niaulia ngatootoonga ta tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila 3-16
Am poso parasi tale niaikaaiaa me voto koronna 17-23
Niarangise 24-25
1
Mat 13:55.Aghi Jiud, kapuna tau ngai uungu ieghi Iesu Karisto, me nengane ieghi Jeimis,
Apitipiti ta am lo atoa God ghe koloamla, me God Tamaita ia eaailousieiniem me eaaitarainiem mausi Iesu Karisto.
Alooloo sae va God aue earangiseiem tale oroieili alousiusiaane, luei, me niailousi eteva.
Niaisakei tale kamena atoa tau ngai aapasunga
Masi kapughu etoa, aghe annaailila va aghe pitipiti aatu etaimim tani auliaa uunguaa nisaanga God eghelei etaita, ta aghe ateateaala va apitipiti me aghaulia ngakorokorongana etaimim tani ppooaa kotokotoo tale voto koronna God ghe taula katengaata ta kapuna atoa manga ila. Gal 2:4; 2 Pita 2:1.Poli katoa ase taumattu ngila ghe kupi einao ssola elome etaimim, emua arau laghe pitila va aue sesa voto elutu etaira. Karika la oneoneaa God. La aikolikoliaa maamasinaane kapuita God ateva elaolao tale aloannaaira sesaaili, me la ratirati Iesu Karisto, ie nonga kapuita namuu ia me Vauita ia.
Eks 12:51; Nam 14:29-30.Ngam ghe kilala kiukiu, me aghanna tani mene auliaa etaimim va Vau ngepona ateva ghe ghaa oghila kapuna taumattu ngatoa eIjip, me emulina ghe tturuula lo atoa karika la aiesoaa etana. 2 Pita 2:4.Ngam ghe kila teela ensolo atoa karika laghe ghelei emasinala uunguaaira nongina laghe tokatoka me laghe kasu vuli tanganueira, God ghe irilala tale sene atoa karika la rooroo tani tapate me la toitoi tale saurrom ateva tani aisakei tale kinatama nau niaisakei eteae. Aitiutiu 19:1-25; 2 Pita 2:6, 10.Tale isaa nonga o ase salana, eSodom me eGomorra me llo masaliki taatara kalakalaa etairarua laghe ghaala sesa aipolipoli ta laghe tau vella vilikiira tani ghelei niailai salosaloaa me laghe laula salana ghulughuluena tale uunguaa nilai. Liuna avalua o me la aimatoonga va am akekkeliem tale kura ateae karika erooroo tani pala.
Tale isaa o nonga ase salana, isaa o taumattu ila elome etaimim, tau niasoasopoi ila, la gheelei ekulukulutana vilikiira tale uunguaa niailai salosaloaa, me la ratirati voto matuutuliena, me la auliaa saasakiaa tee kapuna ensolo atoa God mallanga ila. Den 10:13, 21; 12:1; 2 Pita 2:11; Aotu 12:7; Sek 3:2.Me kapuira namu ngateva ensolo atoa ta Maekol karika ghe aimuli tee isaa o salana. Nau ghe aissakeana tee Satana, va see kaiaa Moses, karika ghe auliaa saasakiaala tee God tani ghelei niaisakei ta Satana, ta ghe nim uela etana va, “Aue Vau ngepona ateva eghelei niaisakei etam tale voto sesa ugheelei.” 10  2 Pita 2:12.Me ila o taumattu ngatoa la auliaa saasakiaa tee llo voto aloira karika emaamasaanga, me llo la ghalomasaanga tani ghelei la gheelei nonginaaili ghaata kkena atoa karika righi nannaaira, me isaa o voto etani tuuturungila.
11  Aitiutiu 4:7-8; 1 Jon 3:12; 2 Pita 2:15; Nam 16:1-35.Alousiusi etaira, ta ngila aimuli tee salane Kein, me la ghe ailuilui nonginaaili sesa gheeleiaane Baelam laghe gheelei tani ghaa viliki veu. Aue la turungila nongina laghe turungila Kora poli ghe aamakatakata.
12  2 Pita 2:13, 17.Isaa o taumattu nongina atu eteva etokatoka runga sao atikirighi tale uneimim niaighui me kinatama ninamanama atoa. La namanama teeiem me karikaaili emoimoila. Tau ngai toi sipsipi ila la angiinginila nonga; ila urukookoo ila karika la ghalakuti vaoo me enim kuukuueinila see. Me ila arova ai eteae nauna tani kune me karika ekunekuneaa uene ta matena ia me la mene mukemukeia. 13 Paapalataaira tale gheeleiaaira eotuotu arova viiso kotoo ngelo malionge atoa la ghaasuu, me ila nongina katto atoa la nim ilou ekapa see, me saurrom ateva avoonaaili ia God ghe aimonomonosieiniela etaira tokatoka liu ia.
14  Aitiutiu 5:18, 21-24.Inok, aiaaghaituna (7) ia ta Adam, ghe aulia ngamuemua alokoila inangari tale isaa oia ase taumattu, ghe uela va, “Tarala, Vau ngepona ateva ange maemae tee airari me airari kapuna ensolo atoa manga ila 15 tani ghelei niaisakei ta taumattu ngakapa atoa me tani apasunga sesa gheeleiaaira lo akapa atoa taumattu karika la oneoneaa God, me tale isaa akapaaili sesa voto laghe gheleila tale sesa salana, me tale sesa inangariira ila o tau ssavoto atoa laghe auliaa teeiela.” 16 Ila o taumattu ngatoa tau niauliuliaa ila me la sessa tee mene katoa. La aimuli tee sesa aloaloannaaira me la tautau sae nannaaira me la ghaaruaa mene katoa tani nim asaesae arariira.
Nikolokolo tani poso parasi
17 Me masi kapughu etoa, am nnaa sa ateva kapuna apostolo atoa Vauita ateva Iesu Karisto laghe aulia ngamuemua alokoiela. 18  2 Pita 3:3.Laghe uela etaimim va, “Aue airuuruu tale nau, lo atoa la aanamisaa God aue la aimuli tee aloannaaira karika masina.” 19 Isaa o taumattu aue eatoka apolapolaiem, la aimuli tee nannaaira, me Spiriti eteva karika ia etaira.
20  Kol 2:7.Me am, masi kapughu etoa, am asarasarakanaiem tale uneimim niaikaaiaa mangaaili, me am looloo sae tee Spirit Manga ateva me esausiem. 21 Me am toka tale aielousiaane ateva God nau am toitoi Vauita ateva Iesu Karisto tani tau aatu maulue ateva tokatoka liu ia, poli ghe apasungaala alousiusiaane etaimim.
22 Am alousiusi tee lo atoa nannaaira eghaaghalua. 23  Sek 3:2; Aotu 3:4.Am asaangi lo atoa la ghanna tani saanga nongina va am ghe asaangilala tale kura ateae. Am apasunga alousiusiaaimim ta mene katoa tee nimoia, am akekkeliem tale kaluira ssavoto, egheeleila la kulukulutana.
Niarangise
24 God sarasarakana ia me eroo tani sausiem me karika am rooroo tani katuu. Erooroo tani ghaaiem me elaoainam tale voto ateva mallangina ateva etokatoka etana, nau etaraiem, karika aue etara righi sesa gheeleiaaimim. Me aue eroo tani tau aatu kinatama nimasimasi etaimim. 25  Rom 16:27; 2 Pita 3:18.Ia nongaaili kapuita Goto ia, tau ngai asaangita ia, ta ngetana mallanga, namuu ia tale voto akapaaili, sarasarakana, me matuutuliena tale uunguaane Iesu Karisto, kapuita Vau palepale ateva, tale isaa akapa nau emua arau, ghaine me nau ngemuli. Koronna.

1:1: Mat 13:55.

1:4: Gal 2:4; 2 Pita 2:1.

1:5: Eks 12:51; Nam 14:29-30.

1:6: 2 Pita 2:4.

1:7: Aitiutiu 19:1-25; 2 Pita 2:6, 10.

1:9: Den 10:13, 21; 12:1; 2 Pita 2:11; Aotu 12:7; Sek 3:2.

1:10: 2 Pita 2:12.

1:11: Aitiutiu 4:7-8; 1 Jon 3:12; 2 Pita 2:15; Nam 16:1-35.

1:12: 2 Pita 2:13, 17.

1:14: Aitiutiu 5:18, 21-24.

1:18: 2 Pita 3:3.

1:20: Kol 2:7.

1:23: Sek 3:2; Aotu 3:4.

1:25: Rom 16:27; 2 Pita 3:18.