Gheegheleiaaira Apostolo Atoa
Inangari emuemua
Luk ghe mene pitila righi tana kiukiu ghe tiuaala tale Masi Inangarina ghe pitiela. Etiuaa tale saesaeaane Iesu epona liu me nau God ghe tau lao sio Spirit Manga ateva tale Nau Pentikos. Aitiutiu etoa sapta la kiukiuaa masi kiukiu ghe kasu ekapa seela, eJerusalem me eJiudia ta aJiu etoa, vara me eSameria me eAntiok ta lo atoa karika aJiu ila. Tale ila o sapta ngatoa, Luk ekiukiuaa Pita, Jon, Stipen me Pilip. Sapta 13-28 ekiukiuaa uunguaane atoa Pol, tale kotoluae nikasu see tani ppooaa masi kiukiu, tale patunganua eSaepras, me ta llo namuu patunganua alua ghaine ita aseaselalua va Teki me Gris. Ekiukiuaa tale nau Pol ghe saela eJerusalem, aJiu etoa laghe kuneiela, me aRom atoa laghe gheleila niaisakei etana ghaluaata, me vaalua ghe saela eRom. Luk ghe kasukasu eitauaa tee Pol kotoluaata, me ghe pitila va “ami” ta 16:10-17; 20:5–21:18 me 27:1–28:16 tani apasunga va ia ghe tokatoka tee Pol.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale ale manga 1:1–5:42
Nau sesa me tau ngaiesoa ngatoa laghe oroila 6:1–9:31
Pita me aitiutiu tau ngeleka atoa laghe aiesoaa 9:32–12:25
Pol ghe kasukasu tee Banabas 13:1–16:5
Pol ghe lao sio eTeki me eGris 16:6–19:20
Pol ghe saela eJerusalem, laghe kuneiela, me ghe saela eRom 19:21–28:31
1
Iesu ghe saela epona liu
Luk 1:3.Tiopilus, tale lo ateva to vuku aghe piti ekasinaiela, aghe auliaala niuungu Iesu ghe tiuaala tani ghelei me tani apasunga, Mak 16:19; Luk 24:49-51.nau ghe ruula tani aippooaa tee kapuna apostolo atoa ia o ghe suitoongainilala, me tale sarasarakaniaane Spirit Manga ateva ghe auliaa tau lao sio vaalua la uungu me ghe ghaala nau eteva ghe oghi saela epona liu. Luk 24:36-49; Apos 10:41.Emuli tale nimmarikana ghe ghaala, ghe apasungaala oroieili voto tani apasunga va ia maulue ia ta ila o apostolo atoa. Ghe kaurekatila etaira ghe roola ghaatingaulu (40) nau, me tani auliaa ararimangalina ateva God. Luk 24:49; Jon 14:16-17; Apos 2:33.Kateva nau laghe namanama aitauaa me ghe uela etaira va, “Karika am mene kasu vuli mua eJerusalem. Am toi kateva voto Tamaghi ghe aulieiniela tale inangari nialokoi va aue enim tau aatu etaimim, ia o aghe aulieiniela. Mat 3:11.Jon ghe aasuu taumattu tale manu, me karika masau me aue am ghaa niaasuu tale Spirit Manga ateva.”
Luk 24:21.Nau laghe velu eitauaala me laghe kolomiela va, “Vau eteva, tale isaa oia nau erooroo va umene asaesae arariira ateae aIsraeli etoa?”
Mak 13:32.Ghe uela etaira va, “Karika uunguaaimim tani kila nau Tamaghi ghe atokala tale sarasarakaniaane. Mat 28:19; Luk 24:48.Me am, aue am ghaa sarasarakana nau Spirit Manga ateva emae etaimim, me saa llo am ghe tarala me nongola, aue am laa ppooaa tale masaliki taatara eJerusalem, tale provinsi eteva eJiudia, eSameria me tale kosa akapa ateva.”
Nau ghe ruula tani auliaa llo me God ghe ghaaie saela epona liu emua ta mataira, me urukookoo ateva ghe aisulieiniela tale taataraira.
10 Nau laghe taatara usiusie sae elomarase nongina ghe laa saesae, arovaeaata ta taumattu ngalua lalu ghe aasae kalio usousoana lalu ghe kaurekatila me lalu ghe tingina teeilala. 11  Mat 26:64; Luk 21:27.Me lalu ghe uela va, “Taumattu nge Galilii etoa, vaalua me am tingina taatara sae elomarase? Ia o Iesu God ange ghaaie saela epona liu aue emene oghi sio nongina ngam taraiela elaa saesae.”
Mataeasi ghe ghaala liuna ateva Jiudas
12  Luk 24:50-53.Nau ensolo alua lalu ghe kasula, laghe oghi sio mae eJerusalem ta laghe laa sae kasu tale motouru eteva la aseasea va eOliv, maamasauaane erooroo kasukasuaaira ta sambati.* kasukasuaaira ta sambati AJiu etoa la uue va urooroo tani kasu tale sambati ta kateva kilomita nonga. 13  Mat 10:2-4.Nau laghe rekatala, laghe saela tale ale ngepona atiulu nongina laghe tokatoka. Lo atoa laghe mae sio, Pita, Jon, Jeimis me Andru me Pilip, Tomas, Batolomiu, Matiu, Jeimis natuna ia Alpeas, me Saemon laghe aseasea va Selot ia, me Jiudas natuna ia Jeimis. 14 Ila me vause atoa, me Meri kinna ia Iesu, me tuena atoa me nengane atoa Iesu, laghe maemae aitauaa nonga tani looloo sae.
15 Tale isaa o nau Pita ghe tingina saela elome ta lo atoa laghe aaiesoaa, ila akapaaili erooroo kateva ai me ghaluengaulu (120). 16  Sams 41:9.Ghe uela va, “Tueghi me nengaghi etoa, Spirit Manga ateva ghe auliaala emua arau ta paane Deivit va Jiudas aue emuemuaa lo atoa aue la laa kune Iesu. Isaa o inangari Uru ngai Manga ateva ghe tani lutu ekoronnala. 17 Poli Iesu ghe suitoongainiela tani uungu teeita, Jiudas ia kateva elome etaita.”
18  Mat 27:3-8.(Ia o taumattu ngateva ghe ghaala aipolipoli tale sesa gheeleiaane me ghe polila kosa ateva, ghe katuula ghe akasa ngamateala, me kovane ateva ghe tapolakala, me tinena ghe ghoa mae eleka. 19 Ila akapa eJerusalem laghe nongola me laghe asela voto ateva o tale inangari tanganueira va Akeldama, malloeana va “Kosa ateva rae etana”.)
20  Sams 69:25; 109:8.Pita ghe uela va, “Laghe pitila tale vuku eteva ta Sams va,
“ ‘Alena ateva aue enim toka
me karika teva tani toka etana’
me,
“ ‘Liuna ateva tani muemuaa niuungu kateva ppae aue eghaaia.’
21 Liuna avalua o me ita tara teva taumattu ghe kasukasu teeita nau ekapa atoa nau Vau eteva Iesu ghe tokatoka teeita, 22  Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27.etiitiuaa nau Jon ghe aasuu me ghe laa ghaa sio nau God ghe ghaa saela Iesu epona liu. Ita ghaa teva ghe tani tarala isaa o voto me tottotuaane Iesu.”
23 Laghe asela ghalua taumattu, Josep laghe aseasea va Barsabas, me laghe asease teeia va Jastas, Josep arari nge Hibru ia, me Jastas arari nge Latin ia. Barsabas malloeana va ghe lutula ta sambati. me mene kateva taumattu, Mataeasi etana. 24 Me laghe looloo saela, laghe uela va, “Vau ngepona ateva, io ukilakila akapa urunguitaniira taumattu ngatoa, uapasunga va see etairarua ughe suitoongainiela va 25 eghaa niuungu eteva va eapostolo me eghaa niuungu eteva Jiudas ghe katuu vuluela tani lao nongina aue elao.” 26 Laghe kaaila voto aluepai eaimatoonga arariirarua aluae. Nau laghe senusenuaala, ararina ateae Mataeasi ghe katuu ekasinala, me ie tee ghe lao aitauaa tee sio kasangaulu kateva apostolo.

1:1: Luk 1:3.

1:2: Mak 16:19; Luk 24:49-51.

1:3: Luk 24:36-49; Apos 10:41.

1:4: Luk 24:49; Jon 14:16-17; Apos 2:33.

1:5: Mat 3:11.

1:6: Luk 24:21.

1:7: Mak 13:32.

1:8: Mat 28:19; Luk 24:48.

1:11: Mat 26:64; Luk 21:27.

1:12: Luk 24:50-53.

*1:12: kasukasuaaira ta sambati AJiu etoa la uue va urooroo tani kasu tale sambati ta kateva kilomita nonga.

1:13: Mat 10:2-4.

1:16: Sams 41:9.

1:18: Mat 27:3-8.

1:20: Sams 69:25; 109:8.

1:22: Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27.

1:23: Josep arari nge Hibru ia, me Jastas arari nge Latin ia. Barsabas malloeana va ghe lutula ta sambati.