Masi kiukiu
Luk
ghe pitiela
Inangari emuemua
Luk karika va kateva kapuna disaepolo Iesu, ta dokta ia, ghe kasukasu eitauaa tee Pol. Luk ghe pitila ghalua vuku, Masi Inangarina me Gheegheleiaaira Apostolo atoa, me lalu auliaa kiukiuna Iesu me aitiutiu etoa ninamanama tale ale manga atoa. Eaauliaa oroi voto ghe lutula tale tokatokane Iesu, me inangarina Iesu. Etiuaa tale lutulutuaane Jon tau ngai asuu ia, me eruu tale tottotuaane Iesu. Luk karika aJiu ia, me eapasunga vaalua Iesu eaaloanna taumattu karika aJiu ila, lo atoa karika tue peipeiena ila, lo atoa aJiu laghe kolokolola va “tau ngai ghelei ssavoto ila”, me lo atoa karika arariira. Eaauliaa tee nilooloo sae, Spirit Manga ateva, me nimasimasi.
Tani kila amuemua
Inangari tani tiuaa 1:1-4
Lutulutuaane Iesu me nau aliki ia 1:5–2:52
Jon tau ngai asuu ia me Iesu 3:1–4:13
Iesu ghe uungula eGalilii 4:14–9:50
Iesu ghe saela eJerusalem 9:51–19:10
Iesu ghe uungula eJerusalem 19:11–21:38
Matemateaane me tottotuaane Iesu 22:1–24:53
1
Aitiutiu
Apos 1:1.Namu ngateva Tiopilus, kasina ninamanama ang ghe lao sio, oroi taumattu laghe tootoongaala tani piti kiukiuna voto Vau eteva ghe gheleila me ghe lutula elome etaimami. Laghe aaimuli tee inangariira lo atoa laghe tarala isaa o voto ta mataira. Laghe tiula ta nau voto ghe tani tiuaala. Isaa o taumattu ghe uungu tale inangarina ateva Vau ngepona ateva me ila laghe tau mae sio isaa oia kiukiu. Liuna avalua o me aghi tee aghaloanna tani piti eghulughuluena isaa o kiukiu me aghasaokie atu ta ngetam. Aghe uungula oroi nau tani kolomi emasina vaalua isaa o inangari ghe tani tiuaala. Namu ngateva, isaa oia voto ngapitila isaa akapaaili koronna. Utara me aue ukila amasina va isaa o inangari laghe apasungaala etam koronna akapa.
Ensolo ateva ghe uela ta Sekaraea va Jon aue elutu
Nau Herot kingi ia eJiudia, kateva pristi ghe tokatoka, ararina ateae ta Sekaraea, tuvuna ia Abija, me vausenna ateva, ararina ateae ta Elisabet, ie tee tuvuna ta Eron. Ilalua ghulughuluena ilalua ta matane Vau eteva. Lalu ghe aaimuli tee kanna inangari nipaopao me inangarina Vau eteva me karika righi gheeleiaairarua sesa ta matane. Me tee, karika righi natuirarua ta poli Elisabet kina ngere ia, me tee lalu ghe taita namuula me vause namuula.
Kateva nau, kapuna atoa Sekaraea, laghe uungu tani ghelei uunguaaira pristi etoa, me Sekaraea, ie tee ghe uungu. Eks 30:7.Vara me laghe gheleila kasina salana tani kila va saa pristi eteva esso tale rum manga atiulu tani sso ghelei asu eteva masi ngusungusuaane esae ta Vau eteva. Laghe gheleila isaa o voto me laghe kilala va aue Sekaraea esso. 10 Nau ghe gheelei isaa o voto tani ghelei asu eteva masi ngusungusuaane, taumattu ngatoa laghe looloo sae eleka, elome tale vanisi eteva tale ale manga ateva.
11 Vara me ensolo ateva kapuna ia Vau eteva ghe otuotula ta Sekaraea. Ghe tiitingina tale pai muenna ativilau tale olta ngateva laghe gheeghelei asu eteva masi ngusungusuaane etana. 12 Sekaraea ghe tarala ensolo ateva, me ghe soghieiniela, me ghe matautula. 13 Me ensolo ateva ghe uela etana va, “Sekaraea, urau mene matautu. Vau eteva ang ghe nongola kalum nilooloo sae etana. Vausenim ateva ta Elisabet aue eghaa aliki eteva taita ia me uase ararina ateae ta Jon. 14 Nimasimasi aue etoka ta ngetaimalua me aue amalu toka amasina. Oroi tee taumattu aue emasimasi poli aliki eteva aue elutu, 15  Nam 6:2-3.poli ia aue enamuu ta taataraane Vau eteva, me erau mene ropi uaeni me manu sarasarakana. Aue Spirit Manga ateva etoka etana nau ia ta kova kinna, me nau ekapa atoa. 16 Ia aue ekatulaa oroi taumattu nge Israeli etoa me aue la mene kiri me la oghi lao ta Vau eteva kapuira God ia. 17  Mal 3:1; 4:5-6; Mat 17:11-13.Uunguaane me sarasarakaniaane aue nongina Elaija, me aue emuemue ta Vau eteva. Aue eghelei tamatama atoa me natuira atoa la mae aitauaa, me aue la kateva nonga, me aue eghelei emasina nannaaira lo atoa karika la nongonongo usilaa me aue la ghaa masi ninannaa nongina lo atoa ghulughuluena ila. Aue eghelei taumattu eaimonomonosiaa tale maemaeaane Vau eteva.”
18 Me Sekaraea ghe kolomila ensolo ateva va, “Vaalua arooroo tani kila va inangarim koronna, poli ngaghe taita namuula me vausenighi tee ateva ang ghe vause namuula?”
19  Den 8:16; 9:21.Me ensolo ateva ghe liula me ghe uela va, “Aghi Gabriel. Atiitingina emua ta matane Vau eteva me ia esungieghila tani sio auliaa isaa oia masi inangari ta ngetam. 20 Unongo! Poli karika uaaiesoaa inangarighi, aue upaavoo. Karika aue usama lomosi ta voto aghauliaala aue elutu. Inangarighi aue elutu ekoronna tale nau Vau eteva eaaloanna.”
21 Me taumattu ngatoa laghe toitoi poi Sekaraea me ngila ghe nannaa va sa ateva ange lutula me karika ange kupikupi ghoa parasi tale rum manga atiulu. 22 Vara me ghe kupi ghoa mae, me karika ghe roola tani aippooaa teeila, me laghe nim kilala va koti ange tarala teva nitaatara ie nonga ange kilaiela tale rum manga atiulu, poli ghe nim suisui me ghe aimatoonga ta nimane, ta ghe paavoola.
23 Vara nauna tani uungu ghe ruula, me Sekaraea ghe oghi lao sio tanganuena. 24 Emuli tale isaa o nau, me vausenna ateva ta Elisabet ang ghe suusunuku, me ghe tam aotuotu poila ghe roola ghalima ulana. 25 Ghe uela va, “Vau eteva ghe alousiusi teeieghila, me ang ghele gheleila ia oia voto ateva ange lutu etaghi, tani ghaa velu nipalata ateva etaghi ta mataira taumattu ngatoa.”
Ensolo ateva ghe auliaala kiena Meri
va Iesu aue elutu
26 Tale aiaaghaonomina ateva (6) ulanina Elisabet nau ghe suusunuku, Vau eteva ghe suula ensol Gabriel tani sio tale natu masaliki erighi eGalilii, ararina ateae ta Nasareti. 27  Mat 1:16, 18.Ghe lao sio tani tara aliki vause ateva, karika ghe aso tee poi teva taita, ararina ateae ta Meri. Laghe aseainiela va elai ta Josep, tuvuna ia Deivit. 28 Ensolo ateva ghe lao sio etana me ghe uela va, “Elue talaua etam! God ang ghe arangiseiola, me Vau eteva etokatoka teeio.”
29 Meri ghe soghiaala tani nongo isaa o inangari, me ghe annangailiila va tani saa inangari llo oia. 30 Me ensolo ateva ghe uela va, “Meri, urou mene matautu. Vau eteva aue eghelei masi voto etam. 31  Ais 7:14; Mat 1:21-23.Unongo! Aue ukkaai aliki eteva taita ia, me uase ararina ateae ta Iesu. 32  2 Sam 7:12, 13, 16; Ais 9:7.Ia aue enamuu, me aue la koloa va Natuna ateva Lo ateva Iaaili Epona. Me Vau eteva God aue egheleia ekingi nongina tuvuna ta Deivit. 33 Ia aue namuu tale ararimangalina ateva Jekop nau ekapa atoa, me ninamu ngateae etana karika aue ekapa.”
34 Me Meri ghe kolomila ensolo ateva va, “Isaa o voto, vaalua aue elutu, poli karika aghe aso tee poi teva taita?”
35 Me ensolo ateva ghe liula inangarina me ghe uela va, “Aue Spirit Manga ateva emae toka etam, me sarasarakaniaane Lo ateva Iaaili Epona aue eakouo. Ia o aliki eteva aue umolenainia aue emanga, me aue la koloa va Natuna ia God. 36 Unongo, mangalim ta Elisabet ang ghe vause namuula, me ia oia ekakkaai me aue emolenaa, aliki eteva taita ia. Nau to ang ghe lao sio, laghe ue va karika erooroo tani ghaa aliki. Me ia oia esuusunuku ang ghele ghaonomola (6) ulanina. 37  Aitiutiu 18:14.Poli karika teva voto God etam rooroo tani ghelei.”
38 Me Meri ghe uela va, “Unongo, aghi kapuna vause tau ngai uungu ieghi Vau ngepona ateva. Erooroo tani ghelei etaghi voto nongina uauliaa.” Vara me ensolo ateva ghe kasu vuliela.
Meri ghe lao sio tani tara Elisabet
39 Kasina nau ghe lange sio tale isaa o nau, Meri ghe ailuiluila tani lao tale voto ateva oroi motouru etana tale kateae ppae natu masaliki tale masaliki eteae eJiudia. 40 Me ghe kupi ssola tanganuena Sekaraea me ghe tarala Elisabet me ghe uela va, “Elo alai etam.” 41 Nau Elisabet ghe nongola Meri ghe samasama teeia, aliki eteva ta kovane namungaili ta ghe aisiisiaala, me Spirit Manga ateva ghe pasula ta Elisabet. 42 Me ghe sama anamungailiila tani ue va, “Vau eteva ang ghe tau aatu sio niarangise elaulau niarangise etautau ta mene katoa vause. Ia ona aliki eteva ukaakaaia aue eghaa niarangise ta Vau eteva. 43 Kalughu sa ateva me kinna ateva Vaughu eteva ange mae sio tani taraieghi? 44 Nau eteva anongola ta usamala, arovaeaata ta aliki eteva ta kovaghi emasimasila me eaisiisiaala. 45 God aue earangiseio poli ughe aiesoaala voto Vau eteva ghe uela va aue elutu ta ngetam.”
Kkinarina ateae Meri
46  1 Sam 2:1-10.Meri ghe uela va,
“Maamauluaaghi etautau sae ararina ateae Vau eteva,
47 me urunguitanighi eteva emasimasiangaili God ta eaasaangieghi.
48 Aghi nim tau ngai uungu ieghi etana, karika teae ararighi, me ghe taraieghila tale maamasinaane.
Ia oia vituu eteva me llo auena vituu aue la ue va Vau eteva ghe arangiseieghila,
49 Lo ateva sarasarakanaaili ia ghe gheleila voto namungaili etaghi,
me ararina ateae manga ia.
50  Sams 103:13, 17.Eaapasunga masi aalousiusiaane ta lo atoa la oneoneainia
aue etoka gheelei evalua o tale ia oia vituu eteva me llo auena vituu.
51  2 Sam 22:28.Ghe gheleila kinatama voto ta nimana,
me ta lo atoa la tautau sae nannaaira, aue egheleila la ghaitiuaa see.
52  Job 12:19; 5:11; Sams 147:6.Ghe atoka siola lo atoa taumattu namu ngila me sarasarakanaaili ila
me ghe atingina saela lo atoa taumattu karika righi arariira.
53  Sams 34:10.Ghe tautau masi voto ta lo atoa taumattu maloona ila,
me lo atoa tau peipeiena ila, ghe sungisungi vella, nim ila laghe kasukasu karika laghe ghaaghaa righi voto.
54  Sams 98:3.Ghe sausila kapuna tau ngai nongonongo anna atoa ta Israeli etoa,
poli eannaa alousiusiaane
55  Maeka 7:20; Aitiutiu 17:7.ta Abraham me lo atoa tuvuna auena la lutu,
nongina ghe auliaala ta tuvuita atoa.”
56 Meri ghe toka teela Elisabet ghe roola kotolu ulana me ghe vira mene kiriaa lao sio tanganuena.
Lutulutuaana Jon tau ngai aasuu ia
57 Nauna Elisabet tani molenaa, me ghe molenaala aliki eteva taita ia. 58 Lo atoa taumattu tanganueira aitauaa me kapuna atoa, laghe nongola kiukiu vaalua Vau eteva aalousiusiaane ta Elisabet. Laghe masimasi eitauaa teeiela.
59  Aitiutiu 17:12; Lev 12:3; Luk 2:21.Aiaaghaoaluna (8) ateva nau, taumattu ngatoa laghe mae sio tani velu eitauaa tani iso aliki eteva, me laghe aloanna tani ase ararina ateae ta Sekaraea, poli ararina ia tamane. 60 Kinna aliki eteva ghe uela va, “Karika! Ararina ateae ta Jon.”
61 Me laghe uela etana va, “Karika teva kapuimim ararina ia arari eteae ona.”
62 Me laghe aaimatoonga ta nimaira tani kolomi tamana aliki eteva va saa arari eteae eaaloannaia. 63 Sekaraea ghe aimatoongaala etaira va la ghaa taula teva aipitipiti me epiti inangarina. Inangarina ghe pitila ghe uela va, “Aliki eteva, ararina ateae ta Jon.” Taumattu ngatoa laghe soghiaala voto laghe tarala. 64 Arovaeaata ta God ghe otila paane ateva Sekaraea, me Sekaraea ghe samala, me ghe mene tiuaala tani sama me ghe tau saela ararina ateae God. 65 Me lo atoa masaliki kalakalangina ila laghe tarala isaa o voto ghe lutula, me ghe moilala, me kiukiu ghe kasu ekapa seela, me lo akapa atoa laghe tokatoka tale voto ateva oroi motouru etana eJiudia, laghe nongo akapala. 66 Lo akapa atoa taumattu laghe nongola, laghe nnaa sosso laala isaa o kiukiu, me laghe aaikolomieinila va, “Aliki eteva oia, aue saa taumattu nau enamuu?” Poli laghe tarala va sarasarakaniaane Vau eteva ghe toka aitauaa teeiela.
Kkinarina ateae Sekaraea
67 Spirit Manga ateva ghe pasula ta Sekaraea, tamane aliki eteva, me ghe aulia ngamuemua alokoila inangari tani ue va,
68  Sams 72:18.“Ita tau sae ararina ateae Vau eteva, kapuira Goto ia Israeli etoa,
poli ghe mae sio tani sausi kapuna taumattu ngatoa me ghe poli aoghi teeilala.
69  Sams 18:2.Ghe tau mae sio kateva taumattu sarasarakanaaili ia tani sausita
elome ta tuvuna atoa Deivit, kapuna tau ngai nongonongo anna ateva God.
70 Nongina ghe gheleila inangari nialokoi ta propete atoa manga ila me ila laghe auliaala emua arau,
71  Sams 106:10.va aue easaangita ta tau ngai ssateeita atoa,
me ta nimaira lo atoa esessaieiliila etaita.
72  Aitiutiu 17:7; Sams 105:8-9.Ta poli aalousiusiaane ghe sausila tuvuita atoa,
me eannaa inangari manga emua arau ghe aulia ngalokoila
73  Aitiutiu 22:16-17.ghe auliaala inangari nialokoi ta tuvuita ateva ta Abraham.
74 Eanna tani asaangita ta nimaira tau ngai ssateeita atoa
me ita kkaueinia me ita rau mene matautu.
75  Tts 2:12-14.Liuna avalua o me nau ekapa atoa, nau sakesake ita, ita kasu tale salana manga me ghulughuluena ta matane.
76  Ais 40:3.Me io, natughu, aue la ghaseo va kapuna propete io Vau eteva;
me io aue umuemuea Vau eteva tani aimonomonosiaa salane atikirighi,
77  Jer 31:34.tani ghelei masalika tale kapuna taumattu ngatoa, vaalua tani saanga
me eghaa velu kaluira ssavoto,
78  Ais 60:1-2.tale aalousiusiaane kapuita Goto ateva,
me mallanga ngepona liu eteva aue esio etaita
79 tani tau mae mallanga ateva tale taumattu ngatoa la tokatoka tale saurrom
me tootoo nimate ateva
me tani aitaraa kasukasuaaita tani lao tale salana luei.”
80 Ia o aliki eteva ghe namuula, me alomasaanganiaane ghe sarasarakanaailiila, me ghe tokatoka tale voto ateva karika righi taumattu etana, elomosina ta ghe vira mene ghaala nauna tani ppooaa tale taumattu nge Israeli etoa.

1:1: Apos 1:1.

1:9: Eks 30:7.

1:15: Nam 6:2-3.

1:17: Mal 3:1; 4:5-6; Mat 17:11-13.

1:19: Den 8:16; 9:21.

1:27: Mat 1:16, 18.

1:31: Ais 7:14; Mat 1:21-23.

1:32: 2 Sam 7:12, 13, 16; Ais 9:7.

1:37: Aitiutiu 18:14.

1:46: 1 Sam 2:1-10.

1:50: Sams 103:13, 17.

1:51: 2 Sam 22:28.

1:52: Job 12:19; 5:11; Sams 147:6.

1:53: Sams 34:10.

1:54: Sams 98:3.

1:55: Maeka 7:20; Aitiutiu 17:7.

1:59: Aitiutiu 17:12; Lev 12:3; Luk 2:21.

1:68: Sams 72:18.

1:69: Sams 18:2.

1:71: Sams 106:10.

1:72: Aitiutiu 17:7; Sams 105:8-9.

1:73: Aitiutiu 22:16-17.

1:75: Tts 2:12-14.

1:76: Ais 40:3.

1:77: Jer 31:34.

1:78: Ais 60:1-2.