Masi kiukiu
Matiu
ghe pitiela
Inangari emuemua
Matiu kateva ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo, mene kateae ararina ta Livae. Matiu ghe tiuaala tani piti tuvuna atoa Iesu, aitiutiu ta Abraham, me ghe mae sio ta Deivit, me tee ekiukiuaa lutulutuaane Iesu. Ghe pitila oroieili voto Iesu ghe apasungaala ta taumattu ngatoa, me ghe polala tale ghalimae mutungi inangari: Iesu ghe aippooaala tale motouru (sapta 5-7), niloeloe ta disaepolo atoa (sapta 10), kiukiu niaimatoonga tale ararimangalina ateva epona liu (sapta 13), vaalua disaepolo atoa aue la toka (sapta 18), me maemaeaane Iesu (sapta 24-25). Matiu ghe kaarasila tani apasunga vaalua Iesu ghe akoronnala inangari tani aulia ngamuemua tale propete atoa.
Tani kila amuemua
Tuvuna atoa me lutulutuaane Iesu 1:1–2:23
Jon tau ngai asuu ia ghe aimonomonosiaala salana Iesu 3:1–4:16
Iesu ghe uungula eGalilii me voto kalakalangina eGalilii 4:17–16:20
Inangari eaaitiutiu 4:17-25
Iesu ghe aippooaala tale motouru 5:1–7:29
Kasina mirikol Iesu ghe gheleila 8:1–9:34
Disaepolo atoa laghe uungula 9:35–11:1
Vaalua taumattu ghe tarala uunguaane Iesu 11:2–12:50
Iesu ghe apasungaala tale kiukiu niaimatoonga 13:1-53
Vaalua taumattu ghe nongola inangarina Iesu 13:54–16:20
Iesu ghe apasungaala ta disaepolo atoa 16:21–18:35
Iesu ghe uungula eJiudia 19:1–25:46
Iesu ghe saela eJerusalem 19:1–20:34
Iesu ghe kupi ssola eJerusalem 21:1-22
Iesu me namu ngatoa ta aIsraeli etoa 21:23–23:39
Iesu ghe auliaala voto auena elutu 24:1–25:46
Matemateaane me tottotuaane Iesu 26:1–28:20
Nau Iesu ghe tokatoka eJerusalem 26:1-46
Laghe kunela Iesu me laghe gheleila niaisakei etana 26:47–27:26
Laghe avukala saela Iesu tale aikotoo 27:27-56
Laghe kaiaala Iesu me ghe totula tale nimate 27:57–28:20
1
Tuvuna atoa Iesu Karisto
(Luk 3:23-38)
1 Kro 17:11; Aitiutiu 22:18.Lo ateva oia vuku eaauliaa tuvuna atoa Iesu Karisto. Iesu tuvuna ia Deivit. Me Deivit tuvuna ia Abraham.
Abraham tamane ia Aisiki,
me Aisiki tamane ia Jekop,
me Jekop tamane ia Jiuda me tuena atoa me nengane atoa,
Aitiutiu 38:29-30; Rutu 4:18-22.me Jiuda tamairarue ia Peres me Sera, kinairarua ta Tamar,
me Peres tamane ia Hesron,
me Hesron tamane ia Ram,
me Ram tamane ia Aminadab,
me Aminadab tamane ia Nason,
me Nason tamane ia Salmon,
Rutu 4:13-17.me Salmon tamane ia Boas, kinna ta Reiab,
me Boas tamane ia Obet, kinna ta Rutu,
me Obet tamane ia Jesi,
2 Sam 12:24.me Jesi tamane ia King Deivit,
me Deivit tamane ia Solomon,
kinna Solomon manna akasina ia Uraea,
me Solomon tamane ia Rehoboam,
me Rehoboam tamane ia Abia,
me Abia tamane ia Eisa,
me Eisa tamane ia Jehosapat,
me Jehosapat tamane ia Jehoram,
me Jehoram tamane ia Usaea,
me Usaea tamane ia Jotam,
me Jotam tamane ia Eihas,
me Eihas tamane ia Hesikaea,
10 me Hesikaea tamane ia Manase,
me Manase tamane ia Eimon,
me Eimon tamane ia Josaea,
11  2 Ki 22–24; 2 Kro 36:10; Jer 27:20.me Josaea tamane ia Jehoiasin* Tale inangari nge Grik, Jekonia, mene kateae ararina Jehoiasin. me nengane atoa. Isaa o nau laghe soallotila aIsraeli etoa me laghe siola eBabilon.
12  Esra 3:2.Ghe mene tiuaala nau eteva laghe siola eBabilon:
Jehoiasin tamane ia Sealtiel,
me Sealtiel tamane ia Serubabel,
13 me Serubabel tamane ia Abiut,
me Abiut tamane ia Eliakim,
me Eliakim tamane ia Eisor,
14 me Eisor tamane ia Sadok,
me Sadok tamane ia Akim,
me Akim tamane ia Eliut,
15 me Eliut tamane ia Eleasar,
me Eleasar tamane ia Matan,
me Matan tamane ia Jekop,
16 me Jekop tamane ia Josep, manna ia Meri, ta ngetana Meri Iesu ghe lutula, la aseasea va Mesaea ia.
17 Liuna avalua o me tuvuna atoa Abraham ghe tiuaala me ghe mae sio ta Deivit erooroo kasangaulu ghaata (14) vituu. Me ghe tiuaala ta Deivit me ghe ghaala nau eteva laghe siola eBabilon erooroo kasangaulu ghaata (14) vituu. Me ghe mene tiuaala nau laghe siola eBabilon me ghe ghaala nau ta Mesaea erooroo mene kasangaulu ghaata (14) vituu.
Lutulutuaane Iesu Karisto
(Luk 2:1-7)
18  Luk 1:27, 35.Kiukiuna Iesu Karisto nau eteva ghe lutula, isaa avalua toko. Kinna ta Meri, laghe uela va aue eghaa Josep me emanna ia, me karika lalu ghe aso aitauaa me laghe tarala va tale sarasarakaniaane Spirit Manga ateva me Meri ghe kkaaila aliki eteva. 19 Josep ghulughuluena ia, ghe nongola va Meri ang ghe suusunuku, ghe tam annala tani ghelei epalata Meri ta mataira taumattu ngatoa, liuna avalua o me ghe nnaala va enim ruu einao inangari etingiu etairarua.
20 Nau eteva Josep ghe annangaili llo, arovaeaata ta kapuna ensolo ateva Vau eteva ghe mae sio etana tale niasoasopoi eteae. Me ghe auliaala etana va, “Josep io tuvuna io Deivit, urau mene matautu tani ghaa Meri va evausenimi ia. Unongo, ia o aliki eteva ekakkaaia ta kovana, Spirit Manga ateva ghe taue lao sio etana. 21  Luk 1:31; 2:21.Aliki eteva aue elutu etana, taita ia, me ukolo ararina ateae ta Iesu, poli ia aue easaangi kapuna taumattu ngatoa Tale inangari nge Hibru, Iesu malloeana va “Iaue easaangi”. Iaue ararina ateae God tale Pokane ateva Inangari niaippooa ngaitauaa. Utara Eksodis 3:14-22. tale kaluira ssavoto.”
22 Isaa akapa llo Vau eteva ghe auliaala ta propete ateva emua arau ang ghele kaurekatila, ghe uela va, 23  Ais 7:14.“Am nongola, kateva vause karika ghe aso tee teva taita aue esunuku me emolena aliki eteva taita ia, me aue la kolo ararina ateae ta Immanuel” — malloeana va “God etokatoka teeita.”
24 Nau eteva Josep ghe anguula, ghe gheleila voto kapuna ensolo ateva Vau eteva ghe auliaala etana, me ghe ghaala vause ateva. 25  Luk 2:21.Me karika ghe aso teeiela lomosina ta ghe molenaala aliki eteva, taita ia. Me ghe kolola ararina ateae ta Iesu.

1:1: 1 Kro 17:11; Aitiutiu 22:18.

1:3: Aitiutiu 38:29-30; Rutu 4:18-22.

1:5: Rutu 4:13-17.

1:6: 2 Sam 12:24.

1:11: 2 Ki 22–24; 2 Kro 36:10; Jer 27:20.

*1:11: Tale inangari nge Grik, Jekonia, mene kateae ararina Jehoiasin.

1:12: Esra 3:2.

1:18: Luk 1:27, 35.

1:21: Luk 1:31; 2:21.

1:21: Tale inangari nge Hibru, Iesu malloeana va “Iaue easaangi”. Iaue ararina ateae God tale Pokane ateva Inangari niaippooa ngaitauaa. Utara Eksodis 3:14-22.

1:23: Ais 7:14.

1:25: Luk 2:21.