Vuku eteva ta
Rutu
Inangari emuemua
Vuku eteva ta Rutu eaauliaa kiukiu eteae ta kateva vause rau evulula, ararina ateae ta Rutu, aMoabi ia. Alumuna ateva ta Naomi aIsraeli ia. Nau eteva Naomi ghe kiriaa lao sio eIsraeli, Rutu ghe usiela. Rutu ghe apasungaala kinatama niaielousi eteva ta Naomi, ghe kasu vulila kapuna atoa me ghe saela eIsraeli, me ghe aimuli teela kapuira God ateva aIsraeli etoa. Ararina ateae Rutu ghe namuula eIsraeli, ta poli tuvuna ta King Deivit me Iesu.
Nau Naomi ghe oghi siola tanganuena eBetlehem, Rutu ghe usiela. Isaa eBetlehem lalu ghe tarala taita ateva ararina ateae ta Boasi. Mangalina ia taitanna ateva Naomi, me tale inangari nipaopao Moses ghe pitila eaauliaa va mangalim ateva erooroo tani poli aoghi kosam, poli laghe uusila taita atoa. Boasi ghe ghelei ekapala isaa o voto me ghe laila ta Rutu, natuirarua amua ateva ghe mene ghaala kosane ateva Elimelek, taitanna ateva Naomi.
Tani kila amuemua
Rutu ghe karangailila ta Naomi 1
Rutu ghe tarala Boasi 2
Naomi ghe loela inangari etingiu ta Rutu 3
Rutu me Boasi lalu ghe laila 4
1
Naomi me Rutu
Nau ta namu ngatoa laghe aitoiaa aIsraeli etoa, paka maloo ateva ghe lutula. Taita ateva aBetlehem ia ta pai nge Juda ghe lao sio tani toka tau tale kateae masaliki eMoabi, ia me vausenna ateva me natuna taita alua. Taumattu ngateva o ararina ateae ta Elimelek, vausenna ateva ta Naomi, me natuna taita alua arariirarua ta Maloni me Kilion. Ila ararimangali nge Eprata ila, me tanganueira eBetlehem ta pai nge Juda. Laghe siola eMoabi tani toka.
Vara me Elimelek ghe matela, ghe mate vulula vausenna ateva ta Naomi, me natuna taita alua. Natuna taita alua lalu ghe laila. Lalu ghe ghaala vause nge Moabi elua, arariirarua ta Opa me Rutu. Laghe tokala ghe roola koti kasangauluae (10) ninamanama. Vara me Maloni me Kilion lalu ghe mene matela, me Naomi nonga ghe tokala, poli taitanna ateva me natuna alua lotolu ghe mate akapala.
Naomi ghe nongola va Iaue ang ghe tau lao sio masi nau ta kapuna atoa me inana ang ghe mene oroi ila. Liuna avalua o ia me alumuna vause alua laghe aimonomonosiaala tani kasu vuli eMoabi. Ang ghe kasukasu vuli nongina ghe tokatoka, ia me alumuna vause alua. Ngilotolu ghe kasukasu tani oghi lao eJuda, etapaa salana me Naomi ghe uela etairarua va, “Amalu oghila, me amalu lao tanganueimalua. Amalu laa toka tee kinaimalua alua. Iaue aue eghelei voto masina etaimalua, nongina amalu ghe aitara ngamasinaailiieghila, me lo tee alua ngilalu ghe matela. Iaue aue eaisausieiniemalua tani mene lai ppae. Me aue amalu toka masina tee!”
Naomi ghe ngusulaluela, me lalu ghe sauaa saela, me ngilalu ghe ngangngala. 10 Me lalu ghe uela etana va, “Angalu usio, me itolu lao ta kapum atoa.”
11 Me Naomi ghe uela va, “Masina, amalu oghila, alumughu elua! Vaalua me amalu anna tani usieghi? Karika arooroo tani mene ssu righi natughu taita va amalu ghaa me etaitaniimalua. 12 Amalu oghila, alumughu elua, me amalu lao tanganueimalua. Ngaghele vause namuula. Karika arooroo tani mene ghaa teva taita. Arova aghele ghaa teva taita, ghaine nonga eleivoo, me ghele mene alutu toa natughu taita, 13 aue karika amalu ghele anna tani mene lai, me amalu ghele toila ta la ghele tani namuu? Karika aghannaa va eisaa avalua o, alumughu elua. Amalua mene masina, me aghi karika masina, ta poli Iaue ang ghe gheleila voto sesa ang ghele lutula tale maamaulueaghi.”
14 Me lalu ghe mene sauaa saela tani mene ngala. Vara me Opa ghe ngusula alumuna vause ateva tani akorovaia, me ghe kaili emasinala etana. Rutu nonga karika ghe anna tani oghi vulu Naomi.
15 Me Naomi ghe uela va, “Tarala, iloam ange oghila tani laa tara kapuna atoa me kapuna goto atoa. Laa usia, me amalu oghi.”
16 Rutu ghe liula me ghe uela va, “Karika aghaloanna va uue va aoghi vuluo. Poli aue eaa ulao, aghi tee aue alao. Me eaa ulaa toka, aghi tee aue atoka. Kapum atoa aue kapughu ila, kapum Goto ateva, aue kapughu tee ia. 17 Eaa ulaa mate, aghi tee aue amate, me la kaia teeieghi. Nimate nonga ateva aue epolaitalua. Arova nganim kamekame, Iaue aue eliu aipolighi sesaaili.” 18 Nau Naomi ghe tarala va Rutu ghe arrekana tani usi, ghe vira ruula tani auliaa etana va eoghi.
19 Lalu ghe kasula, kasula me lalu ghe laa rekata sio eBetlehem. Nau lalu ghe lao sio eBetlehem, ila akapa taumattu ngatoa laghe soghieinielaluela. Me vause atoa laghe aikolomieinila va, “Tani koronna, va ia okae Naomi?”
20 Me Naomi,* Naomi Malloeana Naomi va masina. ghe uela etaira va, “Am rau mene kolo Naomi etaghi, am koloaghi va Mara Mara Malloeana Mara va kaakaalana. poli Vau ngepona ateva sarasarakanaaili ia ghe gheleila voto kaakaalanaaili kaakaalanaaili Naomi ghe aulia ngavalua o ta poli ghe nnaala va, “Iaue ang ghe gheleila maamauluaaghi ang ghe aanasaailila, nau ghe tau vella taitannighi eteva me natughu elua lotolu ghe matela me karika righi tuvughu.” etaghi. 21 Oroi peighi me aghe kasula. Iaue ang ghele ghaa oghieghi mae sio me ngaghele nim peisaanela. Vaalua me am kolokolo Naomi etaghi? Iaue ghe taueghi siola euu me ia sarasarakanaaili ia ghe gheleila voto sesa ta ngetaghi.”
22 Isaa o kiukiuna Naomi nau ghe oghi lao sio tanganuena, lalua me Rutu atala nge Moabi ia. Lalu ghe kasu vulila eMoabi, me lalu ghe laa rekata sio eBetlehem nau laghe tiuaala tani sai bali raisi.

*1:20: Naomi Malloeana Naomi va masina.

1:20: Mara Malloeana Mara va kaakaalana.

1:20: kaakaalanaaili Naomi ghe aulia ngavalua o ta poli ghe nnaala va, “Iaue ang ghe gheleila maamauluaaghi ang ghe aanasaailila, nau ghe tau vella taitannighi eteva me natughu elua lotolu ghe matela me karika righi tuvughu.”