2
Rutu ghe soula Boasi
Kateva taumattu, tue peipeiena ia me namuu ia, ghe tokatoka eBetlehem, ararina ateae ta Boasi. Mangalina ia Elimelek, taitanna ateva Naomi.
Kateva nau Rutu atala nge Moabi ia ghe uela ta Naomi va, “Aghanna tani laa usi lo atoa la saisai bali raisi tapaa ngutana, me aghaa righi ta lo ateva taumattu aue eanna va aghaimuli tee kapuna atoa me aghaa llo ekaokao alokoi.”
Naomi ghe uela va, “Ue, alumughu, laa usi.” Rutu ghe lao sio tani aimuli tee lo atoa laghe saisai bali raisi, me ghe reirei llo laghe aakao. Karika ghe kilakila va paa ngutana ateae o umane ia Boasi, mangalina ia Elimelek.
Vara me Boasi ghe rekatala, ghe kasula eBetlehem. Me ghe uela ta tau ngai sai bali raisi etoa va, “Iaue aue etoka teeiem.”
Laghe liula me laghe uela va, “Iaue aue earangiseio.”
Boasi ghe uela ta lo ateva ghe aaitoiaa tau ngai uungu etoa va, “See ia aliki vause ateva okae?”
Me kapuira tau ngai toitoi eteva tau ngai uungu etoa ghe liula me ghe uela va, “Aliki vause nge Moabi ia. Lalu ghe kasula eMoabi me Naomi. Emae sio tani nongonongoaa va eaimuli tee lo atoa la saisai bali raisi me erei righi. Etiuaala arau elue talaua tani reirei, me ia okae ange vira mene lao sio tani ainoana toka tale ale paapali erighi.”
Vara me Boasi ghe uela ta Rutu va, “Natughu, unongo, urau mene laa rei bali raisi ta mene righi ppae paa ngutana, ureirei nonga oia. Utoka tee lo atoa vause la uungu oia. Utara amasina paa ngutana la saisai bali raisi, me uaimuli teeila. Ngaghauliaala ta aliki taita atoa va la rau mene ghelei righi voto ta ngetam. Me arova uanna tani ropi, ulaa ropi tale aikaai manu eteva o aliki taita atoa la akuela.”
10 Vara me Rutu ghe suuiaala me ghe turruula tapaa kosa, me ghe uela ta Boasi va, “Aghi ativuu ieghi. Vaalua me angu kaakaarasi tani ghelei masi voto etaghi?”
11 Me Boasi ghe liula me ghe uela etana va, “Ngaghe nongo akapala voto ughe gheleila ta alumum vause ateva nau taitainim ateva ghe matela, me vaalua ughe kasu vulila kinam, tamam me tanganuem, me ughe mae sio tani toka tee llo taumattu karika ukilakila. 12 Iaue aue eliu masi uunguaam, me isaa akapa aipolim kapuira Goto ateva aIsraeli etoa aue etau aatu, poli ughe tuutuliela tani aitarainio.”
13 Rutu ghe uela ta Boasi va, “Masinaaili voto angu gheleila ta ngetaghi, vaughu eteva. Arongona ta karika masina aghi nongina kapum vause atoa tau ngai uungu ila, me angu gheleila voto masina etaghi. Nau uaippooa ngamasina teeieghila, egheleieghila aghateateaa ngamasinala me nannaaghi tee emasinala.”
14 Nau ninamanama, Boasi ghe mene uela ta Rutu va, “Mae ghaa righi verete, me uasuu tale uaeni, me unama tee.”
Rutu ghe toka tee siola tau ngai uungu etoa, me ghe namanama teeilala. Boasi ghe tau lao sio bali raisi etana laghe tuu saela tale kuraa. Rutu ghe namala me ghe ssoiela, me kasina ghe oghi etokala. 15 Nau ghe mene lao sio tani mene reirei, Boasi ghe uela ta kapuna aliki taita atoa va, “Am tau velu Rutu me erei ekalakalangina tale isaa o llo ngam iri eitaua ngatinginala. Am rau mene sama anamuu teeia va epalata. 16 Me am ghaa righi bali raisi tale llo ngam iri eitaua ngatinginala, me am velu elokoi, me aue erei. Am rau mene tiu velua.”
17 Rutu ghe reireila tale bali raisi elomosi ta sinaka ateva ghe suula. Me ghe paruparuaala llo ghe reila. Ghe ghaala vorovoro bali raisi ghe roola kateva efa.* efa Efa kateva keru erooroo tani kaai 22 lita. 18 Rutu ghe ghaala isaa o bali, me ghe lao sio elo ale, me ghe apasungaala ta alumuna. Ghe sau teela tapiri nginana ghe nama vulula elo sinaka.
19 Alumuna ghe kolomiela va, “Eaa ureireila tale nau eteva oia? Iaue earangise lo ateva taumattu etaraiola me eaikoloainiola.”
Rutu ghe uela va, “Areireila tale paa ngutana ateae umana ia taumattu ngateva la ghasease Boasi etana.”
20 Naomi ghe uela ta alumuna va, “Iaue aue earangiseia! Me Iaue karika ekakkaluaa kanna inangari nialokoi ta lo atoa la tokatoka me lo atoa angila ghe matela.” Naomi ghe uela va, “Ia ona taumattu ngateva uunguaane va, ia esausitalua me tani ghaa oghitalua, ta kalakalanginaaili ia etaitalua.”
21 Me Rutu atala nge Moabi ia ghe uela va, “Boasi euela etaghi va auungu tee kapuna atoa elomosi ta la ruu tani sai bali raisi ta ngumana.”
22 Naomi ghe uela ta alumuna va, “Alumughu, aue emasinaaili ta ughuungu tee kapuna tau ngai uungu etoa vause ila. Urau mene lao ta uma katoa, la rau tam laa ghaitara ngamasinaio.”
23 Mausina avalua o me Rutu ghe kara ngaparasila ta kapuna tau ngai uungu etoa Boasi vause ila, elomosi ta laghe tani ruula tani sai bali raisi me uiti. Rutu ghe tokatoka tee alumuna vause ateva.

*2:17: efa Efa kateva keru erooroo tani kaai 22 lita.