1 JUAɅ̃
NABEMA CARTA JUAɅ̃BA B̸ɅD̸A
Jesu ume nĩbad̶a Juaʌ̃ba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Baribʌrʌ cartad̶e jaraẽ́ b̶ʌa idjia b̶ʌd̶ada. Poa 90are b̶ʌsica b̶ʌa.
Naʌ̃ cartara jũma djabarã itea b̶ʌsia sewada ĩjãrãnamãrẽã. Juaʌ̃ drõã b̶asid̶e ʌ̃cʌrʌba dewara crĩcha Jesud̶ebemada ẽpẽ panesid̶aa. Ãdjia jarabadjid̶aa Jesu naʌ̃ ẽjũãne b̶asid̶e ẽberãrãba ab̶abe idji jaureda unubadjid̶ada. Dewararãba jarabadjid̶aa Jesura ẽberã basida baribʌrʌ borocuesid̶e Critoda idji ume ãbaa b̶esida. Idjab̶a dewararãba jarabadjid̶aa naʌ̃ djarara ab̶ed̶a cadjirua b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã jaradiabadjid̶aa necawaada edad̶ida panʌda naʌ̃ djarad̶ebemada ẽdrʌd̶i carea. Baribʌrʌ maʌ̃ necawaa edaped̶ad̶aba jarabadjid̶aa naʌ̃ djaraba cadjirua oida bia b̶ʌda.
Maʌ̃ carea Juaʌ̃ba naʌ̃ cartara b̶ʌsia. Dji crĩcha dromada naʌ̃gʌa: Ãcõrẽ Warrara ¿cai? Idjab̶a Ãcõrẽ warrarãra ¿cairã? Juaʌ̃ba naãrã b̶ʌsia dadjirãra Ãcõrẽ ʌ̃naane nĩbabadad̶ebemada (1:1ne ab̶a 2:17d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌsia diauru warrarãra sãwã b̶eada idjab̶a Ãcõrẽ warrarãra sãwã b̶eada (2:18d̶eba ab̶a 3:11d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌsia wãrã quĩrĩã Ãcõrẽneba ze b̶ʌd̶ebemada (3:12d̶eba ab̶a 4:21naa). Jĩrũare b̶ʌsia Jesu ĩjã panʌneba naʌ̃ ẽjũãnebema cadjiruara poyad̶ida (5:1-21).
1
Dji Zocai B̸ai Diabari Bed̶ea
Naãrãed̶a b̶asia Zocai B̸ai Diabari Bed̶ea abadada. Idjira wad̶ibid̶a b̶ʌa. Idjia jaradia b̶ʌda daiba ũrĩsid̶aa. Idjira dai dauba unusid̶aa idjab̶a jʌwaba tãsid̶aa. Idjia o b̶ʌra quĩrãcuita acʌsid̶aa. Idjid̶ebemada mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌbʌrʌa. Maʌ̃ zocai b̶ai diabarira Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãne unubisia. Daiba idjira unusid̶aa idjab̶a idjid̶ebemada wãrãda bed̶ea panʌa. Daiba bãrãa jara panʌa maʌ̃ zocai b̶ai diabarira ewariza b̶abarida. Naãrãed̶a idjira dadji Zeza Ãcõrẽ ume bajãne b̶abadjia. Idji bajãne b̶ad̶ada Ãcõrẽba daia naʌ̃ ẽjũãne unubisia. Daiba unuped̶ad̶ada, ũrĩped̶ad̶a sid̶a bãrãa jara panʌa bãrã sid̶a dai ume ãbaa ab̶arica dadjirã Zeza Ãcõrẽ ume idjab̶a idji Warra Jesucrito ume bia pananamãrẽã. Jũma maʌ̃gʌra mʌ̃a b̶ʌbʌrʌa dadjirãra bio b̶ʌsrid̶ad̶i carea.* Dadjirãra. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e “bãrãra” b̶ʌ́ b̶ʌa.
Ãcõrẽra cadjirua neẽ́ b̶ʌa
Daiba Jesucritod̶eba ũrĩped̶ad̶a bãrãa jara panʌra naʌ̃gʌa: Ãcõrẽra ʌ̃naa quĩrãca b̶ʌa ne jũmane jipa b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃ba idjima pãĩmara ni maãrĩ bid̶a neẽ́a. Dadjirãda idji ume ãbaa bia panʌana a panʌbʌrʌ, baribʌrʌ pãĩmane nĩnabʌrʌ, sewa o panʌa. Wãrã bed̶eara ẽpẽnaẽ́ panʌa. Baribʌrʌ idji ʌ̃naane b̶ʌ quĩrãca dadjirãda ʌ̃naane nĩbad̶ibʌrʌ, dadjirã djabarã ume ãbaa bia panania. Idjab̶a idji Warra Jesucrito oa erozoad̶aba dadjirã cadjiruara jũma sʌgʌbaria.
Dadjirãda cadjirua neẽ́ panʌana a panʌbʌrʌ, ara dadjidub̶a cũrũga panʌa idjab̶a wãrã bed̶eara adua panʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽra bed̶ea ab̶a b̶ʌ bẽrã idjab̶a jipa obari bẽrã, dadjirãba cadjirua oped̶ad̶ada idjía jarad̶ibʌrʌ, maʌ̃ cadjiruara idjia quĩrãdoaya. Ab̶ed̶a jũma dadjirãba biẽ́ oped̶ad̶ara sʌgʌya. 10 Baribʌrʌ dadjirãba cadjiruada od̶acaad̶a ad̶ibʌrʌ, Ãcõrẽra sewaid̶a b̶ʌad̶a a panʌa idjab̶a idji bed̶eara ĩjãnaẽ́ panʌa. Ãcõrẽba jarasia jũmarãda cadjirua obadada. Romano 3:23. Maʌ̃ carea cadjirua neẽ́ b̶ʌad̶a a b̶ʌba Ãcõrẽra sewaid̶a b̶ʌad̶a a b̶ʌa.

*1:4 Dadjirãra. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e “bãrãra” b̶ʌ́ b̶ʌa.

1:10 Ãcõrẽba jarasia jũmarãda cadjirua obadada. Romano 3:23. Maʌ̃ carea cadjirua neẽ́ b̶ʌad̶a a b̶ʌba Ãcõrẽra sewaid̶a b̶ʌad̶a a b̶ʌa.