2
Dadjirã carea Ãcõrẽa bed̶ea djuburiabari
Djabarã, bãrãra mʌ̃ warrarã quĩrãca b̶eaa. Mʌ̃a naʌ̃gʌra b̶ʌbʌrʌa bãrãba cadjiruara orãnamãrẽã. Baribʌrʌ ab̶aʌba cadjiruada oibʌrʌ, ab̶a eropanʌa dadji Zeza Ãcõrẽa dadjirã carea bed̶ea djuburiabarida. Maʌ̃ bed̶ea djuburiabarira Jesucritoa. Idjira ne jũmane jipa b̶ʌa. Idjira beusia Ãcõrẽba dadjirã cadjiruada quĩrãdoamãrẽã. Ab̶abe dadjirã cadjirua carea beuẽ́ basía, ãtebʌrʌ beusia jũma naʌ̃ ẽjũãne duanʌrã cadjirua carea bid̶a.
Ãcõrẽba obi b̶ʌda dadjirãba ĩjã o panʌbʌrʌ, ebud̶a b̶ʌa idjira wãrãda cawa panʌda. Baribʌrʌ ab̶aʌba jaraibʌrʌ: “Mʌ̃a idjira cawa b̶ʌa,” maʌ̃ne idjia obi b̶ʌda ĩjã oẽ́ b̶ʌbʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra sewaid̶a b̶ʌa. Idjia wãrã bed̶eara adua b̶ʌa. 5-6 Baribʌrʌ Ãcõrẽ bed̶ea ĩjã o b̶ʌba Ãcõrẽra wãrãda quĩrĩã b̶ʌa. Ãcõrẽ ume ãbaa b̶ʌad̶a a b̶ʌra nĩbaida b̶ʌa Jesucrito nĩbad̶a quĩrãca. Dadjirãda mãwã nĩbad̶ibʌrʌ, cawa panʌa wãrãda idji ume ãbaa panʌda.
Ãcõrẽba obi b̶ʌ djiwid̶i
Djabarã, mʌ̃a bãrãa b̶ʌẽ́ b̶ʌa Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ea djiwid̶ida, ãtebʌrʌ b̶ʌ́ b̶ʌa idjia naẽna obi jarad̶ada.* Juaʌ̃ 13:34-35. Maʌ̃ obi jarad̶ara bãrãba Crito ĩjãped̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa cawa panʌa. Wãrãda bãrãba ũrĩped̶ad̶ara Ãcõrẽba naẽna obi jarad̶a basía. Mãwãmĩna mʌ̃a b̶ʌbʌrʌra Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ea djiwid̶i quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ bed̶eara djiwid̶i quĩrãca b̶ʌa Critoba ĩjã od̶a bẽrã idjab̶a bãrã bid̶a wãrãda ĩjã o panʌ bẽrã. Djiwid̶i quĩrãca b̶ʌa pãĩma jãrãdrʌbʌrʌ quĩrãca bãrãba cadjiruara igara wãbʌda bẽrã. Idjab̶a djiwid̶i quĩrãca b̶ʌa wãrã ʌ̃naa odjabʌrʌ quĩrãca bãrãba quĩrĩãneba jipa o wãbʌda bẽrã.
Bariduaba ʌ̃naane b̶ʌad̶a aibʌrʌ, baribʌrʌ idji djabada quĩrãma b̶aibʌrʌ, wad̶ibid̶a pãĩmane b̶ʌa. 10 Idji djaba quĩrĩã b̶ʌra ʌ̃naane b̶ʌa. Idji sod̶e neẽ́a cãrẽba cadjiruad̶e b̶aebida. 11 Baribʌrʌ idji djaba quĩrãma b̶ʌra pãĩmane b̶ʌa. Pãĩmane nĩ bẽrã adua b̶ʌa sãmaa wãda, pãĩmaba idjira daub̶errea erob̶ʌ bẽrã.
12 Warrarã, mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrãa b̶ʌbʌrʌa Ãcõrẽba Critod̶eba bãrã cadjiruara quĩrãdoad̶a bẽrã.
13 Drõãrã, mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrãa b̶ʌbʌrʌa naãrãed̶a b̶ad̶ada wad̶ibid̶a b̶ʌda cawa panʌ bẽrã.
Cũdrarã, mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrãa b̶ʌbʌrʌa diaurura poyaped̶ad̶a bẽrã.
Warrarã, mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrãa b̶ʌbʌrʌa dadji Zeza Ãcõrẽra cawasid̶a bẽrã.
14 Drõãrã, mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrãa b̶ʌbʌrʌa naãrãed̶a b̶ad̶ada wad̶ibid̶a b̶ʌda cawasid̶a bẽrã.
Cũdrarã, mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrãa b̶ʌbʌrʌa bio ĩjã panʌ bẽrã, Ãcõrẽ bed̶eara bãrã sod̶e b̶ʌ bẽrã, idjab̶a diaurura poyaped̶ad̶a bẽrã.
15 Naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchara, ne jũma cadjirua naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌ sid̶a quĩrĩãrãnadua. Naʌ̃ ẽjũãnebema cadjirua quĩrĩã b̶ʌba dadji Zeza Ãcõrẽra quĩrĩãẽ́ b̶ʌa. 16 Naʌ̃ ẽjũãnebema cadjiruara naʌ̃gʌa: naʌ̃ cacuaba awua b̶ʌ cadjirua o b̶aida, dadji dauba unu b̶ʌ awua b̶aida, idjab̶a dadjia erob̶ʌ carea wa o b̶ʌ carea ara dadjida dji biara b̶ʌda crĩcha b̶ai sid̶a. Jũma maʌ̃gʌra dadjirã Zeza Ãcõrẽneba zeẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ naʌ̃ ẽjũã cadjiruad̶eba ze b̶ʌa. 17 Naʌ̃ ẽjũã cadjiruara idjab̶a jũma cadjirua ẽberãrãba o awua panʌ sid̶a jõya. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jara b̶ʌ ĩjã o b̶ʌra ewariza idji ume zocai b̶aya.
Crito ume dji quĩrũ
18 Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, naʌ̃ ewarira jõbod̶oa. Bãrãba ũrĩsid̶aa Crito ume dji quĩrũda zeida. Crito ume dji quĩrũ. Griego bed̶ead̶e “Anticrito” b̶ʌ́ b̶ʌa. Crito ume dji quĩrũrã id̶ira baraa. Maʌ̃ bẽrã dadjirãba cawa panʌa naʌ̃ ewarira jõbod̶oda. 19 Ãdjirãra dadjirã ume pananada ẽdrʌsid̶aa, baribʌrʌ wãrãda dadjirãnebemaẽ́ basía. Ãdjirãda wãrãda dadjirãnebema bad̶abara, dadjirã ume ãbaa wad̶i panacasid̶aa. Baribʌrʌ maʌ̃gʌra mãwãsia ebud̶a b̶amãrẽã jũmarãda dadjirãnebemaẽ́da.
20 Baribʌrʌ bãrãba Ãcõrẽ Jaure Critoba diad̶ada eropanʌa. Idjid̶eba jũma bãrãba wãrã bed̶eara cawa panʌa. 21 Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌẽ́ b̶ʌa bãrãba wãrã bed̶eada adua panʌ bẽrã ãtebʌrʌ b̶ʌbʌrʌa cawa panʌ bẽrã. Idjab̶a bãrãba cawa panʌa sewara wãrãneba zecada. 22 ¿Caida sewaid̶a b̶ʌ? Jesura Ãcõrẽba diai jarad̶a ẽdrʌ edabariẽ́ana a b̶ʌda sewaid̶a b̶ʌa. Ãcõrẽba diai jarad̶a ẽdrʌ edabari. Griego bed̶ead̶e “Crito” b̶ʌ́ b̶ʌa. Idjira Crito ume dji quĩrũa. Idjia dadji Zeza Ãcõrẽra, Ãcõrẽ Warra sid̶a igara b̶ʌa. 23 Ãcõrẽ Warra igara b̶ʌba dadji Zeza Ãcõrẽra neẽ́ b̶ʌa. Jesura Ãcõrẽ Warraad̶a a b̶ʌba dadji Zeza Ãcõrẽ sid̶a erob̶ʌa. 24 Maʌ̃ bẽrã bãrãba ĩjãped̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa Critod̶ebema ũrĩ panʌra bãrã sod̶e bio waga erob̶ead̶adua. Maʌ̃da bio waga panʌbʌrʌ, bãrãra dadji Zeza Ãcõrẽ ume, idji Warra ume bid̶a ãbaa panʌa. 25 Mãwã ãbaa panʌbʌrʌ, Critoba dadjirãa wãrãneba jarasia ewariza Ãcõrẽ ume zocai pananida.
26 Mʌ̃a maʌ̃ra b̶ʌsia ʌ̃cʌrʌba bãrãra cũrũga quĩrĩã panʌ bẽrã. 27 Baribʌrʌ bãrãba Ãcõrẽ Jaure Critoba diad̶ara eropanʌa. Maʌ̃ bẽrã jʌrʌd̶iẽ́ panʌa dewararãba bãrãa jaradiad̶amãrẽã. Ãcõrẽ Jaureba bãrãa ne jũmada jaradia b̶ʌa. Idjia jaradia b̶ʌra sewaẽ́a, ãtebʌrʌ wãrã araa. Maʌ̃ carea Crito ume ãbaa b̶ead̶adua Ãcõrẽ Jaureba bãrãa jaradiad̶a quĩrãca.
28 Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, Crito ume ãbaa b̶ead̶adua. Mãwã idji zebʌrʌd̶e dadjirãra ne wayaa neẽ́, quĩrã pera neẽ́ idji quĩrãpita b̶ead̶ia. 29 Bãrãba cawa panʌa Jesucritora jipa b̶ʌda. Idjab̶a cawa panʌa jũma jipa o b̶eara Ãcõrẽ warrarãda.

*2:7 Juaʌ̃ 13:34-35.

2:18 Crito ume dji quĩrũ. Griego bed̶ead̶e “Anticrito” b̶ʌ́ b̶ʌa.

2:22 Ãcõrẽba diai jarad̶a ẽdrʌ edabari. Griego bed̶ead̶e “Crito” b̶ʌ́ b̶ʌa.