18
Elíaba Acabo acʌd̶e wãna
Poa ũbea cue zeẽ́ b̶asia. Maʌ̃be Ãcõrẽba Elíaa nãwã jarasia:
–Israel boro Acaboda acʌd̶e wãdua. Maʌ̃bebʌrʌ idji druad̶e mʌ̃a cue zebiya.–
Ara maʌ̃da Elíara Acabo acʌd̶e wãsia. Maʌ̃ ewarid̶e Samaria druad̶e jarrabara wetara nũmasia. Maʌ̃ carea Acaboba idji ded̶ebema boro Abdíada trʌ̃sia. (Maʌ̃ Abdíaba Ãcõrẽra bio waya b̶asia. Maʌ̃ carea Acabo quima Jezabelba Ãcõrẽneba bed̶eabadarã quenabisid̶e Abdíaba ãdjirãnebemada cien edaped̶a eya uria umé panʌne mĩrũbicuasia. Uriaza cincuenta mĩrũbicuaped̶a baidoda, cod̶i sid̶a diasia.) Acaboba Abdíaa nãwã jarasia:
–Dadji druad̶e do zaqueza idjab̶a baido ʌ̃taa bogadrʌ b̶eaza wãnia. Chiruada ununisicada dadji cawayoba, mula bid̶a cod̶amãrẽã. Mãwã dadji animarãra jũma quininaẽ́a.–
Ãdjiza jarasid̶aa sãma wãnida. Acabora o ab̶aare wãsia. Abdíara dewara óare wãsia. Od̶e nĩne Abdíara Elía ume quĩrãdjusid̶aa. Abdíaba Elíada jãwã b̶ʌda cawasid̶e idji quĩrãpita chĩrãborod̶e b̶arru cob̶eped̶a nãwã jarasia:
–Mʌ̃ boro Elía, ¿bʌda jãwã b̶ʌca?
Elíaba panusia:
–Mãẽ, mʌ̃da jãwã b̶ʌa. Bʌ boro Acaboa jarad̶e wãdua mʌ̃ra nama b̶ʌda.–
Maʌ̃ne Abdíaba panusia:
–¿Mʌ̃a cãrẽ cadjiruada od̶a bẽrã bʌa Acaboa mãwã jarad̶e wãbi b̶ʌ? Mãwã jarad̶e wãibʌrʌ idjia mʌ̃ra beaya. 10 Bʌ Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita mʌ̃a wãrãneba jaraya: mʌ̃ boro Acaboba druaza bʌra jʌrʌbibadjia. Baribʌrʌ jũmarãba jarabadjid̶aa bʌra ãdjirã druad̶e neẽ́da. Maʌ̃ne Acaboba ãdjirãa wãrãneba jarabibadjia bʌra wãrãda ãdjirã druad̶e neẽ́da. 11 Maʌ̃da ¿bʌ nama b̶ʌda mʌ̃ boro Acaboa jarad̶e wãbi b̶ʌca? 12 Mʌ̃ wãnacarea Ãcõrẽ Jaureba bʌra mʌ̃a adua b̶ʌmaa edeisicada. Bʌ nama b̶ʌda Acaboa jarasira maʌ̃ne idjia bʌda unune zeẽ́bʌrʌ, mʌ̃ra beaya. Quĩrãnebadua warra ed̶aʌba mʌ̃a Ãcõrẽra bio waya b̶ʌda. 13 ¿Mʌ̃a od̶ara bʌ́a jarad̶aẽ́ panʌca? Acabo quima Jezabelba Ãcõrẽneba bed̶eabadarã quenabisid̶e mʌ̃a eya uria umé panʌne ãdjirãnebemada cien mĩrũbicuasia. Uriaza cincuenta mĩrũbicuaped̶a baidoda, cod̶i sid̶a ãdjirãa diasia. 14 Maʌ̃da ¿bʌ nama b̶ʌda mʌ̃ boro Acaboa jarad̶e wãbi b̶ʌca? Mãwã jarad̶e wãibʌrʌ, idjia mʌ̃ra beaya.–
15 Baribʌrʌ Elíaba panusia:
–Mʌ̃ra Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌ nezocaa. Idji quĩrãpita wãrãneba jaraya: id̶i mʌ̃ra Acabo ume bed̶eaya.–
16 Ara maʌ̃da Abdíaba Acabora jʌrʌd̶e wãsia. Acabo unuped̶a jarasia Elíara sãma unuida b̶ʌda. Ara maʌ̃da Acaboba Elíara acʌd̶e wãsia. 17 Acaboba Elía unusid̶e nãwã jarasia:
–Israelerã mĩgabibari, ¿bʌra nama b̶ʌca?–
18 Elíaba panusia:
–Mʌ̃a israelerãra mĩgabiẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ bʌabʌrʌ, bʌ ẽberãrã bid̶a israelerãra bia mĩgabi panʌa. Ãcõrẽba obi jarad̶ara bãrãba igarad̶aped̶a Baalda ẽpẽ panʌa. 19 Jãʌ̃be israelerãra jũma trʌ̃bidua Carmelo eyad̶e ãbaa dji jʌred̶i carea. Idjab̶a Baald̶eba bed̶eabadarã 450 panʌda trʌ̃bidua. Ãdjirã awara Aserád̶eba bed̶eabadarã 400 panʌ sid̶a trʌ̃bidua. Bʌ quima Jezabelba jũma ãdjirãra ne cobibaria.–
Elíaba wãrã Ãcõrẽ cawabid̶a
20 Maʌ̃be Acaboba israelerãra Carmelo eyad̶aa jũma trʌ̃bicuasia. Baald̶eba bed̶eabadarã sid̶a mama ãbaa dji jʌresid̶aa. 21 Maʌ̃ne Elíara jũmarã quĩrãpita piradrʌped̶a nãwã jarasia:
–¿Ab̶a sãʌ̃be crĩcha umé eropanani? Baalda wãrã Ãcõrẽ baibʌrʌ, idjidrʌ ẽpẽnadua. Baribʌrʌ Ãcõrẽda dji wãrã araa baibʌrʌ, idjidrʌ ẽpẽnadua.–
Baribʌrʌ ẽberãrãba ni cãrẽ sid̶a jarad̶aẽ́ basía. 22 Maʌ̃ne Elíaba jarasia:
–Ãcõrẽneba bed̶eabarira ab̶abe mʌ̃drʌ b̶esia. Maʌ̃ne Baald̶eba bed̶eabadarãda 450 panʌa. 23 Paca zaque dji umaquĩrãda umé dairãa diad̶adua. Baald̶eba bed̶eabadarãba ab̶a edad̶aped̶a bead̶ia. Tʌcuad̶aped̶a tʌbʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶ia Baalea babue diad̶i carea. Baribʌrʌ tʌbʌra coad̶aẽ́a. Dewarabema paca zaquera mʌ̃a bid̶a beaped̶a, tʌcuaped̶a, tʌbʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌya Ãcõrẽa babue diai carea. Mʌ̃a bid̶a tʌbʌra coaẽ́a. 24 Maʌ̃ne Baald̶eba bed̶eabadarãba iwid̶id̶ia Baalba ãdji tʌbʌra jidabimãrẽã. Mʌ̃a bid̶a Ãcõrẽa iwid̶iya mʌ̃ tʌbʌra jidabimãrẽã. Dji tʌbʌ jidabibʌrʌdrʌ dji wãrã Ãcõrẽa.–
Maʌ̃ne jũmarãba bia b̶ʌad̶a asid̶aa. 25 Elíaba Baald̶eba bed̶eabadarãa nãwã jarasia:
–Bãrãra zocãrã panʌ bẽrã bãrãbʌrʌ paca zaqueda naãrã edad̶adua. Bead̶aped̶a, tʌcuad̶aped̶a, tʌbʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶adua Baalea babue diad̶i carea. Baribʌrʌ tʌbʌra coarãnadua. Maʌ̃be Baalea iwid̶id̶adua bãrã tʌbʌra jidabimãrẽã.–
26 Ara maʌ̃da israelerãba paca zaque diaped̶ad̶ara ãdjirãba edasid̶aa. Bead̶aped̶a, tʌcuad̶aped̶a, tʌbʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶aa Baalea babue diad̶i carea. Maʌ̃be diaped̶aʌba ab̶a umatipa ãdjirãba Baalea iwid̶i panesid̶aa ãdji tʌbʌra jidabimãrẽã. Nãwã jarasid̶aa: “Baal, dairã bed̶eara panudua.” Baribʌrʌ panuẽ́ basía. Chupea nũmasia. Maʌ̃be ãdjia animarã babue diad̶i carea oped̶ad̶a icawa carisid̶aa.
27 Umatipa babʌrʌd̶e Elíaba ãdjirãa nãwã ipid̶a jarasia:
–Wetara b̶iad̶adua. ¿Idjira bãrã ãcõrẽẽ́ca? Ne crĩcha b̶ʌba ũrĩẽ́ b̶ʌsicada. Ãĩbẽrã doed̶a wã b̶ʌsicada wa ãyã wã b̶ʌsicada. Ãĩbẽrã cãĩ b̶ʌ bẽrã ʌ̃rʌ̃manida panʌsicada.–
28 Maʌ̃ carea ãdjirãba wetara Baalea b̶ia iwid̶i duanesid̶aa. Necoba, mĩãsu bid̶a ara ãdjidub̶a cõcuasid̶aa ãdjia Baal itea obada quĩrãca. Maʌ̃ba ãdjirãra oa purega duanesid̶aa. 29 Umatipa ed̶aʌba ab̶a quewara ãdjirã cari duanʌne Baalea b̶ia iwid̶i panesid̶aa. Baribʌrʌ quewara israelerãba Ãcõrẽa animarã babue diabada horaca wad̶ibid̶a Baalba panuẽ́ b̶asia ni ũrĩẽ́ b̶asia.* Israelerãba Ãcõrẽa animarã babue diabada hora. Exodo 29:38-41. Chupea b̶asia. 30 Maʌ̃be Elíaba israelerãa nãwã jarasia:
–Mʌ̃maa zed̶adua.–
Ara maʌ̃da caita wãsid̶aa. Maʌ̃ne Elíaba mõgara ʌ̃tʌ pã bue b̶ad̶ada waya bia osia paca zaqueda Ãcõrẽa babue diai carea. 31-32 Mõgarada doce edaped̶a dji animarã babue diabadada bia osia. (Maʌ̃ doce mõgaraba jara b̶ʌa Jacobod̶eba yõped̶ad̶a puru doce panʌda. Ãcõrẽba Jacobora trʌ̃ b̶ʌsia Israel.) Elíaba maʌ̃ animarã babue diabada icawa pʌrrʌa corosia. Maʌ̃ corod̶ad̶e baidoda galoʌ̃ ũbea aud̶u poyaida b̶asia. Baidoda galoʌ̃ ũbea aud̶u. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “dos seah de grano.” 33 Maʌ̃be tʌbʌra cajẽrãped̶a paca zaquera beasia. Tʌcuaped̶a tʌbʌ ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌsia. 34 Maʌ̃ne Elíaba jarasia:
–Baidoda zoco quĩmãrẽ jue enenadua. Maʌ̃ baidora paca tʌcuad̶a ʌ̃rʌ̃ wead̶adua. Tʌbʌra jũma b̶eguea od̶adua.–
Mãwã oped̶ad̶acarea Elíaba jarasia:
–Wayacusa ara maʌ̃ quĩrãca od̶adua.–
Ara maʌ̃da mãwã osid̶aa. Elíaba wayacusa jarasia ara maʌ̃ quĩrãca od̶amãrẽã. Ara maʌ̃da wayacusa mãwã osid̶aa. 35 Mãwã o panʌne baidora ãyã wea nũmesia. Ab̶ed̶a dji animarã babue diabada icawa pʌrrʌa corod̶ara baidoba bira ũmesia.
36 Quewara israelerãba Ãcõrẽa animarã babue diabada horaca Elíara animarã babue diabada caita wãped̶a Ãcõrẽa nãwã iwid̶isia: “Ãcõrẽ, bʌdrʌ Abrahaʌ̃, Isa, idjab̶a Israel Ãcõrẽa. Id̶i unubidua bʌra wãrãda israelerã Ãcõrẽda idjab̶a mʌ̃ra bʌ nezocada. Unubidua bʌabʌrʌ mʌ̃́a nãwã obi b̶ʌda. 37 Mʌ̃ bed̶eara panudua, Ãcõrẽ, mʌ̃ bed̶eara panudua. Mãwã naʌ̃ ẽberãrãba cawad̶ia bʌdrʌ wãrã Ãcõrẽda idjab̶a bʌabʌrʌ nãwã obi b̶ʌda ãdjirãba wayacusa ĩjãnamãrẽã.”
38 Mãwã iwid̶i b̶ʌd̶e Ãcõrẽba tʌbʌ uruada bajãneba dji animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ b̶aebisia. Maʌ̃ba dji animarã tʌcuad̶ara, tʌbʌra, mõgarara, egoro sid̶a jũma bá wãsia. Dji icawa corod̶ad̶e baido ũmana sid̶a tʌbʌ jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba jũma põãsasia.
39 Maʌ̃ unusid̶ad̶e israelerãra chĩrãborod̶e b̶arru copanenaped̶a nãwã jĩgua jarasid̶aa:
–Naʌ̃ Ãcõrẽdrʌ dji wãrã araa. Naʌ̃ Ãcõrẽdrʌ dji wãrã araa.–
40 Maʌ̃be Elíaba ãdjirãa jarasia:
–Baald̶eba bed̶eabadarãda jũma jidad̶adua. Ni ab̶aʌda idu mĩrũ wãbirãnadua.–
Ara maʌ̃da israelerãba ãdjirãra jidacuad̶aped̶a Elíaba Quisoʌ̃ do zaqued̶aa edebisia. Mama idjia jũma quenasia.
Elíaba Ãcõrẽa iwid̶id̶a cue zebimãrẽã
41 Maʌ̃be Elíaba Acaboa nãwã jarasia:
–Ne cod̶e wãdua. Mʌ̃a cue droma zebʌrʌda ũrĩ b̶ʌa.–
42 Ara maʌ̃da Acabora ne cod̶e wãsia. Baribʌrʌ Elíara Carmelo eyad̶e ʌ̃taa wãsia. Mama chĩrãborod̶e cob̶eped̶a dratura egorod̶aa tẽũ cob̶esia. 43 Maʌ̃be Elíaba idji nezocaa nãwã jarasia:
–Ʌ̃taara wãped̶a pusad̶aa acʌdua.–
Ara maʌ̃da idji nezocara ʌ̃taara wãped̶a pusad̶aa acʌsia. Jẽda zeped̶a Elíaa jarasia:
–Ni cãrẽ sid̶a unuẽ́ basía.–
Elíaba wayacusa jarasia acʌd̶e wãmãrẽã. Ara maʌ̃ quĩrãca b̶arima siete mãwã osia. 44 B̸arima siete wãbʌrʌd̶e Elía nezocaba jẽda zeped̶a nãwã jarasia:
–Mʌ̃a unusia jʌ̃rãrã maãrĩ jʌwajã quĩrãca quiruda pusaareba zebʌrʌda.–
Elíaba jarasia:
–Acaboa jarad̶e wãdua idji carretad̶e b̶adoped̶a isabe diguid̶aa wãmãrẽã. Isabe wãẽ́bʌrʌ cueba poya wãẽ́a.–
45 Acaboba maʌ̃ ũrĩsid̶e idji carretad̶e b̶adoped̶a Jezreel purud̶aa wãsia. Mãwã b̶ʌd̶e ewarira pãĩmaga bueasia. Nãũrã bara zesia. Maʌ̃ne cuera dji cãbãyã ze nũmesia. 46 Ãcõrẽba Elíaa idji ʌb̶ʌada diad̶a bẽrã Elíaba cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra bio trãjʌ̃ped̶a Acabo na pira wãsia Jezreel purud̶aa.

*18:29 Israelerãba Ãcõrẽa animarã babue diabada hora. Exodo 29:38-41.

18:31-32 Baidoda galoʌ̃ ũbea aud̶u. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “dos seah de grano.”