17
Elíaba ewari poai jarad̶a
Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽneba bed̶eabari Elíada b̶asia. Idjira Gala druad̶e Tisbé purud̶ebema basía. Maʌ̃ Elíaba Israeld̶ebema boro Acaboa nãwã jarasia:
–Mʌ̃ra israelerã zocai b̶ʌ Ãcõrẽ nezocaa. Idji quĩrãpita wãrãneba jaraya id̶iba ʌ̃taa poa zocãrã cue zeẽ́da ni diamasi bid̶a b̶egueaẽ́da ab̶a mʌ̃a jarabʌrʌd̶aa.–
Maʌ̃be Ãcõrẽba Elíaa jarasia:
–Namaʌba ãyã wãdua. Querit do zaqued̶e mĩrũ b̶ad̶e wãdua. Maʌ̃ra Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌa. Maʌ̃ do zaque baidoda bʌa do b̶aya. Idjab̶a mʌ̃a jarasia ĩbanaba djicoda bʌ itea eded̶amãrẽã.–* Ĩbana. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa “cuervos” baribʌrʌ maʌ̃ra dopeẽ́a.
Ara maʌ̃da Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca Elíaba osia. Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌ Querit do zaqued̶e b̶ad̶e wãsia. Maʌ̃ne diaped̶aza, quewaraza bid̶a ĩbanaba paʌ̃da, nedjara sid̶a idji itea edebadjid̶aa. Do zaque baidora do b̶abadjia. Baribʌrʌ maʌ̃ druad̶e cue zeẽ́ b̶ʌ bẽrã do zaquera poasia.
Elía Sarepta purud̶ebema pẽdra wẽrãma b̶ad̶a
Maʌ̃be Ãcõrẽba Elíaa nãwã jarasia:
–Namaʌba Sidoʌ̃ druad̶aa wãped̶a Sarepta purud̶e b̶edua. Mʌ̃a jãmabema pẽdra wẽrãa jarasia bʌra ne cobimãrẽã.–
10 Ara maʌ̃da Elíara Sarepta purud̶aa wãsia. Maʌ̃ purud̶e ed̶a wãbadama jũẽbʌrʌd̶e unusia pẽdra wẽrãba tʌbʌda jʌrʌ pe b̶ʌda. Maʌ̃ pẽdra wẽrãra trʌ̃ped̶a nãwã jarasia:
–Mʌ̃ quĩrã djuburia mʌ̃ itea baidoda enedua doi carea.–
11 Maʌ̃ pẽdra wẽrã baido jued̶e wãbʌrʌd̶e Elíaba wayacusa trʌ̃ped̶a jarasia:
–Idjab̶a mʌ̃ quĩrã djuburia paʌ̃da maãrĩ mʌ̃ itea enedua.–
12 Pẽdra wẽrãba panusia:
–Bʌ Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita wãrãneba jaraya: mʌ̃ra paʌ̃ neẽ́ b̶ʌa. Ab̶abe cugurud̶e harinada jʌwa baratʌma ab̶a erob̶ʌa idjab̶a zocod̶e nedragada maãrĩ erob̶ʌa. Maʌ̃ carea mʌ̃a tʌbʌda maãrĩ jʌrʌ pe b̶ʌa diguid̶a edeped̶a maʌ̃ harinara mʌ̃ itea idjab̶a mʌ̃ warra itea bid̶a ãbui carea. Maʌ̃da cod̶aped̶a daira jarrababa beud̶ia.–
13 Elíaba panusia:
–Ne wayarãdua. Bʌa jarad̶a quĩrãca od̶e wãdua. Baribʌrʌ naãrã bʌa erob̶ʌ harinaba mʌ̃ itea paʌ̃ zaqueda ab̶a ãbu enedua. Maʌ̃be bʌ itea idjab̶a bʌ warra itea bid̶a ãbudua. 14 Mãwã odua israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌ bẽrã: “Bʌa harina cugurud̶e erob̶ʌra, nedraga zocod̶e erob̶ʌ sid̶a jõẽ́a ab̶a Ãcõrẽba wayacusa naʌ̃ druad̶e cue zebibʌrʌd̶aa.”–
15 Ara maʌ̃da Elíaba jarad̶a quĩrãca pẽdra wẽrãba od̶e wãsia. Coped̶ad̶acarea wad̶ibid̶a harinara b̶esia Elíaba, pẽdra wẽrãba, dji warra bid̶a ewariza cod̶amãrẽã. Dji warra. Maʌ̃ bed̶eaba idjab̶a jara b̶ʌa “pẽdra wẽrã ẽberãrã.” 16 Ãcõrẽba Elíad̶eba jarad̶a quĩrãca harina cugurud̶e b̶ʌra, nedraga zocod̶e b̶ʌ sid̶a jõẽ́ basía.
17 Ewari ab̶a pẽdra wẽrã warrara cacua biẽ́ b̶esia. Ara maʌ̃ba jũãcãyã nũmeped̶a jaid̶asia. 18 Maʌ̃ carea pẽdra wẽrãba Elíaa jarasia:
–Ãcõrẽneba bed̶eabari, ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra mĩã sẽne zesi? Ãcõrẽneba bed̶eabari. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽ ẽberã.” ¿Mʌ̃ warra beumãrẽã mʌ̃a cadjirua od̶ara Ãcõrẽa quĩrãnebabid̶e zesica?–
19 Elíaba panusia:
–Bʌ warrara mʌ̃́a diadua.–
Ara maʌ̃da warrara pẽdra wẽrã b̶acarad̶e b̶ʌda Elíaba bara edaped̶a ʌ̃taarebema dejãne idji cãĩ b̶abarimaa edesia. Mama idji cʌd̶ad̶e b̶ʌsia. 20 Maʌ̃be Elíaba Ãcõrẽa nãwã bed̶ea djuburiasia:
–Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, naʌ̃ pẽdra wẽrãba mʌ̃ra idji diguid̶a bia erob̶ʌa. ¿Bʌa cãrẽ cãrẽã idjira sopua unubi b̶ʌ? ¿Cãrẽ cãrẽã idji warrara jaid̶abisi?–
21 Ara maʌ̃da Elíara b̶arima ũbea warra jaid̶ad̶a ʌ̃rʌ̃ b̶arrub̶ari cob̶esia. Mãwã o b̶ʌd̶e Ãcõrẽa nãwã bed̶ea djuburiasia:
–Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, mʌ̃ quĩrã djuburia, naʌ̃ warrara ʌ̃rẽbabidua.–
22 Elíaba bed̶ea djuburiad̶ada Ãcõrẽba bia ũrĩna bẽrã warrara ʌ̃rẽbabisia. 23 Ara maʌ̃da Elíaba warrara ed̶aa dji papamaa diad̶e wãsia. Diabʌrʌd̶e nãwã jarasia:
–Acʌdua, bʌ warrara zocai b̶ʌa.–
24 Maʌ̃ne dji papaba Elíaa jarasia:
–Id̶ibʌrʌ mʌ̃a cawasia bʌra wãrãda Ãcõrẽneba bed̶eabarida idjab̶a bʌa jara b̶ʌra wãrãda Ãcõrẽneba ze b̶ʌda.–

*17:4 Ĩbana. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa “cuervos” baribʌrʌ maʌ̃ra dopeẽ́a.

17:15 Dji warra. Maʌ̃ bed̶eaba idjab̶a jara b̶ʌa “pẽdra wẽrã ẽberãrã.”

17:18 Ãcõrẽneba bed̶eabari. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽ ẽberã.”