1 Reye 16:29-34
16
Israel druad̶ebema boro Acabo
29 Asa 38 poa Juda druad̶ebema boroda b̶ed̶acarea Omri warra Acaboda Israel druad̶ebema boroda b̶esia. Maʌ̃ Acaboba israelerãra 22 poa pe erob̶asia. Idjira Samaria purud̶e b̶abadjia. 30 Jũma idji naẽna b̶ead̶a bororã cãyãbara idjia Ãcõrẽ quĩrãpita wetara cadjiruada osia. 31 Idjimaarã Nabat warra Jeroboaʌ̃ba cadjirua od̶a quĩrãca o b̶aira bia b̶asia. Maʌ̃ awara Sidoʌ̃nebema boro Et-baal cau Jezabelda edaped̶a Sidoʌ̃nebema jʌwaba od̶a ãcõrẽ Baalda ẽpẽsia. 32 Samaria purud̶e Baal deda oped̶a animarã babue diabadada Baal itea osia. 33 Maʌ̃ awara Acaboba ãcõrẽwẽrã Aseráda ab̶a osia. Mãwã jũma idji naẽna b̶ead̶a bororã cãyãbara idjia israelerã Ãcõrẽra wetara quĩrũbisia.
34 Acabo ewarid̶e ẽberã Betel purud̶ebema Hiel abadada b̶asia. Maʌ̃ Hielba Jerico purura wayacusa osia. Baribʌrʌ dji mõgara jũrã ca b̶ad̶a obʌrʌd̶e idji warra iwina Abiraʌ̃da beusia. Dji ed̶a wãbada pãrãbʌrʌd̶e idji warra tẽãbema Seguda beusia. Ãcõrẽba Nuʌ̃ warra Josued̶eba jarad̶a quĩrãca mãwãsia.* Josue 6:26.

*16:34 Josue 6:26.