14
Ãcõrẽba Jeroboaʌ̃ ãyã b̶ʌi Ahíaba jarad̶a
Maʌ̃ ewarid̶e Jeroboaʌ̃ warra Abíada bio cacua biẽ́ b̶esia. Maʌ̃ carea Jeroboaʌ̃ba idji quimaa nãwã jarasia:
–Quĩrã awara djiodua ni ab̶aʌba bʌra mʌ̃ quimada cawarãnamãrẽã. Maʌ̃be Silo purud̶aa wãdua. Ãcõrẽneba bed̶eabari Ahíada mama b̶ʌa. Idjiabʌrʌ mʌ̃ra naʌ̃ druad̶ebema boroda b̶ayad̶a asia.* 1 Reye 11:29-31. Idji itea paʌ̃da die, paʌ̃ poquea b̶ʌda, idjab̶a urrajõda zoco zaque ab̶a ededua. Idjía iwid̶id̶e wãdua dadji warrara sãwãi cawaya.–
Ara maʌ̃da Jeroboaʌ̃ba jarad̶a quĩrãca idji quimaba osia. Quĩrã awara djioped̶a Silo purud̶aa wãsia. Maʌ̃ne Ahía ded̶e jũẽsia.
Ahíaba bia unuca basía. Drõãda b̶ʌ bẽrã dau towa b̶asia. Baribʌrʌ naẽna Ãcõrẽba idjía nãwã jarasia:
–Jeroboaʌ̃ quimada bʌmaa zebʌrʌa idji warra bio cacua biẽ́ b̶ʌd̶ebemada iwid̶i carea. Quĩrã awara djio b̶ʌda jũẽya idjira cawarãmãrẽã. Idjía jaradua mʌ̃a jarabʌrʌ quĩrãca.–
Ahíaba Jeroboaʌ̃ quima idji ded̶e jũẽbʌrʌda ũrĩsid̶e nãwã jarasia:
–Jeroboaʌ̃ quima, ed̶a zedua. ¿Cãrẽ cãrẽã jãwã quĩrã awara djio b̶ʌ? ¿Mʌ̃a bʌra cawarãmãrẽã jãwã b̶ʌca? Ãcõrẽba mʌ̃́a jarabi b̶ʌ carea bʌra sopuaya. Bʌ quima Jeroboaʌ̃a nãwã jarad̶e wãdua: “Israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃ puru Israeld̶e mʌ̃a bʌdrʌ edaped̶a ãdjirã boroda b̶ʌsia. Mʌ̃a israelerã David̶eba yõbʌda boro jʌwaed̶abemada jãrĩped̶a bʌ jʌwaed̶a b̶ʌsia. Baribʌrʌ bʌa oẽ́ b̶ʌa mʌ̃ nezoca Daviba o b̶ad̶a quĩrãca. Jũma mʌ̃a jarad̶ara idjia ĩjã obadjia. Sod̶eba mʌ̃ra ẽpẽbadjia. Jũma idjia o b̶ad̶ara mʌ̃ quĩrãpita jipa b̶asia. Baribʌrʌ jũma dji bororã bʌ naẽna b̶ead̶a cãyãbara bʌa cadjiruada wetara o b̶ʌa. Mʌ̃da igaraped̶a bʌ itea jʌwaba od̶a ãcõrẽ orod̶eda obicuasia. Maʌ̃ba mʌ̃ra bio quĩrũbisia.
10 Maʌ̃ carea mʌ̃a Jeroboaʌ̃ ẽberãrãra biẽ́ b̶ʌya. Idji ẽberãrãnebema dji umaquĩrãda mʌ̃a jũma quinibiya: nezoca b̶eada, nezocaẽ́ b̶ea sid̶a. Mʌ̃a idji ẽberãrãra ab̶ed̶a jũma jõbiya ãcaca ãyã b̶atabuebʌrʌ quĩrãca. 11 Idji ẽberãrã purud̶e beubʌdara usaba jũma cod̶ia. Idjab̶a puru jĩga beubʌdara ãgosoba jũma cod̶ia. Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌ bẽrã wãrãda mãwãya.
12 Jãʌ̃be diguid̶aa wãdua. Bʌ purud̶e jũẽbʌrʌd̶e bʌ warrara beuya. 13 Jũma israelerãba idji carea aujĩã panʌne tʌb̶arid̶ia. Jũma Jeroboaʌ̃ ẽberãrãnebemada ab̶abe idjidrʌ tʌb̶arid̶ia mʌ̃a ab̶abe idjidrʌ bia unu b̶ʌ bẽrã. 14 Mʌ̃a dewarada b̶ʌya Israeld̶ebema boroda b̶amãrẽã. Maʌ̃ba jũma Jeroboaʌ̃ ẽberãrãra quenaya. Maʌ̃ra dãrãẽ́ne mãwãya. Maʌ̃ra dãrãẽ́ne mãwãya. Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a.
15 Mãwãnacarea mʌ̃a israelerãra cawa oya. Doba cha urebari quĩrãca ãdjirãra necai b̶ead̶aẽ́a. Chirua ẽũta edaped̶a ãyã b̶atabuebʌrʌ quĩrãca mʌ̃a israelerãra naʌ̃ drua bia quiru ãdji drõã naẽnabemarãa diad̶ad̶ebemada Euprate do wagaa tʌmʌ edeya. Mama ãdjirãra djãrã druaza b̶ead̶ia. Mãwã cawa oya ãdjirãba ãcõrẽwẽrã Aseráda ãdji jʌwaba oped̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ba mʌ̃ra bio quĩrũbisid̶aa. 16 Mʌ̃a ãdjirãra waa carebaẽ́a ãdji boro Jeroboaʌ̃ba cadjirua od̶a carea idjab̶a purua cadjirua obid̶a carea.”–
17 Maʌ̃be Jeroboaʌ̃ quimara Tirsa purud̶aa jẽda wãsia. Diguid̶a jũẽbʌrʌd̶e idji warrara jaid̶asia. 18 Jũma israelerãba idji carea aujĩã duanʌne tʌb̶arisid̶aa Ãcõrẽba idji nezoca Ahíad̶eba jarad̶a quĩrãca. Ahíara Ãcõrẽneba bed̶eabari basía.
19 Jũma Israeld̶ebema boro Jeroboaʌ̃ba od̶a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́ b̶ʌra, idji djõne wã b̶ad̶ad̶ebemada, idjab̶a sãwã israelerãra pe erob̶ad̶ad̶ebema sid̶a dewara cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa. Maʌ̃ carta trʌ̃ra “Israeld̶ebema bororãba oped̶ad̶a” abadaa. 20 Jeroboaʌ̃ba 22 poa israelerãra pe erob̶asia. Maʌ̃be jaid̶asia. Idji cacuabari idji warra Nadáda Israeld̶ebema boroda b̶esia.
Juda druad̶ebema boro Roboaʌ̃ba od̶a
21 Salomoʌ̃ warra Roboaʌ̃ 41 poa b̶ʌd̶e Juda druad̶ebema boroda b̶esia. Idjia 17 poa Juda druad̶ebemarãra pe erob̶asia. Jerusaleʌ̃ne b̶abadjia. (Jũma israelerã puru tãẽna Ãcõrẽba Jerusaleʌ̃da edasia idji de dromada ãdjirã tãẽna b̶amãrẽã.) Roboaʌ̃ papa Naamá abadada amonita wẽrã basía.
22 Roboaʌ̃ dji boro basid̶e Juda druad̶ebemarãba Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o panesid̶aa. Mãwã ãdji drõã naẽnabemarãba oped̶ad̶a cãyãbara ãdjirãba Ãcõrẽra wetara quĩrũbisid̶aa. 23 Eya boroza, jũma bacuru waib̶ʌa nũmea edre bid̶a ãdjirãba jʌwaba od̶a ãcõrẽda b̶ʌcuasid̶aa bia bed̶ead̶i carea. Mõgara waib̶ʌada ʌ̃ta nũmʌcuasid̶aa idjab̶a ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ Aseráda ʌ̃ta nũmʌcuasid̶aa. 24 Maʌ̃ awara Juda druad̶e jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eama umaquĩrãrãda baridua ume cãĩbadjid̶aa. Ab̶ed̶a jũma cadjirua Ãcõrẽba quĩrĩãcada Juda druad̶ebemarãba o panesid̶aa dewara puru b̶eaba naẽna oped̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ puru b̶eara Ãcõrẽba israelerã quĩrãpita jũma ãyã jʌrecuasia.
25 Poa juesuma Roboaʌ̃ Juda druad̶ebema boroda b̶ed̶acarea Egiptod̶ebema boro Sisáda Jerusaleʌ̃naa djõne wãsia. 26 Poyaped̶a nebia Ãcõrẽ de dromane b̶eada, Roboaʌ̃ de dromane b̶ea sid̶a jũma jãrĩ edesia. Salomoʌ̃ba oro od̶a djõi careabema jũãtrʌbada sid̶a jũma jãrĩ edesia. 27 Maʌ̃ carea Juda druad̶ebema boro Roboaʌ̃ba bronced̶eda obicuasia. Maʌ̃gʌra idji wagabada bororãa diacuasia. Ãdjirãba idji de dromane ed̶a wãbadara wagabadjid̶aa. 28 Roboaʌ̃ Ãcõrẽ de dromanaa wãbʌrʌza idji wagabadarãba maʌ̃ djõi careabema jũãtrʌbadara jʌwad̶e edebadjid̶aa. Roboaʌ̃ jẽda zed̶acarea maʌ̃ jũãtrʌbadara ãdji duanabada ded̶e waga b̶ʌbadjid̶aa.
29 Jũma Roboaʌ̃ba od̶a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́ b̶ʌra, idjia Juda druad̶ebemarã pe erob̶ad̶ad̶ebema sid̶a dewara cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa. Maʌ̃ carta trʌ̃ra “Juda druad̶ebema bororãba oped̶ad̶a” abadaa. 30 Roboaʌ̃ ewarid̶e idji druad̶ebemarãra Jeroboaʌ̃ druad̶ebemarã ume ara cadrʌa djõbadjid̶aa. 31 Roboaʌ̃ jaid̶asid̶e Davi puru abadad̶e tʌb̶arisid̶aa idji drõã naẽnabemarã tʌb̶ariped̶ad̶ama. Roboaʌ̃ cacuabari idji warra Abiaʌ̃da Juda druad̶ebema boroda b̶esia. Abiaʌ̃. Ʌ̃cʌrʌ cartad̶e Abías b̶ʌ́ b̶ʌa. (Roboaʌ̃ papa Naamá abadada amonita wẽrã basía.)

*14:2 1 Reye 11:29-31.

14:14 Maʌ̃ra dãrãẽ́ne mãwãya. Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a.

14:31 Abiaʌ̃. Ʌ̃cʌrʌ cartad̶e Abías b̶ʌ́ b̶ʌa.