21
Acaboba Nabó ẽjũã jãrĩna
Dãrã bad̶acarea naʌ̃da mãwãsia. Jezreel purud̶ebema Nabó abadaba uva ẽjũãda Israeld̶ebema boro Acabo de droma caita erob̶asia.* Israeld̶ebema boro Acabo. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Samariad̶ebema boro Acabo.” Mãwã jara b̶ʌa Acabora Samaria purud̶e biara b̶abadji bẽrã. Maʌ̃ carea Acaboba Nabóa nãwã jarasia:
–Bʌ uva ẽjũãda mʌ̃ de caita b̶ʌ bẽrã mʌ̃́a nẽdobuedua. Jãma ne u quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ ẽjũãbari mʌ̃a dewara uva ẽjũã biara b̶ʌda diaya. Ẽjũã cãyãbara paratada quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ dji ẽjũã nẽbʌa b̶ʌ quĩrãca diaya.–
Baribʌrʌ Nabóba panusia:
–Wãrãneba jaraya: mʌ̃ zeza b̶asiba mʌ̃́a diad̶a ẽjũãra nẽdobueẽ́a.–
Jezreeld̶ebema Nabóba mãwã jarad̶a bẽrã Acabora sopuaped̶a quĩrũquĩrũa diguid̶aa wãsia. Diguid̶a jũẽped̶a idji cʌd̶ad̶e quĩrã ãyã tab̶esia idjab̶a ne co quĩrĩãẽ́ basía.
Mãwã b̶ʌd̶e Acabo quima Jezabelera idjimaa zeped̶a iwid̶isia:
–¿Bʌra cãrẽ cãrẽã sopua b̶ʌ? ¿Cãrẽã ne co ama b̶ʌ?–
Acaboba panusia:
–Mʌ̃ra Jezreeld̶ebema Nabó ume bed̶easia. Mʌ̃a iwid̶isia idji uva ẽjũãra mʌ̃́a nẽdobuemãrẽã. Parata cãyãbara dewara ẽjũãda quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ mʌ̃a diayad̶a asia. Baribʌrʌ idji ẽjũãra nẽdobueẽ́ana asia.–
Maʌ̃ne Acabo quima Jezabelba jarasia:
–¿Mãwãra bʌra Israeld̶ebema boroẽ́ca? Sopua b̶arãdua. Piradrʌped̶a ne codua. Mʌ̃a Jezreeld̶ebema Nabó uva ẽjũãra bʌ́a jãrĩ diaya.–
Ara maʌ̃da Jezabelba Acabo trʌ̃neba cartada b̶ʌcuaped̶a Acabo sẽyãda b̶ʌsia. Maʌ̃ra Nabó purud̶ebema bororãmaa, dji dromarãmaa bid̶a diabuesia. Maʌ̃ cartad̶e idjia nãwã b̶ʌsia:
“Jũmarãa jarad̶adua ne cod̶aca ewarida od̶amãrẽã. Maʌ̃ ewarid̶e ãbaa dji jʌred̶aped̶a Nabóra ẽberãrã nocoare chũmebid̶adua. 10 Idjab̶a ẽberã cadjiruada umé idji caita chũmebid̶adua sewad̶eba jarad̶amãrẽã idjia Ãcõrẽda, Israeld̶ebema boro sid̶a biẽ́ jarasida. Maʌ̃be Nabóra puru jĩga eded̶aped̶a mõgaraba tab̶ari bead̶adua.”
11 Jezabelba maʌ̃ cartad̶e b̶ʌd̶a quĩrãca Jezreel purud̶ebema bororãba, dji dromarã bid̶a jũma osid̶aa. 12 Ãdjirãba jũmarãa jarasid̶aa ne cod̶aca ewarida od̶amãrẽã. Maʌ̃be Nabóra ẽberãrã nocoare chũmebisid̶aa. 13 Ẽberã cadjiruada umé zebid̶aped̶a Nabó caita chũmebisid̶aa. Maʌ̃ umébemaba jũmarã quĩrãpita sewad̶eba jarasid̶aa Nabóba Ãcõrẽda, Israeld̶ebema boro sid̶a biẽ́ jarasida. Ara maʌ̃da ẽberãrãba Nabóra puru jĩga eded̶aped̶a mõgaraba tab̶ari beasid̶aa. 14 Mãwãnacarea Jezreel purud̶ebema bororãba Jezabelea jarabisid̶aa Nabóra mõgaraba tab̶ari beasid̶ada.
15 Nabó mõgaraba tab̶ari beaped̶ad̶a ũrĩsid̶e Jezabelba idji quima Acaboa nãwã jarasia:
–Jezreel purud̶ebema Nabóra beasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã idjia uva ẽjũã nẽdobue quĩrĩãẽ́ b̶ad̶ara edadua.–
16 Acaboba Nabó beaped̶ad̶a ũrĩsid̶e ara maʌ̃da Jezreel purud̶aa Nabó uva ẽjũã edai carea wãsia. 17 Maʌ̃misa Ãcõrẽba Tisbé purud̶ebema Elíaa nãwã jarasia:
18 –Israeld̶ebema boro Acabo Samariad̶e b̶abarira acʌd̶e wãdua. Idjia Nabó b̶asi uva ẽjũãra edai carea wãsia. Ara nawena mama b̶ʌa. 19 Idjía jaradua: “Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: bʌa Nabóra beaped̶a idji ẽjũãra edasia. Maʌ̃ carea usaba Nabó oa seneped̶ad̶ama bʌ oa sid̶a senenia.”–
20 Elía Acaboma jũẽsid̶e Acaboba idjía jarasia:
–Mʌ̃ dji quĩrũ, ¿bʌa mʌ̃ra acʌd̶e ze b̶ʌca?–
Elíaba panusia:
–Mãẽ, bʌra acʌd̶e ze b̶ʌa. Bʌa Ãcõrẽ quĩrãpita jũmawãyã cadjiruada o b̶ʌa. 21 Maʌ̃ carea Ãcõrẽba bʌra bio cawa oya. Israel druad̶e jũma bʌ ẽberãrã dji umaquĩrãda quenabiya: nezoca b̶eada, nezocaẽ́ b̶ea sid̶a. Ab̶ed̶a jũma bʌd̶eba yõbʌdarãda idjia jõbiya. 22 Idjia Nabat warra Jeroboaʌ̃ ẽberãrã jõbid̶a quĩrãca idjab̶a Ahía warra Baasa ẽberãrã jõbid̶a quĩrãca bʌ ẽberãrã sid̶a jõbiya. Bʌa cadjirua o b̶ʌd̶eba idjira bio quĩrũbisia. Bʌa israelerãa bid̶a cadjiruada obisia. 23 Maʌ̃ awara bʌ quima Jezabeld̶ebemada Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: Jezreel puru caita idjira bead̶aped̶a usaba cod̶ia. Jezreel puru caita. Hebreo bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Jezreel puru mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌ caita.” 24 Jũma bʌ ẽberãrã purud̶e beubʌdara usaba cod̶ia. Bʌ ẽberãrã puru jĩga beubʌdara ãgosoba cod̶ia.
( 25 Ãcõrẽ quĩrãpita jũmawãyã cadjirua obarida Acabo quĩrãca neẽ́a, Acabo quima Jezabelba mãwã cadjiruada obid̶a bẽrã. 26 Wãrãda Acaboba jũmawãyã cadjiruada o b̶abadjia. Jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eada ẽpẽbadjia amorreorãba naẽna ẽpẽ panana quĩrãca. Maʌ̃ amorreorãra Ãcõrẽba israelerã quĩrãpitabemada ãyã jʌretasia.)
27 Acaboba maʌ̃ ũrĩsid̶e idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra sopuaba cõãtasia. Maʌ̃be sopua carea jʌ̃badara jʌ̃ped̶a cãĩbadjia. Maʌ̃ awara ne cod̶aca ewarida obadjia idjab̶a sopua b̶abadjia. 28 Maʌ̃ carea Ãcõrẽba Tisbéd̶ebema Elíaa nãwã jarasia:
29 –¿Bʌa unu b̶ʌca sãwã Acabora sopua b̶ʌda idjia cadjirua od̶a carea? Maʌ̃ bẽrã idji zocai b̶ʌmisa mʌ̃a idji ẽberãrãra jõbiẽ́a, ãtebʌrʌ idji warra Israeld̶ebema boroda b̶ed̶acarea idji ẽberãrãra jõbiya.–

*21:1 Israeld̶ebema boro Acabo. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Samariad̶ebema boro Acabo.” Mãwã jara b̶ʌa Acabora Samaria purud̶e biara b̶abadji bẽrã.

21:23 Jezreel puru caita. Hebreo bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Jezreel puru mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌ caita.”