22
Acabo beaped̶ad̶a
Siriad̶ebemarãra israelerã ume djõnaẽ́ panʌda poa ũbea babʌrʌ basía. Maʌ̃ne Juda druad̶ebema boro Josapada Israeld̶ebema boro Acabo acʌd̶e wãsia.
Mãwã b̶ʌd̶e Israeld̶ebema boro Acaboba idjiare b̶eaa nãwã jarasia:
–Bãrãba cawa panʌa Gala druad̶e Ramo purura dadjirãne basida. Baribʌrʌ Siriad̶ebemarãba jãrĩped̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa dadjirãba ni cãrẽ sid̶a od̶aẽ́ panʌa ãdji boro jʌwaed̶abemada ẽdrʌ edad̶i carea.–
Maʌ̃ bẽrã Acaboba Josapaa nãwã iwid̶isia:
–¿Bʌra mʌ̃are Gala druad̶e djõne wãica Ramo ẽdrʌ edad̶i carea?–
Josapaba panusia:
–Mʌ̃da, mʌ̃ sordaorãda, mʌ̃ cawayod̶eba djõbadarã sid̶a bʌ ume wãnia.–
29 Maʌ̃be Israeld̶ebema boro Acaboda, Juda druad̶ebema boro Josapa sid̶a Gala druad̶e Ramo purud̶aa djõne wãsid̶aa. 30 Wãbʌdad̶e Acaboba Josapaa nãwã jarasia:
–Djõbʌdad̶e mʌ̃ra quĩrã awara djio b̶aya ni ab̶aʌba cawarãnamãrẽã mʌ̃ra dji boroda. Baribʌrʌ bʌa bʌdji djiora jʌ̃ b̶adua.–
Ara maʌ̃da Israeld̶ebema boro Acabora quĩrã awara djioped̶a djõne wãsia. 31 Siriad̶ebema boroba carretad̶eba djõbada bororãda 32 erob̶asia. Djõbʌdad̶e ãdjirãa jarasia baridua ume djõrãnamãrẽã, ãtebʌrʌ ab̶abe Israeld̶ebema boro Acabo ume djõnamãrẽã. 32 Carretad̶eba djõbada bororãba Josapa unusid̶ad̶e idji djio carea crĩchasid̶aa idjira Israeld̶ebema boro Acaboda. Maʌ̃ carea idjimaa djõne wãsid̶aa. Baribʌrʌ Josapara b̶iasia idji sordaorãba carebad̶amãrẽã. 33 Mãwã b̶iabʌrʌd̶e Siriad̶ebema carretad̶eba djõbada bororãba cawasid̶aa idjira Israeld̶ebema boro Acaboẽ́da. Maʌ̃ bẽrã idu b̶ʌsid̶aa. 34 Maʌ̃ne Siriad̶ebema sordaoba chada baridua drʌsia. Maʌ̃ chaba Acaboda sud̶e wãsia idji jãare jʌ̃ b̶ʌ jũãtrʌbari ewara b̶ʌmaa. Ara maʌ̃da Israeld̶ebema boro Acaboba idji carreta edebʌrʌ́a nãwã jarasia:
–Jẽda ededua. Naʌ̃ djõ panʌnebemada mʌ̃ra ãyã ededua. Chaba mʌ̃ra drʌ ataubisid̶aa.–
35 Maʌ̃ ewarid̶e israelerãra Siriad̶ebemarã ume dãrã djõsid̶aa. Djõ panʌne Israeld̶ebema boro Acaboba idji carretad̶e ʌ̃ta acʌ nũmasia. Acabora dji cãbãyã oa ze nũmʌ bẽrã idji carreta jãra oaba purega nũmesia. Quewara Acabora beusia. 36 Ʌ̃mãdau b̶aebʌrʌd̶e israelerãba nãwã b̶iasid̶aa:
–¡Waa djõnaẽ́a! ¡Dadji druaza, puruza bid̶a wãnia!–
37 Mãwã Israeld̶ebema boro Acabora beusia. Idjira Samariad̶aa eded̶aped̶a tʌb̶arisid̶aa. 38 Maʌ̃be Samaria caita baido ũmʌmaa idji carretara sʌgʌd̶e edesid̶aa. Mama wẽrãrã aud̶uada cuibadjid̶aa. Maʌ̃ne usaba Acabo oara sene duanesid̶aa Ãcõrẽba Elíad̶eba jarad̶a quĩrãca.* 1 Reye 21:19.
39 Jũma Acaboba od̶a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́ b̶ʌra, idjia israelerã pe erob̶ad̶ad̶ebemada, idji de droma elepante quid̶aba bio djio b̶ʌd̶ada, puru b̶ea idjia od̶a sid̶a dewara cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa. Maʌ̃ carta trʌ̃ra “Israeld̶ebema bororãba oped̶ad̶a” abadaa. 40 Acabo beud̶acarea idji warra Ocozíada idji cacuabari Israeld̶ebema boroda b̶esia.

*22:38 1 Reye 21:19.