2 REYE
UMÉBEMA CARTA REYE
2
Ãcõrẽba Elía bajãnaa eded̶a
Ãcõrẽba Elía nãũrã jũrẽb̶aribʌrʌba bajãnaa edei carea b̶asid̶e Elíara, Eliseo sid̶a Gilgald̶eba wãbʌda basía. Maʌ̃ne Elíaba Eliseoa nãwã jarasia:
–Nama b̶edua. Ãcõrẽba mʌ̃ra Betel purud̶aa wãbi b̶ʌa.–
Baribʌrʌ Eliseoba panusia:
–Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita, bʌ quĩrãpita bid̶a wãrãneba jaraya: bʌdub̶a wãbiẽ́a.–
Ara maʌ̃da Betel purud̶aa wãsid̶aa. Jũẽbʌdad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarã Beteld̶ebemada Eliseomaa zed̶aped̶a nãwã iwid̶isid̶aa:
–¿Bʌa cawa b̶ʌca id̶i Ãcõrẽba bʌ boro Elíara edeida?–
Eliseoba panusia:
–Mãẽ, cawa b̶ʌa. Chupea pananadua.–
Maʌ̃be Elíaba Eliseoa jarasia:
–Eliseo, nama b̶edua. Ãcõrẽba mʌ̃ra Jerico purud̶aa wãbi b̶ʌa.–
Eliseoba panusia:
–Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita, bʌ quĩrãpita bid̶a wãrãneba jaraya: bʌdub̶a wãbiẽ́a.–
Ara maʌ̃da Jerico purud̶aa wãsid̶aa. Jũẽbʌdad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarã Jericod̶ebemada Eliseomaa zed̶aped̶a iwid̶isid̶aa:
–¿Bʌa cawa b̶ʌca id̶i Ãcõrẽba bʌ boro Elíara edeida?–
Eliseoba panusia:
–Mãẽ, cawa b̶ʌa. Chupea pananadua.–
Maʌ̃be Elíaba Eliseoa jarasia:
–Nama b̶edua. Ãcõrẽba mʌ̃ra Jordaʌ̃ dod̶aa wãbi b̶ʌa.–
Eliseoba panusia:
–Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita, bʌ quĩrãpita bid̶a wãrãneba jaraya: bʌdub̶a wãbiẽ́a.–
Ara maʌ̃da wãsid̶aa. Ãdji caid̶u Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda cincuenta wãsid̶aa. Tʌmʌba ãdjirãba acʌ duanasid̶aa Elíada, Eliseo sid̶a Jordaʌ̃ do icawa nũpanʌda. Mãwã panʌne Elíaba cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra ẽrãped̶a b̶ed̶atʌ edasia. Maʌ̃ba dod̶e tawesia. Tawebʌrʌd̶e oda ewa dogosia. Elíara, Eliseo sid̶a maʌ̃ od̶e Jordaʌ̃ do chãsid̶aa. Chãnaped̶a Elíaba Eliseoa jarasia:
–Ãcõrẽba mʌ̃ edei naẽna ¿bʌa cãrẽda quĩrĩã b̶ʌ mʌ̃a bʌ itea oida?–
Eliseoba panusia:
–Mʌ̃ quĩrã djuburia bʌa erob̶ʌ jaured̶eba poya obarira dewararã cãyãbara mʌ̃́a aud̶uara diadua.–* Dewararã cãyãbara mʌ̃́a aud̶uara diadua. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “doble porción.” Maʌ̃ba jara b̶ʌa idjira Elía cacuabari Ãcõrẽneba bed̶eabari dji droma b̶aida.
10 Elíaba jarasia:
–Bʌa iwid̶i b̶ʌra zarea b̶ʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba mʌ̃ edebʌrʌda unuibʌrʌ, bʌa iwid̶id̶ara edaya. Unuẽ́bʌrʌ edaẽ́a.–
11 Ãdji nẽbʌrʌ nĩnane cawaẽ́ne tʌbʌ uruada cawayo carreta bara b̶ʌ quĩrãca b̶ʌda zesia. Maʌ̃ra ãdji ẽsi dogosia jĩga wãnamãrẽã. Maʌ̃be nãũrã jũrẽb̶aribʌrʌba Elíara bajãnaa edesia. 12 Mãwã unubʌrʌd̶e Eliseoba Elíaa b̶ia jarasia:
–¡Zeza, zeza! Carretad̶eba djõbadarã idjab̶a cawayod̶eba djõbadarã quĩrãca bʌa israelerãra bio careba b̶asia.– Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ zeza, mʌ̃ zeza, Israeld̶ebema carretad̶eba djõbadarãa idjab̶a cawayod̶eba djõbadarãa.”
Maʌ̃ne Eliseoba cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra sopuaba ẽsidra cõãtasia. Elíara waa unuẽ́ basía.
13 Elía ʌ̃taa wãsid̶e idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ara egode ẽrã b̶aesia. Maʌ̃gʌra Eliseoba edaped̶a jẽda Jordaʌ̃ dod̶aa wãped̶a do icawa nũmesia. 14 Maʌ̃ne Elíaba cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶aba dod̶e tawesia. Tawebʌrʌd̶e nãwã jĩgua jarasia:
–¿Elía Ãcõrẽra sãma b̶ʌ?–
Ara maʌ̃ne oda ewa dogosia. Maʌ̃ od̶e Eliseora chãsia. 15 Idji chãbʌrʌda Ãcõrẽneba bed̶eabadarã Jericod̶ebemaba acʌ duanasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã jarasid̶aa:
–Elíaba erob̶ad̶a jaureda Eliseoba edasia.–
Ara maʌ̃da ãdjirãra Eliseomaa wãnaped̶a idji quĩrãpita chĩrãborod̶e b̶arru copanesid̶aa. 16 Maʌ̃be jarasid̶aa:
–Dairãra bʌ nezocarãa. Dairã tãẽna cacua ʌb̶ʌa b̶eada cincuenta panʌa. Ãdjirãa bʌ boro Elíara jʌrʌd̶e wãbidua. Ãĩbẽrã Ãcõrẽ Jaureba idjira ʌ̃taa edeped̶a eyad̶e wa jewed̶ad̶e b̶ʌsisicada.–
Baribʌrʌ Eliseoba panusia:
–Mãwãẽ́a. Ãdjirãra diabuerãnadua.–
17 Mãwã jarad̶amĩna ãdjirãba ʌ̃cʌrʌ diabued̶i carea mĩã sẽ panesid̶aa. Maʌ̃ carea Eliseora peraped̶a ãdjirãa jarasia ʌ̃cʌrʌ diabued̶amãrẽã. Ara maʌ̃da ãdjirãba cincuenta diabuesid̶aa. Maʌ̃ ẽberãrãba Elíara ewari ũbea jʌrʌsid̶aa. Mãwãmĩna ununaẽ́ basía. 18 Maʌ̃be Jericod̶aa Eliseo b̶ʌmaa jẽda zesid̶aa. Eliseoba ãdjirãa jarasia:
–¿Mʌ̃a jarasiẽ́ca bãdji quĩrĩãbe jʌrʌd̶e wãnida?–
Eliseoba baido biẽ́ b̶ad̶a bia b̶ʌd̶a
19 Jericod̶ebemarãba Eliseoa nãwã jarasid̶aa:
–Dairã boro, bʌa cawa b̶ʌa naʌ̃ purura bio bia b̶ʌda. Baribʌrʌ baidoda biẽ́ b̶ʌ bẽrã dai ẽjũã sid̶a biẽ́ b̶ʌa.–
20 Maʌ̃ carea Eliseoba jarasia:
–Eped̶eco djiwid̶id̶e tãda mʌ̃maa enenadua.–
Ara maʌ̃da edesid̶aa. 21 Maʌ̃gʌra idjia baido ʌ̃taa bogadrʌ b̶ʌmaa edeped̶a maʌ̃ baidod̶e ed̶a peatasia. Maʌ̃ne jarasia:
–Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃a naʌ̃ baidora bia b̶ʌbʌrʌ bẽrã naʌ̃ baidoba ni ab̶aʌda waa beud̶aẽ́a. Bãrã ẽjũã sid̶a bia zau b̶aya.–
22 Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa maʌ̃ baidora bia b̶esia Eliseoba jarad̶a quĩrãca.
Eliseo ipid̶a jaraped̶ad̶a
23 Jericod̶eba Eliseora Betel purud̶aa wãsia. Od̶e nĩne ʌ̃cʌrʌ cũdrarãda Betel purud̶eba idjimaa wãnaped̶a nãwã ipid̶a jara duanesid̶aa:
–Boro uru, ãyã wãdua. Boro uru, ãyã wãdua.–
24 Maʌ̃ carea Eliseoba ãdjirãmaa acʌped̶a Ãcõrẽ trʌ̃neba biẽ́ jara b̶ʌsia. Ara maʌ̃da wi umé panʌba cũdrarãra orrad̶aped̶a 42 beasid̶aa. 25 Maʌ̃be Eliseora Carmelo eyad̶aa wãped̶a jẽda Samaria purud̶aa wãsia.

*2:9 Dewararã cãyãbara mʌ̃́a aud̶uara diadua. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “doble porción.” Maʌ̃ba jara b̶ʌa idjira Elía cacuabari Ãcõrẽneba bed̶eabari dji droma b̶aida.

2:12 Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ zeza, mʌ̃ zeza, Israeld̶ebema carretad̶eba djõbadarãa idjab̶a cawayod̶eba djõbadarãa.”