1 PEDRO
NABEMA CARTA PEDROBA B̸ɅD̸A
Pedroba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Jesuba idji trʌ̃sid̶e b̶eda beabari basía (Marco 1:16-18). Baribʌrʌ Jesuba diabued̶ad̶ebemada Pedrora dji dromaara b̶asia. Idjiabʌrʌ Jerusaleʌ̃ne Ãcõrẽ de dromane judiorãa Jesucritod̶ebemada ebud̶a jaradiasia (Hecho 2:14-41) idjab̶a judiorãẽ́maa bid̶a Jesud̶ebemada jarad̶e wãsia (Hecho 10:1-48). Poa 67are romanorãba idjira quĩrã ed̶aa crud̶e cachi beasid̶aa.
Poa 64d̶e Roma puruda bá wãsia. Zocãrãmaarã dji boro Neroʌ̃ abadaba bábisia de djiwid̶ida ocuai carea. Baribʌrʌ nẽbʌrad̶e b̶a amaaba Neroʌ̃ba jarasia Crito ĩjã b̶eadrʌ bed̶ead̶e panʌda. Maʌ̃ bẽrã romanorãba drua b̶eaza djabarãra biẽ́ od̶i carea ẽpẽ panesid̶aa. Maʌ̃ carea Pedroba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Romaneba djabarã drua b̶eaza diabuesia bia mĩga panʌmĩna Critoda ĩjã pananamãrẽã (2:18-25; 3:8-18; 4:12-19; 5:8-11).
Dji crĩcha dromada 2:21ne nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Critora bãrã carea bia mĩgad̶a bẽrã Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia bia mĩgad̶amãrẽã. Crito bia mĩgasid̶e unubisia bãrã mĩgabʌdad̶e sãwã nĩbad̶ida panʌda.”
Naʌ̃ cartad̶e Pedroba b̶ʌsia Ãcõrẽba Jesucritod̶eba dadjirãra edasida idji puruda b̶amãrẽã (1:1-11; 2:1-10). Maʌ̃ bẽrã dadjirãra ne jũmane jipa nĩbad̶ida panʌa (1:1neba ab̶a 3:7d̶aa, 4:1-11; 5:1-11). Dadji druad̶ebema leyda, dji bororã sid̶a ĩjãnida panʌa (2:13-17). Baribʌrʌ ne jũma cãyãbara Jesucritoda ĩjãnida panʌa (3:13-16).
1
Pedroba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pedroa, Jesucritoba diabued̶aa. Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa Ãcõrẽba edad̶arã Ponto druad̶e, Galacia druad̶e, Capadocia druad̶e, Asia druad̶e, Bitinia druad̶e bid̶a ãĩbemarã quĩrãca panabada itea. Dadjirã Zeza Ãcõrẽba bãrãra edasia idjia naẽnaed̶a crĩcha b̶ad̶a quĩrãca. Ãcõrẽ Jaureba bãrãra idji itea b̶ʌsia Jesucritoda ĩjãnamãrẽã idjab̶a idji oad̶eba Ãcõrẽ quĩrãpita cadjirua neẽ́ b̶ead̶amãrẽã. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida, necai b̶ai sid̶a bãrãa dia b̶aida.
Pedroba Ãcõrẽa bia bed̶ead̶a
Dadjirã Boro Jesucrito Zeza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ida panʌa. Idjia dadjirãra bio quĩrã djuburiad̶a bẽrã Jesucrito beu b̶ad̶a ʌ̃rẽbad̶ad̶eba zocai b̶ai djiwid̶ida diasia. Maʌ̃ bẽrã idji ume bajãne pananida jʌ̃ã panʌa. Ãcõrẽba zocai b̶ai djiwid̶ida diad̶a bẽrã idjia dadjirã itea bajãne waga erob̶ʌra jũma edad̶ia. Maʌ̃gʌra ãrĩcaa, jõcaa, idjab̶a cadjirua neẽ́ b̶ʌa. Jesucritoda ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba bãrãra waga erob̶aya ab̶a jĩrũarebema ewarid̶e ẽdrʌ edabʌrʌd̶aa.
Maʌ̃ carea ara nawena ne quĩrãtanoaneba bãrãra bia mĩga panʌmĩna bio b̶ʌsrid̶a panʌa. Mãwã bia mĩgad̶ida panʌa maʌ̃ droa panʌneba unubid̶i carea Jesucritora wãrãda ĩjã panʌda. Bãrãba ĩjã panʌra oro quĩrãca b̶ʌa. Orora jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba dorrab̶aribibadaa idji awa b̶emãrẽã. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã bia mĩga panʌ droa panʌneba unubi panʌa Jesucritora wãrãda ĩjã panʌda. Maʌ̃gʌra oro cãyãbara biara b̶ʌa orora ãrĩbari bẽrã. Bãrãba Jesucritora wãrãda ĩjã panʌda unubi panʌ bẽrã, idji unubʌdad̶e Ãcõrẽba bãrãra bia unuya, bia jaraya idjab̶a dji dromarãda b̶ʌya.
Bãrãba ununacamĩna Jesucritora quĩrĩã panʌa. Nawena ununaẽ́ panʌmĩna idjida ĩjã panʌa. Idji carea bio b̶ʌsrid̶a panʌa. Jãcua b̶ʌsrid̶a panʌ bẽrã maʌ̃ b̶ʌsrid̶ara sãwãbʌrʌ b̶ʌda poya cawa jarad̶aẽ́a. Mãwã b̶ʌsrid̶a panʌa Jesucrito ĩjã panʌneba Ãcõrẽba ẽdrʌ edai bẽrã.
10 Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba naẽnaed̶a jarabadjid̶aa Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrã ẽdrʌ edaida. Maʌ̃gʌd̶ebema cawad̶i carea ãdjirãba quĩrãcuita crĩchabadjid̶aa idjab̶a iwid̶ibadjid̶aa. 11 Crito Jaure ãdji sod̶e b̶ʌba bed̶eabibadjia Crito bia mĩgaped̶a Ãcõrẽba bia b̶ʌid̶ebemada. Bed̶eaped̶ad̶acarea cawa quĩrĩã panasid̶aa caid̶ebemada Crito Jaureba ãdjirãa bed̶eabisida idjab̶a sãʌ̃be jũma maʌ̃gʌra mãwãida. 12 Baribʌrʌ Ãcõrẽba cawabisia ãdjia bed̶eaped̶ad̶ara ãdji ewarid̶e mãwãẽ́da, ãtebʌrʌ nocoarebema ewarid̶e mãwãida jũma dadjirã carebai carea. Ãdjia bed̶eaped̶ad̶ara id̶ira bed̶ea bia Critod̶ebema jaradia panʌba dadjirãa ebud̶a cawabi panʌa Ãcõrẽ Jaure bajãneba diabued̶ad̶eba. Maʌ̃gʌra bajãnebema nezocarã bid̶a cawa quĩrĩã panʌa.
Ãcõrẽ itea bia b̶ead̶adua
13 Maʌ̃ bẽrã bia od̶i carea crĩcha cawaad̶eba b̶ead̶adua. Quĩrãipa b̶ead̶adua. Sẽnaẽ́ jʌ̃ã pananadua Jesucrito unubʌda ewarid̶e Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra bia edamãrẽã. 14 Warra cʌwʌrʌ ĩjã b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶adua. Naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra waa orãnadua Ãcõrẽ adua b̶easid̶e obadaped̶ad̶a quĩrãca. 15 Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia. Idjira ne jũmane jipa b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã bãdjia obʌdaza jipa b̶ead̶adua. 16 Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Jipa b̶ead̶adua mʌ̃ra jipa b̶ʌ bẽrã.”* Levitico 11:45; 19:2.
17 Bãrãba Ãcõrẽa bed̶eabʌdad̶e bãrã Zeza abadaa. Dadjia oped̶ad̶a quĩrãca idjia jũmarãda cawa oya. Maʌ̃ bẽrã wad̶i naʌ̃ ẽjũãne ãĩbemarã quĩrãca panʌmisa ewariza idji waya panʌneba jipa nĩbad̶adua. 18-19 Bãrãra naẽna siriẽ́ b̶ea crĩchad̶eba nĩbabadjid̶aa bãrã drõã naẽnabemarãba mãwã jaradiabadjid̶a bẽrã. Baribʌrʌ cawa panʌa Ãcõrẽba bãrãra maʌ̃nebemada ẽdrʌ edasida. Idjia bãrãra nẽdoẽ́ basía oro ãrĩda b̶ʌba wa parata ãrĩda b̶ʌba, ãtebʌrʌ Crito oaba nẽbʌa nẽdosia. Critora dji biara b̶ʌ oveja zaque Ãcõrẽa babue diad̶a quĩrãca b̶asia. 20 Naʌ̃ ẽjũã oi naẽna Ãcõrẽba Critora edaped̶a naʌ̃ jĩrũarebema ewarid̶e diabuesia bãrãra bia b̶ead̶amãrẽã. 21 Critod̶eba bãrãba Ãcõrẽra ĩjã panʌa. Ãcõrẽba idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabiped̶a dji dromada b̶ʌsia. Maʌ̃ bẽrã bãrãba Ãcõrẽra wãrãda ĩjã panʌa idjab̶a jʌ̃ã panʌa Ãcõrẽba jarad̶ara jũma omãrẽã.
22 Wãrã bed̶eada ĩjã o panʌ bẽrã bãrãra cadjirua neẽ́ panesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã djabarãra wãrãda quĩrĩã panʌa. Sod̶eba wãrãda bio dji quĩrĩã b̶ead̶adua. 23 Naʌ̃ djara beuida b̶ʌd̶eba bãrãra djiwid̶ida tod̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ beucad̶eba djiwid̶ida tosid̶aa. Ãcõrẽ bed̶ea jõcaba zocai b̶aida diabaria. Maʌ̃ bed̶ead̶eba bãrãra djiwid̶ida tosid̶aa. 24 Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa:
Jũmarãda chirua quĩrãca b̶eaa. Ãdji quĩrãwãrẽãra nepõnõ quĩrãca b̶ʌa.
Chiruara purrubaped̶a dji põnõra jurrubaria. 25 Baribʌrʌ dadjirã Boro bed̶eara jõcaa. Isaía 40:6-8.
Maʌ̃ bed̶ea jõcara bed̶ea bia Critod̶ebemaa. Maʌ̃gʌra djabarãba bãrãa jarasid̶aa.

*1:16 Levitico 11:45; 19:2.

1:25 Isaía 40:6-8.