5
Dadjirã Boroba cawa oi ewari
Djabarã, mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́a sãʌ̃be dadjirã Borora zeida. Bãrãba bio cawa panʌa dadjirã Boroba cawa oi ewarira cawaẽ́ne zeida diamasi ne drʌabari zebari quĩrãca. Ẽberãrãba nãwã jara panania: “Jũma necai nũmʌa, dauperad̶ira neẽ́a.” Mãwã panʌne cawaẽ́ne ãdjirã jũma ãrĩ ewarira zeya wẽrã b̶iogoa b̶ʌ cawaẽ́ne puabari quĩrãca. Maʌ̃ne ãdjirãra ni ab̶aʌda ẽdrʌd̶aẽ́a.
Baribʌrʌ djabarã, bãrãra pãĩmane b̶eaẽ́a. Maʌ̃ bẽrã dadjirã Boroba cawa od̶e zebʌrʌ ewarid̶e bãrãra dauperad̶aẽ́a ne drʌabari zebʌrʌd̶e dauperabada quĩrãca. Jũma bãrãra ʌ̃naanebemaa, ãsabemaa. Dadjirãra diamasibemaẽ́a, pãĩmanebemaẽ́a. Maʌ̃ bẽrã dadjirãra cãĩ b̶ead̶aẽ́a dewararã cãĩ b̶ea quĩrãca, ãtebʌrʌ dau ʌb̶ʌa b̶ead̶ia, quĩrãcuita jipa b̶ead̶ia. Cãĩ b̶eara diamasi cãĩ b̶eaa, beu nĩmira diamasi beu nĩa. Baribʌrʌ dadjirãra ãsabema bẽrã quĩrãcuita jipa b̶ead̶ida panʌa. Critora ĩjã pananida panʌa, dji quĩrĩã b̶ead̶ida panʌa, idjab̶a Ãcõrẽba cawa oid̶ebema ẽdrʌd̶ira jʌ̃ã pananida panʌa. Mãwã ara dadjida cadjiruad̶ebemada jũãtrʌ b̶ead̶ia sordaoba idji jãare ne zareaba jũãtrʌbari quĩrãca, idji boro sid̶a ne zareaba jũãtrʌbari quĩrãca. Ãcõrẽba dadjirãra trʌ̃ẽ́ basía cawa oi carea, ãtebʌrʌ trʌ̃sia dadjirã Boro Jesucritod̶eba ẽdrʌd̶amãrẽã. 10 Idjira dadjirã carea beusia. Maʌ̃ bẽrã dadjirãda zocai b̶ead̶ibʌrʌ wa beud̶ibʌrʌ, idji zebʌrʌd̶e idji ume ãbaa zocai panania. 11 Maʌ̃ carea dji sobiabid̶adua. Idjab̶a dji carebad̶adua biara ĩjãni carea bãrãba o panʌ quĩrãca.
Pauloba djabarãa jĩrũare jaradiad̶a
12 Maʌ̃ awara djabarã, daiba bed̶ea djuburiad̶ia djabarã bãrã tãẽna Ãcõrẽ traju o panʌda bio wayad̶amãrẽã. Ãdjirãra dadjirã Boro Jesucritod̶eba bãrã bororãa. Bãrãra sãwã nĩbad̶ida panʌda jaradiabadaa. 13 Ãdjid̶ebemada bia crĩchad̶adua. Ãdjia o panʌ carea bio quĩrĩãnadua. Jũmarã ume bia duananadua.
14 Djabarã, daiba jarad̶ia bãrã tãẽna djuburia b̶eara quẽãnamãrẽã. Sod̶e b̶ʌsrid̶aẽ́ b̶eara sobiabid̶adua. Sod̶e ʌb̶ʌaẽ́ b̶eara carebad̶adua. Jũmarã ume droad̶adua. 15 ¡Ũrĩnadua! Ab̶aʌba bãrãda biẽ́ osira idjida ab̶arica biẽ́ orãnadua. Ãtebʌrʌ ewariza bãdjiza biadrʌ od̶adua. Jũmarã ume bia od̶adua.
16 Ne jũmane b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. 17 Ʌ̃nãũnaẽ́ Ãcõrẽa iwid̶i pananadua. 18 Ne jũma carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶adua. Maʌ̃drʌ Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌa, bãrãra Jesucrito ĩjã b̶ea bẽrã.
19 Ãcõrẽ Jaureba o b̶ʌra idu obi ama b̶earãnadua.* Griego bed̶ead̶e maʌ̃ versículoda nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽ Jaure uruada quiarãnadua.” 20 Ãcõrẽneba bed̶eabariba jara b̶ʌra igararãnadua. 21 Jũma maʌ̃ra quĩrãcuita ũrĩnadua, maʌ̃be ab̶abe dji wãrãdrʌ ĩjãnadua. 22 Ni maãrĩ bid̶a cadjiruara orãnadua.
23 Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji necai b̶ai diabari Ãcõrẽba bãrãra biara o wãida ne jũmane idji itea bia b̶ead̶amãrẽã. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba bãrã jaureda, bãrã crĩchada, bãrã cacua sid̶a jũma wagaida. Mãwã dadjirã Boro Jesucrito zebʌrʌd̶e bãrãra ni maãrĩ bid̶a biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶ead̶ia. 24 Bãrã Trʌ̃nara bed̶ea ab̶a b̶ʌ bẽrã jũma maʌ̃gʌra oya.
Pauloba jĩrũare b̶ʌd̶a
25 Djabarã, dai carea Ãcõrẽa iwid̶id̶adua.
26 Wãrã quĩrĩãneba jũma djabarãa nãwã jarad̶adua: daiba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. Wãrã quĩrĩãneba. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Isõ bia quirud̶eba.”
27 Mʌ̃a dadjirã Borod̶eba jaraya: naʌ̃ cartara jũma djabarã quĩrãpita led̶adua.
28 Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida.

*5:19 Griego bed̶ead̶e maʌ̃ versículoda nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽ Jaure uruada quiarãnadua.”

5:26 Wãrã quĩrĩãneba. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Isõ bia quirud̶eba.”