2 TESALONICA
UMÉBEMA CARTA PAULOBA B̸ɅD̸A DJABARÃ TESALONICA PURUD̸EBEMA ITEA
Nabema carta b̶ʌd̶acarea Pauloba ũrĩsica b̶ʌa djabarãra bia mĩga panʌda, sewa jaradiabadarãda ãdji tãẽna zesid̶ada, idjab̶a ʌ̃cʌrʌ djabarãra coaid̶a b̶eada. Maʌ̃ carea umébema cartara b̶ʌsia. Djabarã carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a aped̶a iwid̶isia ãdjia biara ĩjãnamãrẽã (1:1-12; 2:13-17). Maʌ̃ awara Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶ebemada ebud̶aara b̶ʌsia ʌ̃cʌrʌba sewad̶eba jaradia pananada ĩjãrãnamãrẽã (2:1-12). Maʌ̃are b̶ʌsia ãdjirãba Ãcõrẽa iwid̶i pananida panʌda idjab̶a dji coaid̶a b̶eara trajad̶ida panʌda (3:1-15). Idjia djabarã itea jĩrũare b̶ʌd̶ada 3:16-18d̶e b̶ʌa.
1
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa djabarã Tesalonica purud̶ebema itea. Bãrãra dadjirã Zeza Ãcõrẽnea, dadjirã Boro Jesucritod̶ea. Djaba Silvanoda, Timoteo sid̶a mʌ̃ ume panʌa. Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida, necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida.
Ãcõrẽba idji bed̶ea ĩjãnaca cawa oid̶ebema
Djabarã, daiba ewariza bãrã carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abadaa. Daiba mãwã obadara bia b̶ʌa. Bãrãba ewariza Critora biara ĩjã panʌa idjab̶a biara dji quĩrĩã panʌa. Maʌ̃ carea daiba Ãcõrẽ ẽberãrã duanʌza bãrãnebemada b̶ʌsrid̶a nẽbʌrʌbadaa. Jarabadaa ẽberãrãba biẽ́ od̶i carea ẽpẽ panʌmĩna bãrãba Critora wad̶i ĩjã panʌda idjab̶a bia mĩga panʌmĩna jũma droa panʌda. Maʌ̃ba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba jipa cawa obarida. Idjia bãrãra bia unu b̶ʌa pe erob̶ai carea. Maʌ̃ carea ara nawena bia mĩga panʌa.
Ãcõrẽba jipa cawa obaria. Bãrã bia mĩgabi panʌra idjia bia mĩgabiya. 7-8 Baribʌrʌ bãrã, dji bia mĩga b̶eara ʌ̃nãũbiya dai ʌ̃nãũbi quĩrãca. Maʌ̃gʌra mãwãya dadjirã Boro Jesura idji nezocarã mẽsrã b̶ea ume urua eradrʌ nũmʌne bajãneba zebʌrʌd̶e. Maʌ̃ne jũma Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eada, bed̶ea bia dadjirã Boro Jesud̶ebema ĩjãnacada cawa oya. Ãdjirãra tʌbʌ uruad̶e ewariza bia mĩgabiya. Dadjirã Boro quĩrãpitabemada, idji ʌb̶ʌa dromanebema sid̶a tʌmʌ b̶ead̶ia. 10 Maʌ̃ ewarid̶e idjid̶erãba idjía bia bed̶ead̶ia. Ãdjirã ume bia od̶a carea jũma idji ĩjã b̶eaba idjira bio bia ununia. Daiba idjid̶ebema jaradiaped̶ad̶ara bãrãba ĩjãped̶ad̶a bẽrã bãrã sid̶a maʌ̃ ẽberãrãnebemaa.
11 Maʌ̃ carea daiba ewariza dadjirã Ãcõrẽa iwid̶ibadaa bãrãda bia unumãrẽã. Idjia bãrãra maʌ̃ carea trʌ̃sia. Daiba iwid̶i panʌa Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba bãrãra ne jũmane carebamãrẽã. Mãwã idji ĩjã panʌneba bia o quĩrĩã panʌra bãrãba jũma od̶ia. 12 Mãwãra bãrãneba jũmarãba dadjirã Boro Jesucritora bia jarad̶ia idjab̶a idjid̶eba bãrãda bia jarad̶ia. Dadjirã Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba careba panʌ bẽrã mãwã bia jarad̶ia.