2
Cadjiruad̶ebema ẽberã zeida b̶ʌ
1-2 Maʌ̃ awara djabarã, daiba bãrãa bed̶ea djuburiad̶ia dadjirã Boro Jesucrito zeid̶ebemada idjab̶a dadjirã idji ume ãbaa dji jʌred̶id̶ebemada ãĩ crĩcharãnamãrẽã. Ab̶aʌba dadjirã Boroba cawa oi ewarira jũẽsiad̶a aibʌrʌ, dauperarãnadua. Bariduaba Ãcõrẽneba bed̶ea b̶ʌ quĩrãca mãwã jaraibʌrʌ, wa mãwã jaradiaibʌrʌ, wa daiba cartad̶e mãwã b̶ʌsid̶aad̶a aibʌrʌ, ĩjãrãnadua. Ni maãrĩ bid̶a ab̶aʌa idu cũrũgabirãnadua. Dadjirã Boroba cawa oi ewari zei naẽna zocãrã ẽberãrãba Ãcõrẽra igarad̶ia. Maʌ̃ne cadjiruad̶ebema ẽberãda odjaya. Maʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽba tʌbʌ uruad̶e b̶atabueya. Idjia Ãcõrẽra idjab̶a ne jũma ẽberãrãba ãcõrẽ abada sid̶a quĩrĩãca baya. Idjida jũma maʌ̃gʌ cãyãbara dji dromaara b̶ʌad̶a aya. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ de dromane chũmeped̶a jaraya idjidrʌ Ãcõrẽda.
Bãrãma b̶asid̶e mʌ̃a ¿maʌ̃gʌra jaraẽ́ basica? ¿Quĩrãnebad̶aẽ́ca? Maʌ̃ bẽrã cawa panʌa cãrẽba maʌ̃ ẽberãra idu odjabiẽ́ b̶ʌda. Baribʌrʌ idji ewari jũẽbʌrʌd̶e odjaya. Nawena cadjiruara mẽrã o nĩnaa, baribʌrʌ dji iduaribiẽ́ b̶ʌba maʌ̃ cadjiruad̶ebema ẽberãra idu odjabiẽ́ b̶ʌa. Mãwã b̶aya ab̶a Ãcõrẽba dji iduaribiẽ́ b̶ʌra ãyã edebʌrʌd̶aa. Maʌ̃bebʌrʌ cadjiruad̶ebema ẽberãra odjaya. Baribʌrʌ dadjirã Boro Jesu quĩrãwãrẽã dorrodorroa zebʌrʌd̶e ara bed̶eabʌrʌba maʌ̃ ẽberãra beaya.
Cadjiruad̶ebema ẽberãra diauruba zebiya. Diauru ʌb̶ʌaba ne ununacada quĩrãtanoa ocuaya ẽberãrãba Ãcõrẽba mãwã o b̶ʌda crĩchad̶amãrẽã. 10 Ne quĩrãtanoa cadjirua o b̶ʌd̶eba ẽberãrã tʌbʌ uruad̶e bia mĩgad̶ida panʌra cũrũgaya. Ãdjirãba wãrã bed̶eada quĩrĩãnaca bẽrã Ãcõrẽba ẽdrʌ edaẽ́a. 11 Ãtebʌrʌ idu sewada ĩjãbiya. Mãwã ara ãdjidub̶a bio cũrũga b̶ead̶ia. 12 Maʌ̃ ẽberãrã wãrã bed̶ea ĩjãẽ́ b̶eaba cadjiruada b̶ʌsrid̶aa obada bẽrã Ãcõrẽba biẽ́ b̶ʌya.
Ãcõrẽba idji ĩjã b̶ea ẽdrʌ edad̶a
13 Djabarã, daiba ewariza bãrã carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abadaa. Dadjirã Boroba bãrãra quĩrĩã b̶ʌa. Idjia bãrãra ẽdrʌ edai carea naẽnaed̶a edasia. Bãrãba idji wãrã bed̶ea ĩjã panʌ bẽrã idjab̶a idji Jaureba bãrãra idji itea bia b̶ʌd̶a bẽrã ẽdrʌ edaya. 14 Daiba bed̶ea bia Critod̶ebema jaradia panʌneba Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia dadjirã Boro Jesucrito bia quirud̶ebemada edad̶amãrẽã. 15 Maʌ̃ bẽrã djabarã, zarea b̶ead̶adua. Daiba jaradiaped̶ad̶ara, cartad̶e b̶ʌped̶ad̶a sid̶a quĩrãdoarãnadua.
16-17 Ãcõrẽba dadjirãra quĩrĩãsia. Idji biad̶eba sobiabicuasia ewariza mãwã b̶ead̶amãrẽã. Idjab̶a cawabisia wãrãda idjid̶eba nebiada edad̶ida. Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Boro Jesucritoba, dadjirã Zeza Ãcõrẽ bid̶a bãrãra sobiabid̶ida idjab̶a zarea b̶ʌd̶ida. Mãwã bãrãba bed̶ea panʌra, o panʌ sid̶a jũma bia b̶aya.