6
Nezocarã sãwã b̶ead̶ida panʌ
Crito ĩjã panʌ nezocarãba ãdji borora waya b̶ead̶ida panʌa. Mãwãra dewararãba Ãcõrẽda, dadjia jaradia panʌ sid̶a biẽ́ jarad̶aẽ́a. Ãdjirã boroba Critoda ĩjã b̶ʌbʌrʌ, crĩchad̶iẽ́ panʌa djaba bẽrã wayad̶aẽ́da. Ãtebʌrʌ idji itea biara trajad̶ida panʌa. Ãdji trajud̶eba Crito ĩjã b̶ʌba parata edabari bẽrã quĩrĩãneba idji itea trajad̶ida panʌa. Maʌ̃gʌra jaradia b̶adua. Idjab̶a mãwã od̶amãrẽã ãdjirãa jaradua.
Parata awua b̶ea
3-4 Ab̶aʌba quĩrã awara jaradia b̶aibʌrʌ, dadjirã Boro Jesucritoba jipa jaradiad̶ada ãĩ b̶ʌad̶a aibʌrʌ, idjab̶a dadji jipa nĩbad̶id̶ebema sid̶a quĩrã awara jaradia b̶aibʌrʌ, jũma cawa b̶ʌda crĩcha b̶ʌmĩna wãrãda adua b̶ʌa. Sobiẽ́ b̶ʌd̶eba ijara bed̶ea b̶ebaria. Baridua bed̶ea carea caicaya b̶ebaria. Maʌ̃gʌd̶eba zebaria djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ b̶aida, djãrã ume quĩrũbi jʌrʌ b̶aida, djãrã ẽcarraare biẽ́ bed̶ea b̶aida, idjab̶a djãrã ume biẽ́ crĩcha b̶aida. Maʌ̃ ẽberã crĩcha ãrĩ b̶eara, wãrã bed̶ea adua b̶ea sid̶a baridua ijara bed̶eabadaa. Ãdjirãba crĩchabadaa Ãcõrẽ ĩjã b̶ʌd̶eba parata edad̶ida.* Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃gʌrã ume ãbaa b̶arãdua.” Wãrãda Ãcõrẽ ĩjã b̶ʌd̶eba nebia waib̶ʌada eropanʌa. Baribʌrʌ ara dadjia naʌ̃ ẽjũãne eropanʌba necai b̶ead̶ida panʌa. Tosid̶ad̶e dadjirãba naʌ̃ ẽjũãnaa ni cãrẽ sid̶a enenaẽ́ basía. Beubʌdad̶e ni cãrẽ sid̶a eded̶aẽ́a. Maʌ̃ bẽrã cod̶ida eropanʌbʌrʌ, cacuad̶e jʌ̃nida eropanʌbʌrʌ, ara maʌ̃ba necai b̶ead̶ida panʌa. Baribʌrʌ parata bara b̶a quĩrĩã b̶eaba ne jũma awua panʌneba cadjiruad̶e b̶aebadaa. Maʌ̃ne ne siriẽ́ b̶ea awua panʌneba, dadji ãrĩda b̶ea awua panʌneba bid̶a cadjiruad̶e panebadaa animarã jʌ̃caraba jidad̶a quĩrãca. Maʌ̃ne ãdjirãra bio ãrĩnaped̶a bio biẽ́ b̶eabaria. 10 Ne jũma cadjiruara parata awua b̶ʌd̶eba zebaria. Ara maʌ̃ awua panʌneba ʌ̃cʌrʌba Crito ĩjã pananara igarasid̶aa. Mãwã ãdjira bio biẽ́ara panesid̶aa.
Pauloba Timoteoa obid̶a
11 Baribʌrʌ bʌa Critora ĩjã b̶ʌ bẽrã jũma maʌ̃gʌd̶ebemada ãĩ nĩbadua. Critora ĩjã b̶ʌ. Griego bed̶ead̶e “Ãcõrẽ ẽberã” b̶ʌ́ b̶ʌa. Jipa nĩbadua. Ãcõrẽra ẽpẽdua. Sod̶eba wãrãda Critora ĩjã b̶adua. Jũmarãda quĩrĩã b̶adua. Jũma droadua. Jũmarã ume aduá b̶adua. 12 Ne jũmane Critora ĩjã b̶adua bia djõ b̶ʌ quĩrãca. Mãwã bʌra ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶aya. Bʌa Crito ĩjã b̶ʌda zocãrã duanʌ quĩrãpita jarasid̶e Ãcõrẽba bʌra trʌ̃sia maʌ̃ zocai b̶aira erob̶amãrẽã. 13-14 Jũma zocai b̶eara Ãcõrẽneba zocai panʌa. Ara maʌ̃ Ãcõrẽ quĩrãpita mʌ̃a bed̶eada jaraya bʌa ĩjã o b̶amãrẽã. Jesucrito quĩrãpita bid̶a ab̶ari bed̶eada jaraya idjia wãrã bed̶eada Poncio Pilato quĩrãpita jarad̶a quĩrãca. Mʌ̃a naʌ̃gʌda jaraya: mʌ̃a jaradia b̶ʌra quĩrãipa ĩjã o b̶adua biẽ́ jarad̶i neẽ́ ab̶a dadjirã Boro Jesucrito zebʌrʌd̶aa. 15 Ãcõrẽba b̶ʌd̶a ewarid̶e idjira unubiya.
Ãcõrẽ biya quiruda jũmarã Boroa.
Idjira jũma bororã cãyãbara dji dromaara b̶ʌa idjab̶a jũma dji droma b̶ea Boroa.
16 Ab̶abe idjida beucaa. Idji b̶ʌma dorrodorroa nũmʌ bẽrã ni ab̶aʌda caita poya wãnaẽ́a.
Idjira ni ab̶aʌba ununaẽ́ panʌa idjab̶a poya ununacaa.
Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa ewariza jũmarãba idjía bia bed̶ea pananida idjab̶a jũmarãda poya erob̶aida.
Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.
Parata bara b̶eaba sãwã od̶ida panʌ
17 Naʌ̃ ẽjũãne parata bara b̶earãa jaradua dji dromarãda crĩcharãnamãrẽã. Ãdjia ne eropanʌra dãrã droaca bẽrã jaradua maʌ̃neba bia b̶ead̶ida crĩcharãnamãrẽã. Biara Ãcõrẽdrʌ crĩchad̶ida panʌda. Ãcõrẽ. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽ zocai b̶ʌ.” Idjiabʌrʌ dadjirãa ne jũmada ad̶uba dia b̶ʌa necai b̶ead̶amãrẽã. 18 Dji ne bara b̶eaa jaradua jũmarã ume bia od̶amãrẽã. Idjab̶a jaradua ãdjia eropanʌnebemada sobiad̶eba dewararãa diad̶i carea b̶ead̶ida panʌda. 19 Mãwã bia o panʌneba ne waga wãbʌrʌ quĩrãca o panʌa nocoarebema ewarid̶e bia b̶ead̶i carea. Maʌ̃ne ãdjia wãrã zocai b̶aira erob̶ead̶ia.
Pauloba naʌ̃ cartad̶e jĩrũare b̶ʌd̶a
20 Timoteo, jũma Ãcõrẽba jarad̶ara bio wagadua. Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶ea nẽbʌrʌbadara igaradua. Idjab̶a jũma crĩcha Ãcõrẽ bed̶ea ume quĩrã awara b̶eara igaradua. Ʌ̃cʌrʌba maʌ̃ crĩcha b̶eara necawaad̶a abadaa. Baribʌrʌ necawaẽ́a. 21 Ʌ̃cʌrʌba maʌ̃ necawaara eropanʌana abadaa. Maʌ̃ carea ãdjia Crito ĩjã pananara igarasid̶aa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba bʌra careba b̶aida.§ Bʌra. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “bãrãra.”

*6:5 Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃gʌrã ume ãbaa b̶arãdua.”

6:11 Critora ĩjã b̶ʌ. Griego bed̶ead̶e “Ãcõrẽ ẽberã” b̶ʌ́ b̶ʌa.

6:17 Ãcõrẽ. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽ zocai b̶ʌ.”

§6:21 Bʌra. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “bãrãra.”